Dražba nehnuteľností v obci Krišovská Liesková v katastrálnom území Krišovská Liesková

Katastrálne územie:
Krišovská Liesková
Obec:
Krišovská Liesková

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 120/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Administratívna budova, Hlavná 787/87, 077 01 Kraľovský Chlmec, miestnosť C 211, 1. posch. vo dvore časti budovy "C" (Dom Maďarskej Komunity Medzibodrožia)
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:20 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na listoch vlastníctva

 

- č. 97, katastrálne územie: Krišovská Liesková, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor, obec Krišovská Liesková, okres Michalovce, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 383, výmera: 763 m2,druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

- č. 1029, katastrálne územie: Krišovská Liesková, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor, obec Krišovská Liesková, okres Michalovce, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 5, na parcele č. 383, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: plot čelný, studňa.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č.5 na parc.č.383,  katastrálne územie Krišovská Liesková

POPIS STAVBY

Predmetom dražby je rodinný dom  so súp.č.5, ktorý  bol postavený na pozemku parc.č.383 v zastavanom území obce Krišovská Liesková, v časti Liesková, katastrálne územie Krišovská Liesková, okres Michalovce.

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1980 na základe Kolaudačného rozhodnutia vydaného ONV v Trebišove pod č.ÚP-1160/1980 dňa 29.12.1980.

Stavba je  samostatne stojaca bez podpivničenia, má  len prízemie bez povaly. V rodinnom dome podľa dispozície zostatku prízemia boli tri  obytné miestnosti, kuchyňa kúpeľňa a chodba s predným a zadným vstupom.  Zastavaná plocha prízemia  rodinného domu je 129,59 m2.

Objekt   je situovaný na vedľajšej ulici v obci Krišovská Liesková, v časti Liesková, ktorá sa napája na štátnu cestu v smere  Michalovce - Krišovská Liesková - Vojany- Trebišov. Rodinný dom je situovaný v severnej okrajovej časti  obce, medzi obytnými časťami Krížany a Liesková, v obytnej lokalite a v jednostrannej zástavbe rodinných domov.

Prístup je zjazdom zo spevnenej asfaltovej komunikácie vedľajšej cesty, je tu možné sa napojiť na  vzdušnú elektrickú rozvodnú sieť obce,  na  verejný STL rozvod plynu, na verejný vodovod a na vzdušnú telefónnu sieť, kanalizácia v obci nie je zrealizovaná, odpadové vody z rodinných domov sú odvádzané do žúmp.

Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou bolo riešené  z vlastnej studne (prípojka nebola nájdená), odpadové vody boli odvedené do vlastnej žumpy pri rodinnom dome (prípojka ani žumpa neboli nájdené),  napojenie na vzdušnú elektrickú sieť bolo vzdušnou  NN  prípojkou z hlavného VN vzdušného vedenia pri miestnej komunikácii s meraním  a istením poistkami v RE skrini osadenej na zadnom obvodovom murive (meranie demontované), plynová prípojka je zrealizovaná vedľa rodinného domu, zachoval sa len vonkajší rozvod po obvodovom murive  (regulátor a meranie demontované).

 

Stavebnotechnický popis v čase obhliadky :

Základy domu tvoria základové betónové pásy s vodorovnou izoláciou, obvodové a nosné murivo prízemia  je z pórobetónových kvádrov a pálenej tehly o hr.do 30 cm,   priečky sú z  pálených tehál,   strop nad prízemím je montovaný keramický Hurdis  s rovným podhľadom, ktorý je zateplený z interiéru polystyrénom,  krov je  drevený pultový s  krytinou z vlnitých AZC dosák upevnených  na drevených latách, krov je opatrený len základnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu - bez žľabov a zvodov, vonkajšie fasádne omietky sú zdrsnené striekané brizolitové,  vnútorné omietky stien v rodinnom dome  sú vápenné hladké opatrené maľbou, podlahy sa nezachovali len časť keramickej dlažby na chodbách, je tu len podkladný betón.

Okenné a dverné otvory sú bez výplne, rozvody vody boli vybraté, kanalizácia nebola viditeľná, elektroinštalácia je vytrhaná, ostala len istiaca skriňa na obvodovom murive.

Rodinný dom  v čase obhliadky je bez okien, dverí, podláh a rozvodov, poškodené sú vonkajšie a vnútorné omietky,  poškodené je zateplenie stropov polystyrénom, klampiarske konštrukcie chýbajú.

Vzhľadom na stavebnotechnický stav rodinného domu a poškodenosť, ako aj na skutočnosť, že stavba je otvorená a dochádza tu postupne k búraniu jestvujúcich stavebných konštrukcii obyvateľmi neďalekej rómskej osady, je stanovená  jeho životnosť odhadom na 40 rokov.

 

Plot čelný na parc.č.383

Plot  sa nachádza pred rodinným domom z východnej strany  na parc.č.383 a bol postavený odhadom v roku 1970. Základy sú betónové prekladané kamenivom po celej dĺžke plota, podmúrovka je monolitického betónu povrchovo upravená omietkou, výplňová časť plota je z kovových profilov v ráme, celková dĺžka plota je 27,32 m, súčasťou plota sú aj vstupné kovové vrátka z oceľových profilov. Životnosť čelného plota vzhľadom na jeho vek a stavebnotechnický stav je stanovený na 50 rokov.

Studňa na parc.č.383

Studňa kopaná sa nachádza vo dvore pred  rodinným domom z východnej strany na parc.č.383 a bola zrealizovaná odhadom v roku 1973. Jedná sa o kopanú studňu bez ručného a elektrického  čerpadla o celkovej hĺbke 6 m, vnútorný priemer studne je 1000 mm.  Životnosť studne  je stanovená na 100 rokov. 

 

Pozemok parc.č.383 je evidovaný na výpise z listu vlastníctva č.97 a  nachádza  na vedľajšej ulici v obci Krišovská Liesková s počtom obyvateľov 937 k 31.12.2017, v časti Liesková, ktorá sa priamo napája na štátnu cestu v smere Michalovce - Krišovská Liesková - Vojany- Trebišov, alebo s prechodom cez časť Krížany.

Pozemok je situovaný v severnej okrajovej časti  obce, medzi obytnými časťami Krížany a Liesková, v obytnej lokalite s malou zástavbou rodinných domov, kde zo severozápadnej strany je rómska osada, zo severovýchodnej strany je Poľnohospodárske družstvo.

Prístup je zjazdom zo spevnenej asfaltovej komunikácie vedľajšej cesty,   je tu možné sa napojiť na  vzdušnú elektrickú rozvodnú sieť obce,   na  verejný STL rozvod plynu, na verejný vodovod a na vzdušnú telefónnu sieť, kanalizácia v obci nie je zrealizovaná.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

LV 97:
Z-844/2017 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na parcele C KN č. 383 - V 76/08 – čz 16/08 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

LV 1029:
V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s.5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009, Z 413/09 - čz.70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - Oznámenie - žiadosť zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s. 5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009 - Z 413/09 - čz 70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

Exekútorský úrad Stropkov, JUDr. Miroslav Friga, Námestie SNP 538/16, 091 01 Stropkov - Exekučný príkaz EX 1989/09 zriadením exekučného záložného práva zo dňa 2.06.2016 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č. 383 bez výmery - Z 477/2016 - čz 59/16

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s. 5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009 - Z 413/09 - čz 70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

Z-646/2017 - Exekútorský úrad Žilina, JUDr. Marián Janec, Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina - Exekučný príkaz EX 1216/17 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 30.08.2017 na rodinný dom s.č. 5 na parc. C KN č. 383 - čz 92/2017

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 19335/13 zo dňa 04.11.2016 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery, Z 815/2016 - čz 114/16

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s. 5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009 - Z 413/09 - čz 70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s. 5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009 - Z 413/09 - čz 70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s. 5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009 - Z 413/09 - čz 70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice - Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14

V-76/08 - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava (IČO: 35724803) - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva zo dňa 11.3.2008 na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN č.383 - V 76/08 - čz 16/08 - Z-844/2017 - Návrh na vykonanie záznamu zmeny záložného veriteľa č. 4830459 zo dňa 2.11.2017 - Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE zo dňa 23.06.2017 - čz 1/2018

Exekútorský úrad Košice, Mgr.Ľuboš Sidorják, Murgašova 3, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 731/09 na rodinný dom č.s. 5 na parc.č.383 zo dňa 9.9.2009 - Z 413/09 - čz 70/09

Z-620/2017 - Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice – Exekučný príkaz EX 4520/17-P-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zo dňa 17.08.2017 - čz 87/2017

Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, 010 01 Žilina, JUDr. Jozef Kaduch - Exekučný príkaz EX 1511/2010-22 zo dňa 17.12.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na rod. dom čs. 5 na parc. č. 383 - Z 14/11 - čz 3/11

Exekútorský úrad, JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka č. 60, 821 08 Bratislava; Exekučný príkaz č. EX 26955/13 zo dňa 17.4.2014 a zriadenie exekučného záložného práva na rodinný dom č.s. 5 na parcele C KN 383 bez výmery - Z 489/2014 - čz 82/2014

Exekútorský úrad Bratislava 1, Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 - Exekučný príkaz EX 589/2014-27 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 24.07.2014 na rodinný dom č.s.5 na parcele C KN č.383 bez výmery - Z 618/2014 - čz.104/14
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 2.183,00 € (slovom: dvetisícstoosemdesiattri)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 206/2017, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 913419. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 10.12.2017
2.910,00 € (slovom: dvetisícdeväťstodesať eur)