Dražba nehnuteľností v obci Kovarce v katastrálnom území Kovarce

Katastrálne územie:
Kovarce
Obec:
Kovarce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 55.300,-EUR 23.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 202/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, miestnosť "Salónik"
D. Dátum konania dražby 23. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:40 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 411 vedenom na Okresnom úrade Topoľčany – katastrálny odbor, obec Kovarce, okres: Topoľčany, katastrálne územie Kovarce a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

Parcelné číslo 317/2, druh pozemku: záhrady, výmera 93 m2

Parcelné číslo 317/3, druh pozemku: záhrady, výmera 11 m2

Parcelné číslo 318/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 146 m2

Parcelné číslo 318/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 18 m2

Parcelné číslo 319, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 158 m2

Parcelné číslo 320/2, druh pozemku: záhrady, výmera 153 m2

 

Stavby:
súpisné číslo: 106, na parcele číslo: 317/3, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž

súpisné číslo: 106, na parcele číslo: 318/3, druh stavby: samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž

súpisné číslo: 107, na parcele číslo: 319, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísane na liste vlastníctva najmä: uličný plot, plot od susedov, záhradný plot, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka elektro k RD, vodomerná šachta, vonkajšie spevnené plochy...

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom

- jedná sa o bytovú budovu, ktorá je v súlade so stavebným zákonom charakterizovaná ako prízemný, nepodpivničený rodinný dom z roku 1920, ktorý bol v roku 2013 radikálne prestavaný a zmodernizovaný

-z hľadiska použitých konštrukcií a vybavení je stavba realizovaná následovne :

-základy sú betónové s vodorovnou izoláciou

-steny sú na omietanej podmúrovke zateplené na sendvičovú konštrukciu v roku 2013

-deliace priečky sú murované z roku 2013

-vnútorné omietky sú vápenné z roku 2013

- stropy sú drevené trámové s podhľadom z roku 2013

-strecha je vyhotovená sedlovým krovom so šindelovou krytinou strechy z roku 2013

-klampiarské konštrukcie strechy aj parapetov sú z roku 2013

-fasádne omietky sú po zapeplení na báze umelých látok z roku 2013

-dvere sú drevené prevážne dýhované z roku 2013

-okná sú prevážne plastové s kovovými žaluziami z roku 2013

-podlahy obytných miestností sú prevážne laminátové, ostatných miestností sú prevažne z keramickej dlažby z roku 2012

-vykurovanie je 2 plynovými kachlami a 1 kachlami na tuhé palivá, z roku 2013

-zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač z roku 2013

-elektroinštalácia je svetelná aj motorická z roku 2012

-v dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie a plynu z roku 2012

-kuchyňa je vybavená sporákom s keramickou platňou, drezovým umyvadlom s odkvapavačom a kuchynskou linkou na báze dreva dl. 2,80 m, z roku 2013

-kúpelňa je vybavená samostatnou sprchou a umyvadlom, a WC klozetom z roku 2013

-kúpelňová vodovodná batéria je 1x páková nerezová so sprchou, 3x sú pákové nerezové, z roku 2013

-keramické obklady stien sú v kúpelke, sprche, Wc a v kuchyni

-elektrický rozvadzač je s automatickým istením

 

Drevený prístrešok zapísaný ako garáž s.č. 106 na p.č. 318/3

 

- jedná sa o prístrešok za rodinným domom, ktorý je v Lv zapísaný ako garáž s.č. 106 na p.č. 318/3

- z konštrukčného hľadiska ide o zvislú drevenú stlpikovú konštrukciu, s dreveným trámovým stropom s podhľadom

- drevený krov je sedlový so strešnou krytinou z asfaltovaných šindlov

- vonkajšia i vnútorná povrchová úprava je napustením impregnáciou

- podlaha je z keramickej dlažby

- elektroinštalácia je svetelná

 

Garáž s.č. 106 na p.č. 317/3

 

- jedná sa o stavbu ktorá je v LV zapísaná ako garáž s.č. 106 na p.č. 317/3

- z konštrukčného hľadiska ide o zvislú drevenú stlpikovú konštrukciu, zatial bez garážových vrát, s dreveným trámovým stropom s podhľadom

- drevený krov je sedlový so strešnou krytinou z asfaltovaných šindlov

- vonkajšia i vnútorná povrchová úprava je napustením impregnáciou

- podlaha je z keramickej dlažby

- elektroinštalácia je svetelná

 

Uličný plot - jedná sa o uličný plot z betónových tvárnic na betonovej podmúrovke, s kovovými vrátami a vrátkami, z roku 2013, s predpokladanou životnosťou 60 rokov

 

Plot od susedov - jedná sa o plot z vlnitého plechu na betónovej podmúrovke, z roku 2013, s predpokladanou životnosťou 60 rokov

 

Záhradný plot - jedná sa o plot zo strojového pletiva z roku 2012, s predpokladanou životnosťou 50 rokov

 

Prípojka vody - jedná sa o prípojku z roku 2012, s predpokladanou životnosťou 50 rokov

 

Prípojka kanalizácie - jedná sa o vývod kanalizácie z rod. domu z roku 2012, s predpokladanou životnosťou 60 rokov

 

Prípojka elektro k RD - jedná sa o zemnú prípojku z roku 2012, s predpokladanou životnosťou 50 rokov

 

Vodomerná šachta – jedná sa o vodomernú šachtu z roku 2012, s predpokladanou životnosťou 70 rokov

 

Vonkajšie spevnené plochy - jedná sa o chodníky zo zámkovej dlažby z roku 2012, s predpokladanou životnosťou 50 rokov

 

Pozemky –-jedná sa o pozemky v katastrálnom území Kovarce. Obec je napojená na autobusovú dopravu, V okolí pozemku sú vybudované inžinierské siete

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36854140, Bratislava, na nehnuteľnost par.CKN č.:317/2;317/3;318/1;318/3;319;320/2;rodinný dom s.č.107 na p.č.319;garáž s.č.106 na p.č.317/3;gará s.č.106 na p.č.318/3 v 1/1 podľa zmluvy č.:267536/Zal/1 - V 326/13-29/13;

-Exekučné záložné právo EX 629/2014-20 na nehnuteľnosti: parc. CKN č.:317/2, 317/3, 318/1, 318/3, 319, 320/2 stavba s.č. 107 na par. CKN č. 319, stavba s.č. 106 na par. CKN č. 317/3, 318/3 v 1/1, EÚ Topoľčany, JUDr. Pete Kliment - Z 1812/15 - 181/15;

-Exekučné záložné právo EX 43706/2016-16 na nehnuteľnosti: parc. CKN č.:317/2, 317/3, 318/1, 318/3, 319, 320/ , stavba s.č. 107 na par. CKN č. 319, stavba s.č. 106 na par. CKN č. 317/3, 318/3 v 1/1, EÚ Bratislava, JUDr. Mate Kršiak - Z 1785/16 - 252/16;

-Exekučné záložné právo 415EX 112/18-8 na nehnuteľnosti: parc. CKN č.:317/2, 317/3, 318/1, 318/3, 319, 320/2 stavba s.č. 107 na par. CKN č. 319, stavba s.č. 106 na par. CKN č. 317/3, 318/3 v 1/1, EÚ Nitra, JUDr. Iva Podhorec, PhD. - Z 1302/2018 - 135/2018;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 34/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. František Hlaváč, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911097
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 26.04.2018
K. Najnižšie podanie 55.300,-EUR
L. Minimálne prihodenie 200,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1.Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK8775000000004002919887, vedený v ČSOB a.s. s variabilným symbolom 2022018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2.Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3.Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4.Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK8775000000004002919887, vedený v ČSOB a.s. s variabilným symbolom 2022018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640,-EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.03.07.2018, 10:00 hod. 2.19.07.2018, 10:00 hod.
Miesto obhliadky Na predmete dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0121.
Po- Pi , 8 00- 16 00.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.

2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava