Dražba nehnuteľností v obci Kúty v katastrálnom území Kúty

Katastrálne územie:
Kúty
Obec:
Kúty

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO071/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:49 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

890

Senica

Senica

Kúty

Kúty

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

7699

Zastavané plochy a nádvoria

477

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

499

7699

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 499, p.č. 7699, Hlboká ul. v k.ú. Kúty

Popis stavby:

rodinný dom súp. č. 499, postavený na pozemku parc.č. 7699 v obci Kúty, okres Senica na Hlbokej ceste s prístupom po verejnej komunikácii. Ide o objekt s 1.NP, bez podpivničenia so sedlovou strechou, postavený v roku 1950, v dobrom  udržiavanom  stave po rekonštrukcii, ktorá bola prevedená   v roku 2011.

Dispozičné riešenie: 1.NP - 1x obytná miestnosť, kuchyňa, komora, kúpeľňa spolu s WC.

Konštrukčné riešenie:

Ohodnocovaný objekt je založený na základoch bez vodorovnej izolácie, obvodové a nosné konštrukcie sú murované zo škvárobetónových tvárnic hr. do 450mm, deliace priečky rovnako murované. Obvodový plášť  bez  zateplenia,  z troch  strán  s povrchom  omietky  vápenné  hladké.  Stropy  drevené  trámové  s rovným podhľadom, krov je drevený, zastrešenie sedlovou strechou, krytina plechová, klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu žľaby, zvody. Vnútorná úprava povrchov je vápenno cementová hladká omietka s náterom, dvere hladké plné osadené v oceľových zárubniach, okná plastové s vnútornými žalúziami, podlahy v celom dome z keramickej dlažby. Elektroinštalácia svetelná motorická, voda z vlastnej studne s domácou vodárničkou nachádzajúcou sa v komore, plynová prípojka pred objektom, kanalizácia obecná, zdroj teplej vody zabezpečuje bojlér osadený v komore, kúrenie v dome je ústredne (v čase šetrenia nebol osadený kotol na vykurovanie), v kuchyni osadená pec na tuhé palivo.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - na nehnuteľnosti: parc.číslo 7699, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477 m2, stavba - rodinný dom súp.číslo 499 na parc.číslo 7699, podľa P- 41/2018, č.z.123/18
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 684 618 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO071/18 konanej dňa 15.08.2018, na: parc.číslo 7699, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477 m2, stavba - rodinný dom súp.číslo 499 na parc.číslo 7699, v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa P-212/2018, č.z.521/18

ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, podľa V-1750/13 vklad povolený 24.09.2013 na: parc.číslo 7699 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477m2, stavba - rodinný dom súp.číslo 499 na parc.číslo 7699, č.z.375/13
INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.


J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 22.300,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 118/2018 zo dňa 17.05.2018, Jančovičová Dagmar Ing., VŠH: 24 300,00 EUR