Dražba nehnuteľností v obci Kostolná pri Dunaji v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji

Katastrálne územie:
Kostolná pri Dunaji
Obec:
Kostolná pri Dunaji

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 045/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 14,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 67/2    Zastavané plochy a nádvoria                         o výmere 419 m2

parc. č. 67/5    Ostatné plochy                                                    o výmere 181 m2

Stavba

súp. č. 174       rod.dom                                                                na parc. č. 67/2

spoluvlastnícky podiel: ½, ½

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, LV č. 143, okres: Senec, obec: KOSTOLNÁ PRI DUNAJI, katastrálne územie: Kostolná pri Dunaji.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: pristavaná šopa za domom, plot od ulice, plot od suseda, plot vo dvore, studňa za domom, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka zemného plynu, spevnené plochy, vonkajšie schody.         

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 174

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe rodinných domov obce Kostolná pri Dunaji v lokalite IBV v centrálnej časti obce na rovinatom pozemku napojený na všetky inžinierske siete. Rodinný dom tvorí severnú polovicu rovnakého dvojdomu v zrkadlovom obraze. Rodinný dom má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia s plochou strechou. V r. 2013 bola na dome prevedená rekonštrukcia II.NP - nové omietky podlahy, okná v celom dome, kuchyňa bez vybavenia, kúpeľňa s čiastočným vybavením a bolo prevedené čiastočné zateplenie domu bez finálnej fasádnej stierky. Časť stavebných konštrukcií nie je dokončená, resp. poškodená, z tohto dôvodu znalec uvažuje s ich poškodením stanoveným odborným odhadom podľa skutkového stavu. Pôvodný rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1987, skolaudovaný bol v r. 1988. Technický popis vyhotovenia v zmysle metodiky: 1. Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - PVC, guma. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy - dlažby a podlahy ostatných miestností - liate terazzo, lepené povlakové podlahy. Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou. Ostatné vybavenie - vráta garážové - rámové s výplňou. Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 1. Nadzemné podlažie: Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Vodorovné nosné konštrukcie: stropy s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - PVC, guma. Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z pozinkovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové; - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 2. Nadzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Popis podlaží: 1. Podzemné podlažie má schodisko, chodbu, kotolňu, práčovňu, sklad a garáž. 1. Nadzemné podlažie: Dispozične má podlažie vstupnú predsieň, chodbu, schodisko, WC, špajzu, kuchyňu a jednu veľkú izbu na dĺžku podlažia. 2. Nadzemné podlažie: Dispozične má podlažie chodbu, schodisko, kúpeľňu, kuchyňu bez vybavenia a tri izby.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č. 67/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 419 m2, 67/5, ostatné plochy o výmere 181 m2 tvoria pozemok zastavaný rodinným domom a tvoria dvor okolo domu, záhradu za domom s vedľajšími stavbami a časť dvora pred domom ležia na obecnom pozemku, v zastavanej časti obce Kostolná pri Dunaji, v lokalite IBV v centre obce, komunikácia pred domom je verejná komunikácia - štátna cesta III. triedy 1067, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívne účinky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO: 00 151 653) na pozemky parc. č. 67/2, 67/5 a na stavbu s. č. 174 na parc. č. 67/2, podľa V-5512/12 zo dňa 5.11.2012.
2, Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava (IČO: 00 151 653) na pozemky parc. č. 67/2, 67/5 a na stavbu s. č. 174 na parc. č. 67/2, podľa V-5512/12 zo dňa 5.11.2012.


POZNÁMKY:
1, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva podľa § 151 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb.- Občianskeho zákonníka na nehnuteľnosti, pozemky parc.č. 67/2, 67/5 a stavby s.č. 174 na parc.č. 67/2, formou dobrovoľnej dražby P-137/2018, pvz 93/2018.
2, Oznámenie o dražbe v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (zn. 045/2018) navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00151653, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., na nehnuteľnosti parc. č. 67/2, parc. č. 67/5 a rodinný dom so súp. č. 174 na pozemku parc. č. 67/2, P-309/2018
3, Oznámenie o začatí výkonu záložného práva podľa § 151 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka na nehnuteľnosti, pozemky parc.č. 67/2, 67/5 a stavby s.č. 174 na parc.č. 67/2, formou dobrovoľnej dražby P-137/2018, pvz 93/2018.
4, Oznámenie o dražbe v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (zn. 045/2018) navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00151653, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., na nehnuteľnosti parc. č. 67/2, parc. č. 67/5 a rodinný dom so súp. č. 174 na pozemku parc. č. 67/2, P-309/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 162.788,83 €