Dražba nehnuteľností v obci Kuklov v katastrálnom území Kuklov

Katastrálne územie:
Kuklov
Obec:
Kuklov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.07.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 166/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava, v aukčnej sieni nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch budovy č. 6
D. Dátum konania dražby 25. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

916

Senica

Kuklov

Senica

Kuklov

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1249/1

Zastavané plochy a nádvoria

1176

1249/2

Zastavané plochy a nádvoria

360

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

 

1249/2

rozostavaná výrobná hala

H. Opis predmetu dražby

Plánovaný stav:

Budova je osadená na základových pätkách a  pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodový plášť je  z oce- ľových stĺpov osadených v základových pätkách s výplňou z pórobetónových kvádrov hr. 37,5 cm, stropy železo- betónové . Krov je sedlový, oceľový s krytinou z pálených bobroviek.  Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, úplné, klampiarske konštrukcie ostatné z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky hladké vápenné, vonkajšie vápenno - cementové, schody kovové s výplňou stupňov z keramickej dlažby, dvere  plastové , vráta plechové otváravé, okná zdvojené plastové s 2-vrstvovým zasklením. Povrchy podláh z cementového poteru, elektroinštalácia  svetelná i motorická, bleskozvod.  Naviac práce sú keramické obklady stien po obvode do výšky 1,35 m. 

Stavba je nedokončená  pred kolaudáciou. Treba dokončiť vonkajšie a vnútorné omietky, klampiarske konštruk- cie strechy a hromozvod. Chýba revízna správa elektroinštalácie a hromozvodu.  Práce boli prerušené v r. 2003.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Plánovaný stav:

Budova je osadená na základových pätkách a  pásoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti, obvodový plášť je  z oce- ľových stĺpov osadených v základových pätkách s výplňou z pórobetónových kvádrov hr. 37,5 cm, stropy železo- betónové . Krov je sedlový, oceľový s krytinou z pálených bobroviek.  Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, úplné, klampiarske konštrukcie ostatné z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky hladké vápenné, vonkajšie vápenno - cementové, schody kovové s výplňou stupňov z keramickej dlažby, dvere  plastové , vráta plechové otváravé, okná zdvojené plastové s 2-vrstvovým zasklením. Povrchy podláh z cementového poteru, elektroinštalácia  svetelná i motorická, bleskozvod.  Naviac práce sú keramické obklady stien po obvode do výšky 1,35 m. 

Stavba je nedokončená  pred kolaudáciou. Treba dokončiť vonkajšie a vnútorné omietky, klampiarske konštruk- cie strechy a hromozvod. Chýba revízna správa elektroinštalácie a hromozvodu.  Práce boli prerušené v r. 2003.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, na nehnuteľnosti: -rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, -pozemok - p.č. 1249/1 - zast. plocha o výmere 1176 m2, -pozemok - p.č. 1249/2 - zast. plocha o výmere 360 m2, na základe V-457/04, vz.34/04
- Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 27/02, súdny exekútor Judr. Ladislav Bango, Kollárova 34, Trnava v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484 na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 360 m2, a rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, podľa Z-1086/06, vz.61/06
- Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 28/00, súdny exekútor Judr. Ladislav Bango, Kollárova 34, Trnava v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484 na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 360 m2 a rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, podľa Z-1087/06, vz.62/06
- Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 41/03, súdny exekútor Judr. Ladislav Bango, Kollárova 34, Trnava v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484 na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 360 m2 a rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, podľa Z-1088/06, vz.63/06
- Príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 42/03, súdny exekútor Judr. Ladislav Bango, Kollárova 34, Trnava v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484 na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 360 m2 a rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, podľa Z 1089/06, vz.64/06
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva pod č. EX 183/00, súdny exekútor Judr. Ladislav Bango, Trnava na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádv. o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádv. o výmere 360 m2 a rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, na vymoženie pohľadávky oprávneného: Miroslav Soboľ - SaS Slovensko, Krmanova 10, 040 01 Košice, IČO: 10 690 450, podľa Z-1539/06, vz.74/06
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 508/2006, súdny exekútor Judr. Ladislav Jakubec, Zámocká 30, Bratislava na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 360 m2, a rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, na uspokojenie pohľadávky oprávneného HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, Bratislava na základe Z-985/07, vz.85/07
- Exekučný príkaz EX 5378/2006 na zriadenie exekučného záložného práva, súdny exekútor Mgr. Boris Sobolovský, Koceľova 15, 821 02 Bratislava na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria o výmere 360 m2, a stavba na p.č. 1249/2 rostavaná výrobná hala, na návrh oprávneného: Ing. Pavel Kahay, Bratislava, na základe Z-1863/07, vz.129/07
- Exekučný príkaz EX 288/05, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 360 m2 a stavba - rozostavaná výrobná hala bez s.č. na p.č. 1249/2, v podiele 1/1 v BSM povinného: Jaroslav Buček ALFA PLAST, nar. 23.10.2966 na návrh oprávneného: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 35942436, Eisteinova 25, Bratislava, súdny exekútor Vladimír Podešla, V.P. Tótha 30, Senica, podľa Z-2059/11, č.z.137/11, X-46/2017, č.z.145/17
- Exekučný príkaz EX 5207/2010, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová, Nám. Sv. Martina 9, Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 360 m2 a rozostavaná výrobná hala bez s.č. na p.č. 1249/2, na návrh oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Senica, Štefánikova 698/7, na základe Z2243/11, vz.147/11
- Exekučný príkaz EX 2244/2011-14, súdny exekútor JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Ružová 10, 909 01 Skalica, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: p.č. 1249/1 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, p.č. 1249/2 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 360 m2 a stavba - rozostavaná výrobná hala na p.č. 1249/2, na návrh oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Senica, Hollého 1219, IČO: 30807484, na základe Z 3382/11, vz.198/11
- Exekučný príkaz EX 2371/2012, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, PhD., Nám.Sv.Martina 9, 908 51 Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 1249/1 zastavané plochy anádvoria vo výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č.1249/2, na návrh oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. - pobočka Senica, Štefánikova 698/7 Senica, IČO: 35937874, na základe Z-1097/13, č.z.58/13
- Exekučný príkaz EX 313/13, JUDr.Blanka Ružeková, Exekútorský úrad Senica na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na parc.č.1249/1 zast.plochy o výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zast.plochy o výmere 360 m2 a rozostavaná výr,hala na parc.č.1249/2 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa pob.Senica, IČO:30807484 podľa Z-1166/13 č.z.59/13
- Exekučný príkaz EX 3666/2012-23, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó, Palatínova 41, 945 05 Komárno, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č.1249/2, na návrh oprávneného: Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, Trnava, IČO: 35 627 361, na základe Z-1241/13, č.z.62/13
- Exekučný príkaz Ex 1067/13, súdny exekútor JUDr. Blanka Ružeková, Fajnorova 1547/13, Senica, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č.1249/2, na návrh oprávneného: Sociélna poisťovňa Bratislava, pobočka Senica, IČO: 30807484, Hollého 1219, na základe Z-2614/13, č.z.94/13
- Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, podľa rozhodnutia č. 9200503/5/275437/2014/Obš na: parc.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č. 1249/2. Zároveň Zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane, na základe Z377/14, č.z.38/14
- Exekučný príkaz EX 528/2014-13, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.Ing. Zuzana Dobrodenková PhD., Nám.Sv.Martina 9, 908 51 Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavaná plochy a nádvoria vo výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č. 1249/2, pre povinného: Jaroslav Buček, nar.24.07.1963, na návrh oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. - pobočka Senica, Štefániková 698/7, Senica, IČO: 35937874, na základe Z-1000/14, č.z.56/14
- Exekučný príkaz EX 2282/2014-15, súdny exekútor JUDr. Viera Kučerová v zastúpení JUDr.Ing. Zuzana Dobrodenková PhD., Nám.Sv.Martina 9, 908 51 Holíč, na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavaná plochy a nádvoria vo výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č. 1249/2, pre povinného: Jaroslav Buček, nar.24.07.1963, na návrh oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. - pobočka Senica, Štefániková 698/7, Senica, IČO: 35937874, na základe Z-3163/14, č.z.341/14
- Exekučný príkaz EX 217/2017-16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: parc.č. 1249/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1176 m2, parc.č. 1249/2 zastavaná plochy a nádvoria vo výmere 360 m2, stavby - rozostavaná výr. hala na parc.č. 1249/2, pre povinného: Jaroslav Buček, nar.24.07.1963, na návrh oprávneného: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31382408, súdny exekútor JUDr. Mária Bíla, Hlavná 115, 040 01 Košice podľa Z 2712/2017, č.z.245/17


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332/42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 16/2018
Meno znalca: Ing. Pavol Patinka
Dátum vyhotovenia: 26.01.2018
Všeobecná cena odhadu: 59 400,00 €