Dražba nehnuteľností v obci Košice-Západ v katastrálnom území Terasa

Katastrálne územie:
Terasa
Obec:
Košice-Západ

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 53400 14.06.2018 Stiahnuť
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
II. Sídlo/bydlisko Národná tr.404001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Národná tr.
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sr , vložka číslo: 419/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44653981
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martiny Mižíkovej, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11.00
F. Kolo dražby I.
G. Predmet dražby

dvojizbový byt č. 10 na II. poschodí na Považskej 1 v Košiciach s výmerou 57,49 m2 zapísaný na odbore katastra Okresného úradu v Košiciach v katastrálnom území Terasa na LV č. 14674 v bytovom dome súpisné číslo 1110 so spoluvlastníckym podielom 2847/100000 k spoločným častiam a zariadeniam bytového domu i k parcele registra "C" č. 1872/3 zapísanej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2 na LV č. 15661

H. Opis predmetu dražby

Byt pozostáva z 2 izieb, predsiene, toalety, kúpeľne, kuchyne, loggie a pivnice. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a páková batéria so sprchou. Tolaleta je keramická. V kuchyni je drevená linka, plynový sporák s elektrickou rúrou a keramický obklad. V byte sú drevené dvere plné a presklené v oceľových zárubniach, vchodové bezpečnostné dvere, plastové okná s vnútornými žalúziami a panelové doskové rádiatory.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

predmetom dražby je byt po rekonštrukcii domu z roku 2010, pričom je udržiavaný a v dobrom technickom stave. Užívaný je od kolaudácie v roku 1983, pričom rekonštrukcia bytu je z roku 2005. V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo k prevádzanému podielu na poz. v prospech ostatných vlastníkov bytov a pozemkov podľa zákona 182/1993 Zz a §15 ( LV č. 15661 ) resp. Zákonné záložné právo k bytu podľa zákona číslo 182/93 Zz. v prospech vlastníkov bytov ( LV č. 14674 )
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech: Viliam Barényi r. Barényi (20.04.1929) a Oľga Barényiová r. Markovičová (22.09.1931) Košice, Považská 1, V11054/2015 z 11.11.2015 - 4844/15
Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľuboš Liščinský r. Liščinský (nar. 05.03.1959), MUDr. Valéra Barača 16, 044 31 Družstevná pri Hornáde, V-1107/2016 zo dňa 18.04.2016 v.z. 1602/16

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 53400
K. Najnižšie podanie 53400
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čordákova
b) Orientačné/súpisné číslo 15
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31965539
V. Odhad ceny predmetu dražby podľa znaleckého posudku Ing. Jána Pojezdalu, Bielocerkevská 23, 040 22 Košice č. 57/2018 z 11. 4. 2018 á 74 900,- € po zaokrúhlení.