Dražba nehnuteľností v obci Krompachy v katastrálnom území Krompachy

Katastrálne územie:
Krompachy
Obec:
Krompachy

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 2 200,- EUR 15.08.2018 Stiahnuť
VDS, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 22/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VDS, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kamenárska505201 Spišská Nová Ves
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kamenárska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Spišská Nová Ves d) PSČ 05201
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 28219/V
IV. IČO/ dátum narodenia 46306536
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Okresný súd Spišská Nová Ves, Stará cesta č. 3, 052 01 Spišská Nová Ves, prostredníctvom povereného súdneho komisára JUDr. Ľubomír Barabáš, notára ako súdneho komisára so sídlom v Spišskej Novej vsi, ul. J Hanulu č. 59
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Stará cesta
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Spišská Nová Ves d) PSČ 052 80
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Mária Barabášová, 052 01 Spišská Nová Ves, ul. J. Hanulu č. 59
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13,00 hod.
F. Kolo dražby druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nasledujúci súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Družstevná súp. č. 697, orient. č. 12 v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves:

 

  • stavba rodinného domu súp. č. 697 s príslušenstvom na pozemku  parc. č. 2164, druh stavby dom,
  • pozemok parc. č. 2163, druh pozemku -záhrady o výmere 112m2,
  • pozemok parc. č. 2164, druh pozemku –zastavané plochy a nádvoria o výmere 332m2.

Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva LV č. 1193 katastrálne územie Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves, vydaný Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, katastrálny odbor.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 697 sa nachádza na parc.č.2164, ul. Rázusová č. 12, Krompachy, okres Spišská Nová Ves. Rodinný dom je objekt z jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia, štvorcového pôdorysu so sedlovým dreveným krovom. Obvodové murivo je zmiešane z tehál a kameňa. Strop je drevený trámový. Rodinný dom je v dezolátnom technickom stave je potrebné vykonať celkovú rekonštrukciu konštrukcií ktoré sú a doplniť konštrukcie ktoré boli odstránené prípadne znehodnotené. Rodinný dom v momentálnom technickom stave nespĺňa podmienky rodinného domu na bývanie podľa §139b ods. a/ toho istého zákona.

Dispozícia domu:

tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, zádverie a komora.

Konštrukčné vyhotovenie:

Základy kamenné bez izolácie, podmurovka zo zmiešaných materiálov v skladobnej hrúbke 50cm., deliace konštrukcie sú tehlové, vnútorne omietky vápenné štukové, strop z rovným podhľadom drevený trámový, krov je sedlový, krytina na krove je z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie sú čiastočne zachované z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky sú vápenné štukové nad 2/3. Konštrukcie ktoré sú opísané sú v dezolátnom stave bez akejkoľvek údržby. Ostatné konštrukcie a zariadenie sa nenachádza na predmetnom dome boli odstránené prípadne znehodnotené. Stavba z tohto pohľadu nespĺňa podmienky pre bežné užívanie.

Napojenie na inžinierske siete:

Rodinný dom je napojený na verejne el. rozvody, verejný vodovod. Dom má vlastnú žumpu. Predmetné napojenia sa dlhodobo nevyužívajú a tomu je aj úmerný ich aktuálny technický stav. Pred opätovným napojením je potrebná celková rekonštrukcia a nové revíznu správu pre opätovné pripojenie na verejne siete.

Vek a životnosť stavby:

Objekt bol postavený v r. 1935, doklady o veku sa nezachovali, vek stavby a prístavby bol na základe potvrdenia vlastníka a na základe posúdenia  o použitých materiáloch a konštrukčnom vyhotovení stavby. V roku 1978 bola postavená prístavba kúpeľne a chodby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa zmluvy zo dňa
5.8.2013 na nehn. : dom s.č.697 na parc.č.2164, parcely reg. C KN 2163, 2164. V 1800/2013 zo dňa 26.8.2013 -
504/2013.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým odhadom -posudkom na sumu 2760,-EUR
K. Najnižšie podanie 2 200,- EUR
L. Minimálne prihodenie 50,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 200,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný
prevod alebo vklad na účet dražobníka vedený v Tatra banke,
a.s., pobočka Spišská Nová Ves, IBAN:
SK4811000000002929862039, variabilný symbol: 2017022.
2. V hotovosti do
pokladne dražobníka v mieste sídla dražobníka na ul.
Kamenárska č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. č. 0905 568
192.
3. V hotovosti do
pokladne dražobníka v mieste konania dražby na ul.
Kamenárska č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. č. 0905 568
192, v deň konania dražby do začiatku konania dražby.
4. Banková záruka.
5. Notárska úschova.
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky, prípadne originál výpisu z bankového účtu o zrealizovanej úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, prípadne potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vystavený dražobníkom vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu zápisnice o notárskej úschove s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, to znamená, že vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená, to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Spišská Nová Ves, IBAN: SK4811000000002929862039, variabilný
symbol: 2017022 a to spravidla do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Ohliadka č. 1: 13.7.2018 o 13,00 hod. Ohliadka č. 2: 14.7.2018 o 13,00 hod.
Miesto obhliadky Dom na ul. Družstevná súp. č. 697, orient. č. 12 v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves
Organizačné opatrenia Ohliadku oznámiť na telefónnom čísle 0905568192
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Po nadobudnutí
vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Ak ide o
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je
povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou
vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich
postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s
odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Mária
c) priezvisko Barabášová
d) sídlo J. Hanulu 59, 052 01 Spišská Nová Ves