Dražba nehnuteľností v obci Kosihy nad Ipľom v katastrálnom území Kosihy nad Ipľom

Katastrálne územie:
Kosihy nad Ipľom
Obec:
Kosihy nad Ipľom

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.250,00 25.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 663/2015
Typ dražobnej vyhlášky: 663/2015
Poradie dražby: 2
Exekútor: Ján Sokol
Ulica: Jantárova č. 30
Obec: Košice
PSČ: 04001
Zastupujúci exekútor: Zuzana Papcunová
Ulica: Hlavná 68
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 25.07.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Jantárová 30, 04001Košice
Vlastník: Villám Jozef
Sídlo: Kosihy nad Ipľom č. 95
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 11.06.2018
Znalecká hodnota: 20.500,00
Reálna hodnota: 10.250,00
Výška zábezpeky: 5.125,00
Číslo bankového účtu: SK9156000000000427243001
Najnižšie podanie: 10.250,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4256000000000427240003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 11.07.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Kosihy nad Ipľom 76
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Veľký Krtíš
     Obec : Kosihy nad Ipľom
     Kataster : Kosihy nad Ipľom
     Číslo listu vlastníctva: 305
   Parcela
     Parcelné číslo: 2/6
     Výmera: 351
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 3
     Výmera: 440
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 76
     Pracelné číslo: 3
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: