Dražba nehnuteľností v obci Kováčovce v katastrálnom území Kováčovce

Katastrálne územie:
Kováčovce
Obec:
Kováčovce

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 3470,- EUR 19.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kirková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Boženy Němcovej 954/29, 99001 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1955
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu: Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : pejchalovad@gmail.com, 0908/272 627
Spisová značka správcovského spisu : 2K/5/2016 S1656
Spisová značka súdneho spisu : 2K/5/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Skuteckého                            

b) Orientačné/ súpisné číslo

30

c) Názov obce

Banská Bystrica

d) PSČ

974 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom MSSR pod č. 1656

  1.  

IČO/ dátum narodenia

42307546

B.

Označenie navrhovateľov

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr. Denisa Pejchalová, správca úpadcu Alena Kirková, nar. 12.04.1955, bytom Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Skuteckého 

b) Orientačné/ súpisné číslo

30

c) Názov obce

Bratislava

d) PSČ

974 01

e) Štát

Banská Bystrica

III.

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom MSSR pod č. 1656

  1.  

IČO/ dátum narodenia

42307546

  1.  

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. M. Kucharovičovej – Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava

D.

Dátum konania dražby

19.07.2018

E.

Čas konania dražby

11.30 hod.

F.

Kolo dražby

  1. Kolo dražby

G.

Predmet dražby

Predmetom dražby je nasledovná nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 174, k.ú. Kováčovce, obec Kováčovce, okres Veľký Krtíš vedenom na Okresnom úrade odbor katastrálny Veľký Krtís:

Pozemky

parc.č. 663/1, orná pôda o výmere 1346 m2

parc.č. 665/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2

parc.č. 665/5, záhrady o výmere 377 m2

Stavby

rodinný dom č.súp. 28 na parc.č. 665/1

vonkajšie schody do suterénu na parc.č. 665/1

Predmet dražby sa draží tak ako je vo vlastníctve úpadcu teda v nasledovnom podiele: v podiele 1/1.

Premet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H.

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovných celkov:

Rodinný dom č.súp. 28 na parc.č. 665/1 v k.ú. Kováčovce, okres Veľký Krtíš je murovaná stavba, ktorá má jedno čiastočné podzemné a jedno nadzemné podlažie, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Dom je súčasťou dvojdomu postavenom za sebou, hodnotená je zadná časť objektu, ku ktorej je prístup len cez cudzí súkromný pozemok v prednej časti dvora. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol rodinný dom postavený cca v roku 1930,      v súčasnom období sa nevyužíva, je poškodený a vyžaduje rozsiahle opravy.

Dispozične sa v dome nachádzajú v suteréne jedna miestnosť pivnice, v nadzemnom podlaží sú tri miestnosti a komora prístupná samostatným vchodom z dvora domu.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové, zvislé obvodové konštrukcie murované zo zmiešaného prevažne tehlového muriva v priemernej hrúbke 40 - 50 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad suterénom sú klenbové, nad prízemím drevené trámové, strecha je sedlová, krytina škridlová pálená obyčajná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné hladké, podlahy prevažne drevené palubové, okná drevené dvojité, dvere drevené zvlakové. Dom bol napojený na elektroinštaláciu /jej funkčnosť nebolo možné overiť, dom je odpojený/, ostatné prípojky ani zariaďovacie predmety nemá, v súčasnom období sa nevyužíva.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, zistený technický stav a vykonávanú údržbu na 100 rokov, vek stavby od roku 1930.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Predmet dražby je momentálne neobývaný.

I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby

Dňa 18.7.2011 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 154/11 zo dňa 15.7.2011 - Z 1957/11- 29/11 / ExÚ Zvolen, JUDr. Lucia Ulianková /

Dňa 22.3.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 797/12 zo dňa 12.3.2013 - Z 728/13 - 15 /13 / ExÚ Trnava, JUDr. Peter Juhás /

Dňa 17.4.2015 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 549/2014-23 zo dňa 14.4.2015 - Z 842/15 - vz 18/15 ( ExÚ V.Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová)

             

 

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

 

Hodnota predmetu dražby bola stanovená v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov primerane s použitím ustanovenia § 12 z. č. 527/2002 Z .z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov ohodnotením predmetu dražby znalcom Ing. Štefanom Pastierovičom, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, zn. posudok č. 2/2018. 

Hodnota predmetu dražby bola stanovená na 3470 EUR.

 

K.

Najnižšie podanie

3470,- EUR

L.

Minimálne prihodenie

250,- EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

1000,- EUR

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na bežný účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. SK49 0900 0000 00514494 0619,

2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka,

3. Banková záruka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť iným spôsobom.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

1. Originál prevodného príkazu resp. vkladového lístka,

2. Potvrdenie dražobníka,

3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

 Do 24 hodín pred otvorením dražby.

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo výplatou v hotovosti v prípade ak bola zložená v hotovosti do pokladene dražobníka.

N.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

V súlade s § 26 ods. 5 z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní po skončení dražby.

O.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

  1. Ohliadka – 12:30 hod 26.06.2018
  2. Ohliadka – 12:30 hod 18.07.2018

Miesto obhliadky

Stretnutie na mieste ohliadky.

Organizačné opatrenia

Záujemcovia sa ohlásia deň pred konaním ohliadky písomne na e-mailovú adresu pejchalovad@gmail.com a uvedú kontakt.

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice v súlade s ustanovením § 28 ods. 2 z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú 

nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu 

dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby vydražiteľovi oproti osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a preukázaniu totožnosti vydražiteľa a to bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. 

Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak 

niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici 

a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. 

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť 

sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci 

vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s 

odovzdaním predmetu dražby.

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok. týka..
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
 

T.

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Mária

c) priezvisko

Kucharovičová

d) sídlo

Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava

               

Dražba bola zverejnená v NCrDr dňa 19.06.2018

V Bratislave dňa 19.06. 2018

                                                                                   JUDr. Denisa Pejchalová, správca