Dražba nehnuteľností v obci Košice-Západ v katastrálnom území Terasa

Katastrálne územie:
Terasa
Obec:
Košice-Západ

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 9.700,00 22.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2266/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2266/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ján Ondáš
Ulica: Mlynárska 16
Obec: Košice
PSČ: 04001
Zastupujúci exekútor: Denisa Regináčová Mihalová
Ulica: Moyzesova 34
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 22.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Mlynárska 16, 04001Košice
Vlastník: Velatová Štefánia
Sídlo: Hlinkova 527/33, Košice
Podiel: 1/3
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.07.2018
Znalecká hodnota: 9.700,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 4.850,00
Číslo bankového účtu: SK7511000000002629166015, VS 22662016,
Najnižšie podanie: 9.700,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7511000000002629166015, VS 22662016,
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: je vecné bremeno spočívajúce v doživotnom práve bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech Jakubová Marie r. Zoňová (15.02.1940), Stodolova 5/1, Košice.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 01.08.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: Košice
Ďalšie informácie : BYT č. 1 s príslušenstvom, na prízemí obytného domu súp.č. 5 na Stodolovej č.1 v Košiciach, POZEMOK parcely registra C KN č. 4806 a 4807, k.u. Terasa, obec KOŠICE – ZÁPAD, zapísané na liste vlastníctva 13513v spoluvlastníckom podiele povinnej 1/3
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Košice
     Obec : KOŠICE - ZÁPAD
     Kataster : Terasa
     Číslo listu vlastníctva: 13513
   Parcela
     Parcelné číslo: 4806
     Výmera: 183
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 4807
     Výmera: 185
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 5
     Pracelné číslo: 4806
     Druh stavby: Obytný dom Stodolova 1,3
     Popis stavby:
   Stavba
     Supisné číslo: 5
     Pracelné číslo: 4807
     Druh stavby: Obytný dom Stodolova 1,3
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: