Dražba nehnuteľností v obci Krivé v katastrálnom území Krivé

Katastrálne územie:
Krivé
Obec:
Krivé

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.08.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 014/2018-2
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Špitálska 61, 811 08 Bratislava– zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. – 3.poschodie, miestnosť č. 4.
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Bardejov

Krivé

Krivé

256

 

77/1

„C“

386

Zastavané plochy a nádvoria

Bardejov

Krivé

Krivé

256

 

77/3

„C“

1645

záhrady

Bardejov

Krivé

Krivé

257

26

77/1

 

 

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom na parc. č. 77/1

Jedná sa o nehnuteľnosť - rodinný dom, v individuálnej zástavbe v obci Krivé, katastrálne územie Krivé,

okres Bardejov. Rodinný dom je využívaný od roku 1949.

Dispozičné riešenie: V I. nadzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa a izba.

Konštrukčné riešenie:

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie -

tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove -

azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného

plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s

dvojvrstv. zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky a podlahy ost. miestností -

palubovky

- Vybavenie kuchýň - drezové umývadlo oceľové smaltované

- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - ostatné

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia len studenej vody

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač -

s poistkami

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom nie je udržiavaný, na rodinne je potrebné realizovať stavebné úpravy.

Životnosť: na základe prevedenia, použitia materiálov a prevádzanej údržby znalec určuje životnosť

rodinného domu odborným odhadom na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 256:
Časť C: Ťarchy
OTP Faktoring Slovensko s.r.o. ,Špitálska 61, 811 08 Bratislava ,IČO 45 730 008 - Z mluva o zriadenízál. práva k
nehnut. - par. CKN 77/1 o výmere 386m2-zast.pl., CKN 77/3 o výmere 1645m2-záhrada - V 1203/2055, vz. 26/05
Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z 2074/2011
OTP Faktoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava ,IČO 45 730 008- Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - par. CKN 77/1 o výmere 386m2-zast.pl., CKN 77/3 o výmere 1645m2-záhrada - V 1203/2055, vz. 26/05
Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z 2074/2011
OTP Faktoring Slovensko s.r.o. ,Špitálska 61, 811 08 Bratislava ,IČO 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - par. CKN 77/1 o výmere 386m2-zast.pl., CKN 77/3 o výmere 1645m2-záhrada - V 1203/2055, vz. 26/05
Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z 2074/2011
OTP Faktoring Slovensko s.r.o. ,Špitálska 61,811 08 Bratislava, IČO 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - par. CKN 77/1 o výmere 386m2-zast.pl., CKN 77/3 o výmere 1645m2-záhrada - V 1203/2055, vz. 26/05
Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z 2074/2011
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor, Hlavná 15, Prešov, vydáva exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. parc. CKN 77/1 zast.pl.o
výmere 386 m2, CKN 77/3 záhrada o výmere 1645 m2 v podiele 7/72. EX 588/13 - Z 2676/2013

Podľa LV č 257:
Časť C: Ťarchy
OTP Faktoring Slovensko s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava ,IČO 45 730 008 -Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - rod. dom čs. 26 na par. CKN 77/1 . - V 1203/2005, vz. 26/05 Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z
2075/2011
OTP Faktoring Slovensko ,s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava ,IČO 45 730 008 - Zmluva o zriadení zál. práva k
nehnut. - rod. dom čs. 26 na par. CKN 77/1 . - V 1203/2005, vz. 26/05 Oznámenie o postúpení pohľadávok - Z
2075/2011
Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor, Hlavná 15, Prešov, vydáva exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut.rodinný dom s.č.26 na parc.
CKN 77/1 v podiele 1/2. EX 588/13 - Z 2676/2013
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 4800
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marian Strelecky, MBA
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľkomoravská
b) Orientačné/súpisné číslo 52
c) Názov obce Malacky d) PSČ 90101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12.12.1976
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku 90/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. Dušan Posypanka
Dátum vyhotovenia 04.05.2018
Všeobecná cena odhadu 5 800 €