Dražba nehnuteľností v obci Krajné v katastrálnom území Krajné

Katastrálne územie:
Krajné
Obec:
Krajné

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 27.050,00 19.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX-920/2013
Typ dražobnej vyhlášky: EX-920/2013
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ladislav ml. Ďorďovič
Ulica: Mierové námestie 1
Obec: Trenčín
PSČ: 91101
Dátum konania dražby: 19.09.2018
Čas konania dražby: 10:45
Miesto konania dražby: Mierové námestie č. 1, 91101Trenčín
Vlastník: TRIMONT, s.r.o.,
Sídlo: Dolný Šianec 1, Trenčín
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 54.100,00
Reálna hodnota: 27.050,00
Výška zábezpeky: 13.525,00
Číslo bankového účtu: SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Najnižšie podanie: 27.050,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Žiadne mimoriadne riziká neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora ( § 150 zák.č. 233/1995 Z.z. )
Odovzdanie: Po udelení príklepu súdnym exekútorom a jeho schválením súdom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.
Dátum obhliadky: 12.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: v mieste príslušnej nehnuteľnosti
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Myjava
     Obec : Krajné
     Kataster : Krajné
     Číslo listu vlastníctva: 6973
   Stavba
     Supisné číslo:
     Pracelné číslo: 18687/19
     Druh stavby: 20
     Popis stavby: Dielňa
   Stavba
     Supisné číslo:
     Pracelné číslo:
     Druh stavby:
     Popis stavby: Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV.
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: