Dražba nehnuteľností v obci Kováčovce v katastrálnom území Kováčovce

Katastrálne územie:
Kováčovce
Obec:
Kováčovce

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 19.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kirková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Boženy Němcovej 954/29, 99001 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1955
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu: Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : pejchalovad@gmail.com, 0908/272 627
Spisová značka správcovského spisu : 2K/5/2016 S1656
Spisová značka súdneho spisu : 2K/5/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Skuteckého

b) Orientačné/ súpisné číslo

30

c) Názov obce

Banská Bystrica

d) PSČ

974 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov MSSR č. 1656

  1.  

IČO/ dátum narodenia

42307546

  1.  

Dátum vykonania dražby

19.07.2018

C.

Miesto vykonania dražby

Notársky úrad JUDr. Mária Kucharovičová – Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava

D.

Čas vykonania dražby

11:30 až 11:40

E

Kolo dražby

  1. kolo

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

Predmetom dražby je nasledovná nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 174, k.ú. Kováčovce, obec Kováčovce, okres Veľký Krtíš vedenom na Okresnom úrade odbor katastrálny Veľký Krtís:

Pozemky

parc.č. 663/1, orná pôda o výmere 1346 m2

parc.č. 665/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2

parc.č. 665/5, záhrady o výmere 377 m2

Stavby

rodinný dom č.súp. 28 na parc.č. 665/1

vonkajšie schody do suterénu na parc.č. 665/1

Predmet dražby sa draží tak ako je vo vlastníctve úpadcu teda v nasledovnom podiele: v podiele 1/1.

Premet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

G.

Opis stavu predmetu dražby

Predmet dražby je momentálne neobývaný.

H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:

 

Dňa 18.7.2011 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 154/11 zo dňa 15.7.2011 - Z 1957/11- 29/11 / ExÚ Zvolen, JUDr. Lucia Ulianková /

Dňa 22.3.2013 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 797/12 zo dňa 12.3.2013 - Z 728/13 - 15 /13 / ExÚ Trnava, JUDr. Peter Juhás /

Dňa 17.4.2015 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 549/2014-23 zo dňa 14.4.2015 - Z 842/15 - vz 18/15 ( ExÚ V.Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová)

I.

Odhad ceny predmetu dražby

3470,- EUR

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením

1970,- EUR

K.

Najvyššie podanie:

a) bolo urobené

 

L.

Označenie licitátorov:

1.

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

II.

Sídlo/ bydlisko

 

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Skuteckého

b) Orientačné/ súpisné číslo

30

c) Názov obce

Banská Bystriva

d) PSČ

974 01

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov MSSR č. 1656

  1.  

IČO/ dátum narodenia

42307546