Dražba nehnuteľností v obci Kurimka v katastrálnom území Kurimka

Katastrálne územie:
Kurimka
Obec:
Kurimka

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 43.130,- EUR 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 022/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:45 hod. – 13:50 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Predmetom opakovanej dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Svidník, obec: Kurimka, katastrálne územie: Kurimka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 418, a to konkrétne:

 • rodinný dom so súpisným číslom 140 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 553/2 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hospodárska stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 553/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • sypanec bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 553/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 552  o výmere 3989 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/1 o výmere 589 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/2 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/3 o výmere 80 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 553/4 o výmere 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej lenpredmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 140 s príslušenstvom, postavený na par. č. 553/2 v kat. území Kurimka.

Predmet opakovanej dražby je umiestnený na mierne svahovitom pozemku, v zastavanom území obce v lokalite samostatne stojacích rodinných domov. Predmet opakovanej dražby je napojený na tieto inžinierske siete: ELI, plynová prípojka a verejný vodovod. Ostatné siete sa v danej lokalite nenachádzajú. Prístup k predmetu opakovanej dražby je zo štátnej asfaltovej komunikácie III. triedy prechádzajúcej obcou Kurimka. Predmet opakovanej dražby je jednopodlažný, podpivničený pod prednou časťou a bez obytného podkrovia. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1967. V roku 2002 prešiel interiér predmetu opakovanej dražby rekonštrukciou.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.PP sa nachádzajú 2 pivnice.

V 1.NP sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa, zádverie, chodba, kotolňa, kúpeľňa, WC, spojovacia chodba a garáž.

 

Zastavaná plocha 1. PP sa predpokladá o výmere 34,26 m2.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá o výmere 195,60 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy predmetu opakovanej dražby sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo predmetu opakovanej dražby je z tehál o hrúbke do 50-60 cm. Fasáda je z minerálnej omietky na zateplení. Priečky v predmete opakovanej dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1.PP a nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody v predmete opakovanej dražby je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v 1.NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha predmetu opakovanej dražby je sedlová, valbová z drevených hranolov s krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení vrátane doplnkov (zachytávačov snehu). Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Interiérové dvere v predmete opakovanej dražby sú plné a presklené dyhované. Podlahy obytných miestnosti v predmete opakovanej dražby sú plávajúce laminátové. Podlahy príslušenstva v 1.NP tvoria keramické dlažby. K predmetu opakovanej dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 4,5 m s priemerom 900 mm.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

 • Hospodárska stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 553/3 v kat. území Kurimka.

 Hospodárska stavba bola daná do užívania v roku 1975.

 

Zastavaná plocha hospodárskej stavby sa predpokladá o výmere 86,20 m2.

 

 • Sypanec bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 553/4 v kat. území Kurimka.

Sypanec bol daný do užívania v roku 1967.

 

Zastavaná plocha sypanca sa predpokladá o výmere 19,20 m2.

 

 • Prístrešok

Prístrešok je jednoduchý, drevenej konštrukcie vedľa predmetu opakovanej dražby. Prístrešok má pultovú strechou s plechovou krytinou a podlahou zo zámkovej dlažby. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2005.

 

Zastavaná plocha prístrešku sa predpokladá o výmere 23,21 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 689/2015.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie 43.130,- EUR (slovom: štyridsaťtritisícstotridsať EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 17/2018 zo dňa 21.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
57.500,- EUR (slovom: päťdesiatsedemtisícpäťsto EURO)