Dražba nehnuteľností v obci Košúty v katastrálnom území Košúty

Katastrálne územie:
Košúty
Obec:
Košúty

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 05.06.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO011/16
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1038

Galanta

Galanta

Košúty

Košúty

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

360/9

Zastavané plochy a nádvoria

353

360/46

Zastavané plochy a nádvoria

78

360/47

Zastavané plochy a nádvoria

311

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

600

360/46

10 – rodinný dom č. 1 – Bungalow č. 11

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom v obci Košúty, súp.č. 600, postavený na parcele č. 360/46 a pozemky - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 360/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, parcelné č. 360/46, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 a parcelné č. 360/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2, evidované na liste vlastníctva č. 1038, k.ú. Košúty, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Rodinný dom:

Rodinný dom sa nachádza v extraviláne obce Košúty. Dom je umiestnený na okraji katastrálneho územia Košúty v zástavbe stavebne zrastenej s intravilánom susednej obce Čierny Brod na severozápadnom okraji tejto obce v zástavbe nových rodinných domov. Vzdialenosť do najužšieho centra obce je cca 1000 m. Vzdialenosť do okresného mesta Galanta je cca 7,0 km.

Rodinný dom je zrealizovaný ako nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka. Na I.NP sa nachádza chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a tri obytné miestnosti.

Objekt rodinného domu je dlhodobo neobývaný, je odstránená časť vnútorného vybavenia a taktiež sú odpojené prípojky verejných inžinierskych sietí (zemný plyn a NN). Objekt rodinného domu je zrealizovaný s betónovými pásovými základmi. Obvodové steny sú murované z tehloblokov. Deliace priečky sú murované. Obvodové múry majú hrúbku cca 400 mm. Strecha je sedlová, krov drevený, ako strešná krytina sú použité betónové škridle. Stropná konštrukcia nie je zrealizovaná, sadrokartónové podhľady sú zavesené na konštrukcii krovu. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené hladkými vápennými omietkami, podhľady sú zrealizované ako sadrokartónové. V kúpelni a okolo kuchynskej linky sú zrealizované keramické obklady. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénu s definitívnou pobrchovou úptavou silikátovou stierkou. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, exteriérové dvere sú plastové, vnútorné dvere nie sú. Vykurovanie je teplovodné radiátorové s plechovými vykurovacími telesami, ako zdroj tepla a TÚV je použitý plynový kotol umiestnený v kúpelni. V objekte je zrealizovaná svetelná a motorická elektroinštalácia, rozvody vody, TÚV, zemného plynu a kanalizácie. Podlahy obytných miestností sú cementové potery, v kuchyni je podlaha lamino, v kúpelni a WC sú keramické dlažby. Keramické obklady sú v kúpelni a okolo kuchynskej linky. V kúpelni sa nachádza keramické umývadlo a plynový kotol, ostatné zariaďovacie predmety sú demontované. Vo WC sa nachádza záchod Kombi. Kuchynská linka z kuchyne je odstránená. Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN.

Stavba je v zlom technickom stave, prejavujú sa znaky poškodenia vplyvom dlhodobého neobývania a zanedbávania bežnej údržby (zavĺhanie a tvorba plesní).

Pozemky:

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v extraviláne obce Košúty. Dom je umiestnený na okraji katastrálneho územia Košúty v zástavbe stavebne zrastenej s intravilánom susednej obce Čierny Brod na severozápadnom okraji tejto obce v zástavbe nových rodinných domov. Vzdialenosť do najužšieho centra obce je cca 1000 m. Vzdialenosť do okresného mesta Galanta je cca 7,0 km. Pozemok sa skladá z parcely č.360/46 - plocha zastavaná objektom rodinného domu s.č.600 a parc.č.360/9, 47 - dvor okolo domu a záhrada za rodinným domom. V severovýchodnom rohu pozemku parc.č. 360/47 za nachádza murovaná stavba hospodárskej budovy s garážovým prístreškom, ktorá nie je zapísaná ani v súbore geodetických ani v súbore popisných údajov katastra nehnuteľností.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Z 2818/2014, P1 334/2014 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva DÚ Prešov č. 9700502/5/1879218/2014/Vas. Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami - č.z.129/2014, 130/2014.
P1 356/2014 - Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami na základe Upovedomenia o začatín exekúcie EX 34/14-30 od EÚ Svit - Mgr. Dušan Sopko, pohľadávka opr. GRUPP 5B, s.r.o., Poprad - č.z. 143/2014.
P2 328/2014 - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 34/14-30 od EÚ Svit - Mgr. Dušan Sopko, pohľadávka opr. GRUPP 5B, s.r.o., Poprad - č.z. 144/2014.
P2-126/2018 - Platiť sa oplatí,s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45684618 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO011/16, navrhovateľ: JUDr. Martin Kirňak, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Karol Závodský - čz 123/2018
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava podľa V 3174/08 z 25.7.2008 na parc. č. 360/9, 360/46, 360/47 a rozostavanú stavbu rodinného domu č.1 na parc. č. 3 60/46 - v.z.140/08.
Z 4449/2012 - Záložné právo podľa rozhodnutia č. 9700501/5/2559729/2012/Demc v prospech Daňový úrad Prešov - v.z. 204/2012.
Z 4789/2013 - EÚ Humenné, Mgr. Martin Petruška, exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 1571/2013 z 9.9.2013, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35937874 - č.z.186/2013
Z 6619/2013 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 2736/2013-10 -Mgr. Martin Petruška, pohľadávka opr. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava - č. z. 4/2014.
Z 2818/2014, P1 334/2014 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva DÚ Prešov č. 9700502/5/1879218/2014/Vas. Zákaz nakladať s nehnuteľnosťami - č.z.129/2014.
Z 3741/2014 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 34/14-45 od EÚ Svit - Mgr. Dušan Sopko, pohľadávka opr. GRUPP 5B, s.r.o., Poprad - č. z. 169/2014.
Iné údaje:
G.P. 29-10/2007. Stavebné povolenie č. OSP 620/720-4/2007-Dó - v.z. 140/08.
Poznámka:
P1 383/2012 - Zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcudane Daňový úrad Prešov podľa rozhodnutia č. 9700501/5/2559729/2012/Demc o zriadení záložného práva - v.z. 203/2012.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 63 300,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 32/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 02.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 50 700,00 EUR