Dražba nehnuteľností v obci Kvetoslavov v katastrálnom území Kvetoslavov

Katastrálne územie:
Kvetoslavov
Obec:
Kvetoslavov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 1.100.000,- € 11.07.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 501718
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Bratislava Vastgoed Obligatiefonds I B. V. zastúpený na základe plnej moci zo dňa 03.05.2018: BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Lermontovova
b) Orientačné/súpisné číslo 16
c) Názov obce Bratislava – mestská časť Staré Mesto d) PSČ 811 05
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 47876034
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka –Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 11. 07. 2018
E. Čas konania dražby 08:30 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a                                                          príslušenstvom:

                                                                

List vlastníctva č.

963

Katastrálne územie:

Kvetoslavov

Obec:

Kvetoslavov

Okres:

Dunajská Streda

Pozemky parcely registra „C“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

Spoluvlastnícky podiel

Umiestnenie pozemku

426/6

Zastavaná plocha a nádvorie

2895,00

1/1

2

426/22

Zastavaná plocha a nádvorie

3059,00

1/1

2

426/99

Orná pôda

429,00

1/1

2

426/100

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

426/101

Orná pôda

411,00

1/1

2

426/102

Ostatné plochy

274,00

1/1

2

426/103

Orná pôda

418,00

1/1

2

426/104

Ostatné plochy

277,00

1/1

2

426/105

Orná pôda

375,00

1/1

2

426/106

Ostatné plochy

250,00

1/1

2

426/107

Orná pôda

367,00

1/1

2

426/108

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/109

Orná pôda

365,00

1/1

2

426/110

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

426/111

Orná pôda

375,00

1/1

2

426/112

Ostatné plochy

249,00

1/1

2

426/113

Orná pôda

397,00

1/1

2

426/114

Ostatné plochy

264,00

1/1

2

426/115

Orná pôda

370,00

1/1

2

426/116

Ostatné plochy

245,00

1/1

2

426/117

Orná pôda

402,00

1/1

2

426/118

Ostatné plochy

267,00

1/1

2

426/119

Orná pôda

471,00

1/1

2

426/120

Ostatné plochy

314,00

1/1

2

426/125

Orná pôda

387,00

1/1

2

426/126

Ostatné plochy

257,00

1/1

2

426/127

Orná pôda

396,00

1/1

2

426/128

Ostatné plochy

262,00

1/1

2

426/129

Orná pôda

405,00

1/1

2

426/130

Ostatné plochy

270,00

1/1

2

426/131

Orná pôda

438,00

1/1

2

426/132

Ostatné plochy

291,00

1/1

2

426/133

Orná pôda

429,00

1/1

2

426/134

Ostatné plochy

285,00

1/1

2

426/135

Orná pôda

368,00

1/1

2

426/136

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/137

Orná pôda

374,00

1/1

2

426/138

Ostatné plochy

248,00

1/1

2

426/139

Orná pôda

388,00

1/1

2

426/140

Ostatné plochy

258,00

1/1

2

426/141

Orná pôda

369,00

1/1

2

426/142

Ostatné plochy

246,00

1/1

2

426//143

Orná pôda

367,00

1/1

2

426/144

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/145

Orná pôda

389,00

1/1

2

426/146

Ostatné plochy

258,00

1/1

2

426/147

Orná pôda

366,00

1/1

2

426/148

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

426/149

Orná pôda

384,00

1/1

2

426/150

Ostatné plochy

255,00

1/1

2

426/165

Orná pôda

366,00

1/1

2

426/166

Ostatné plochy

243,00

1/1

2

426/167

Orná pôda

362,00

1/1

2

426/168

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

426/169

Orná pôda

361,00

1/1

2

426/170

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

426/171

Orná pôda

1851,00

1/1

2

426/172

Ostatné plochy

668,00

1/1

2

426/173

Ostatné plochy

668,00

1/1

2

426/174

Orná pôda

85,00

1/1

2

426/175

Ostatné plochy

1031,00

1/1

2

426/176

Orná pôda

121,00

1/1

2

426/177

Orná pôda

42,00

1/1

2

426/178

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/179

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/180

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/181

Orná pôda

118,00

1/1

2

426/182

Orná pôda

164,00

1/1

2

426/183

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/184

Orná pôda

241,00

1/1

2

426/185

Orná pôda

104,00

1/1

2

426/186

Orná pôda

161,00

1/1

2

426/187

Orná pôda

105,00

1/1

2

426/188

Orná pôda

131,00

1/1

2

426/189

Orná pôda

413,00

1/1

2

426/190

Orná pôda

444,00

1/1

2

426/191

Orná pôda

26,00

1/1

2

426/192

Orná pôda

31,00

1/1

2

426/193

Orná pôda

89,00

1/1

2

426/194

Orná pôda

72,00

1/1

2

426/195

Orná pôda

326,00

1/1

2

426/196

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/197

Orná pôda

12,00

1/1

2

426/198

Orná pôda

27,00

1/1

2

426/199

Orná pôda

29,00

1/1

2

426/200

Orná pôda

33,00

1/1

2

426/201

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/202

Orná pôda

44,00

1/1

2

426/203

Orná pôda

268,00

1/1

2

426/204

Orná pôda

72,00

1/1

2

426/205

Orná pôda

128,00

1/1

2

426/206

Orná pôda

31,00

1/1

2

426/207

Orná pôda

20,00

1/1

2

426/208

Orná pôda

27,00

1/1

2

426/209

Orná pôda

12,00

1/1

2

426/210

Ostatné plochy

3866,00

1/1

2

427/1

Zastavané plochy a nádvoria

2252,00

1/1

2

429/10

Ostatné plochy

239,00

1/1

2

429/88

Ostatné plochy

259,00

1/1

2

429/89

Orná pôda

383,00

1/1

2

429/90

Ostatné plochy

255,00

1/1

2

429/91

Orná pôda

378,00

1/1

2

429/92

Ostatné plochy

251,00

1/1

2

429/93

Orná pôda

371,00

1/1

2

429/94

Ostatné plochy

247,00

1/1

2

429/95

Orná pôda

381,00

1/1

2

429/96

Ostatné plochy

253,00

1/1

2

429/97

Ostatné plochy

387,00

1/1

2

429/98

Ostatné plochy

257,00

1/1

2

429/99

Orná pôda

365,00

1/1

2

429/100

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

429/101

Orná pôda

362,00

1/1

2

429/102

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

429/103

Orná pôda

363,00

1/1

2

429/104

Ostatné plochy

241,00

1/1

2

429/105

Orná pôda

368,00

1/1

2

429/106

Ostatné plochy

245,00

1/1

2

429/115

Orná pôda

454,00

1/1

2

429/116

Ostatné plochy

302,00

1/1

2

429/117

Orná pôda

456,00

1/1

2

429/118

Ostatné plochy

303,00

1/1

2

429/119

Orná pôda

448,00

1/1

2

429/120

Ostatné plochy

298,00

1/1

2

429/121

Orná pôda

468,00

1/1

2

429/122

Ostatné plochy

311,00

1/1

2

429/123

Orná pôda

378,00

1/1

2

429/124

Ostatné plochy

252,00

1/1

2

429/125

Orná pôda

429,00

1/1

2

429/126

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

429/127

Orná pôda

434,00

1/1

2

429/128

Ostatné plochy

289,00

1/1

2

429/129

Orná pôda

435,00

1/1

2

429/130

Ostatné plochy

289,00

1/1

2

429/131

Orná pôda

432,00

1/1

2

429/132

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

429/133

Orná pôda

423,00

1/1

2

429/134

Ostatné plochy

281,00

1/1

2

429/135

Orná pôda

433,00

1/1

2

429/136

Ostatné plochy

288,00

1/1

2

429/137

Orná pôda

418,00

1/1

2

429/138

Ostatné plochy

278,00

1/1

2

429/139

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/140

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/141

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/142

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/143

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/144

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/145

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/146

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/147

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/148

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/149

Orná pôda

555,00

1/1

2

429/150

Ostatné plochy

369,00

1/1

2

429/151

Orná pôda

396,00

1/1

2

429/152

Ostatné plochy

264,00

1/1

2

429/153

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/154

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/155

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/156

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/157

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/158

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/159

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/160

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/161

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/162

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/163

Orná pôda

403,00

1/1

2

429/164

Ostatné plochy

268,00

1/1

2

429/165

Orná pôda

361,00

1/1

2

429/166

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

429/167

Orná pôda

358,00

1/1

2

429/168

Ostatné plochy

238,00

1/1

2

429/169

Orná pôda

512,00

1/1

2

429/170

Ostatné plochy

341,00

1/1

2

429/171

Orná pôda

519,00

1/1

2

429/172

Ostatné plochy

345,00

1/1

2

429/173

Orná pôda

558,00

1/1

2

429/174

Ostatné plochy

372,00

1/1

2

429/175

Orná pôda

520,00

1/1

2

429/176

Ostatné plochy

346,00

1/1

2

437/8

Zastavané plochy a nádvor

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a                                                          príslušenstvom:

                                                                

List vlastníctva č.

963

Katastrálne územie:

Kvetoslavov

Obec:

Kvetoslavov

Okres:

Dunajská Streda

Pozemky parcely registra „C“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

Spoluvlastnícky podiel

Umiestnenie pozemku

426/6

Zastavaná plocha a nádvorie

2895,00

1/1

2

426/22

Zastavaná plocha a nádvorie

3059,00

1/1

2

426/99

Orná pôda

429,00

1/1

2

426/100

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

426/101

Orná pôda

411,00

1/1

2

426/102

Ostatné plochy

274,00

1/1

2

426/103

Orná pôda

418,00

1/1

2

426/104

Ostatné plochy

277,00

1/1

2

426/105

Orná pôda

375,00

1/1

2

426/106

Ostatné plochy

250,00

1/1

2

426/107

Orná pôda

367,00

1/1

2

426/108

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/109

Orná pôda

365,00

1/1

2

426/110

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

426/111

Orná pôda

375,00

1/1

2

426/112

Ostatné plochy

249,00

1/1

2

426/113

Orná pôda

397,00

1/1

2

426/114

Ostatné plochy

264,00

1/1

2

426/115

Orná pôda

370,00

1/1

2

426/116

Ostatné plochy

245,00

1/1

2

426/117

Orná pôda

402,00

1/1

2

426/118

Ostatné plochy

267,00

1/1

2

426/119

Orná pôda

471,00

1/1

2

426/120

Ostatné plochy

314,00

1/1

2

426/125

Orná pôda

387,00

1/1

2

426/126

Ostatné plochy

257,00

1/1

2

426/127

Orná pôda

396,00

1/1

2

426/128

Ostatné plochy

262,00

1/1

2

426/129

Orná pôda

405,00

1/1

2

426/130

Ostatné plochy

270,00

1/1

2

426/131

Orná pôda

438,00

1/1

2

426/132

Ostatné plochy

291,00

1/1

2

426/133

Orná pôda

429,00

1/1

2

426/134

Ostatné plochy

285,00

1/1

2

426/135

Orná pôda

368,00

1/1

2

426/136

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/137

Orná pôda

374,00

1/1

2

426/138

Ostatné plochy

248,00

1/1

2

426/139

Orná pôda

388,00

1/1

2

426/140

Ostatné plochy

258,00

1/1

2

426/141

Orná pôda

369,00

1/1

2

426/142

Ostatné plochy

246,00

1/1

2

426//143

Orná pôda

367,00

1/1

2

426/144

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/145

Orná pôda

389,00

1/1

2

426/146

Ostatné plochy

258,00

1/1

2

426/147

Orná pôda

366,00

1/1

2

426/148

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

426/149

Orná pôda

384,00

1/1

2

426/150

Ostatné plochy

255,00

1/1

2

426/165

Orná pôda

366,00

1/1

2

426/166

Ostatné plochy

243,00

1/1

2

426/167

Orná pôda

362,00

1/1

2

426/168

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

426/169

Orná pôda

361,00

1/1

2

426/170

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

426/171

Orná pôda

1851,00

1/1

2

426/172

Ostatné plochy

668,00

1/1

2

426/173

Ostatné plochy

668,00

1/1

2

426/174

Orná pôda

85,00

1/1

2

426/175

Ostatné plochy

1031,00

1/1

2

426/176

Orná pôda

121,00

1/1

2

426/177

Orná pôda

42,00

1/1

2

426/178

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/179

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/180

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/181

Orná pôda

118,00

1/1

2

426/182

Orná pôda

164,00

1/1

2

426/183

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/184

Orná pôda

241,00

1/1

2

426/185

Orná pôda

104,00

1/1

2

426/186

Orná pôda

161,00

1/1

2

426/187

Orná pôda

105,00

1/1

2

426/188

Orná pôda

131,00

1/1

2

426/189

Orná pôda

413,00

1/1

2

426/190

Orná pôda

444,00

1/1

2

426/191

Orná pôda

26,00

1/1

2

426/192

Orná pôda

31,00

1/1

2

426/193

Orná pôda

89,00

1/1

2

426/194

Orná pôda

72,00

1/1

2

426/195

Orná pôda

326,00

1/1

2

426/196

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/197

Orná pôda

12,00

1/1

2

426/198

Orná pôda

27,00

1/1

2

426/199

Orná pôda

29,00

1/1

2

426/200

Orná pôda

33,00

1/1

2

426/201

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/202

Orná pôda

44,00

1/1

2

426/203

Orná pôda

268,00

1/1

2

426/204

Orná pôda

72,00

1/1

2

426/205

Orná pôda

128,00

1/1

2

426/206

Orná pôda

31,00

1/1

2

426/207

Orná pôda

20,00

1/1

2

426/208

Orná pôda

27,00

1/1

2

426/209

Orná pôda

12,00

1/1

2

426/210

Ostatné plochy

3866,00

1/1

2

427/1

Zastavané plochy a nádvoria

2252,00

1/1

2

429/10

Ostatné plochy

239,00

1/1

2

429/88

Ostatné plochy

259,00

1/1

2

429/89

Orná pôda

383,00

1/1

2

429/90

Ostatné plochy

255,00

1/1

2

429/91

Orná pôda

378,00

1/1

2

429/92

Ostatné plochy

251,00

1/1

2

429/93

Orná pôda

371,00

1/1

2

429/94

Ostatné plochy

247,00

1/1

2

429/95

Orná pôda

381,00

1/1

2

429/96

Ostatné plochy

253,00

1/1

2

429/97

Ostatné plochy

387,00

1/1

2

429/98

Ostatné plochy

257,00

1/1

2

429/99

Orná pôda

365,00

1/1

2

429/100

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

429/101

Orná pôda

362,00

1/1

2

429/102

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

429/103

Orná pôda

363,00

1/1

2

429/104

Ostatné plochy

241,00

1/1

2

429/105

Orná pôda

368,00

1/1

2

429/106

Ostatné plochy

245,00

1/1

2

429/115

Orná pôda

454,00

1/1

2

429/116

Ostatné plochy

302,00

1/1

2

429/117

Orná pôda

456,00

1/1

2

429/118

Ostatné plochy

303,00

1/1

2

429/119

Orná pôda

448,00

1/1

2

429/120

Ostatné plochy

298,00

1/1

2

429/121

Orná pôda

468,00

1/1

2

429/122

Ostatné plochy

311,00

1/1

2

429/123

Orná pôda

378,00

1/1

2

429/124

Ostatné plochy

252,00

1/1

2

429/125

Orná pôda

429,00

1/1

2

429/126

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

429/127

Orná pôda

434,00

1/1

2

429/128

Ostatné plochy

289,00

1/1

2

429/129

Orná pôda

435,00

1/1

2

429/130

Ostatné plochy

289,00

1/1

2

429/131

Orná pôda

432,00

1/1

2

429/132

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

429/133

Orná pôda

423,00

1/1

2

429/134

Ostatné plochy

281,00

1/1

2

429/135

Orná pôda

433,00

1/1

2

429/136

Ostatné plochy

288,00

1/1

2

429/137

Orná pôda

418,00

1/1

2

429/138

Ostatné plochy

278,00

1/1

2

429/139

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/140

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/141

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/142

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/143

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/144

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/145

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/146

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/147

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/148

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/149

Orná pôda

555,00

1/1

2

429/150

Ostatné plochy

369,00

1/1

2

429/151

Orná pôda

396,00

1/1

2

429/152

Ostatné plochy

264,00

1/1

2

429/153

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/154

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/155

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/156

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/157

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/158

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/159

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/160

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/161

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/162

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/163

Orná pôda

403,00

1/1

2

429/164

Ostatné plochy

268,00

1/1

2

429/165

Orná pôda

361,00

1/1

2

429/166

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

429/167

Orná pôda

358,00

1/1

2

429/168

Ostatné plochy

238,00

1/1

2

429/169

Orná pôda

512,00

1/1

2

429/170

Ostatné plochy

341,00

1/1

2

429/171

Orná pôda

519,00

1/1

2

429/172

Ostatné plochy

345,00

1/1

2

429/173

Orná pôda

558,00

1/1

2

429/174

Ostatné plochy

372,00

1/1

2

429/175

Orná pôda

520,00

1/1

2

429/176

Ostatné plochy

346,00

1/1

2

437/8

Zastavané plochy a nádvoria

1320,00

1/1

2

Celková výmera:

69.194 m²

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a                                                          príslušenstvom:

                                                                

List vlastníctva č.

963

Katastrálne územie:

Kvetoslavov

Obec:

Kvetoslavov

Okres:

Dunajská Streda

Pozemky parcely registra „C“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

Spoluvlastnícky podiel

Umiestnenie pozemku

426/6

Zastavaná plocha a nádvorie

2895,00

1/1

2

426/22

Zastavaná plocha a nádvorie

3059,00

1/1

2

426/99

Orná pôda

429,00

1/1

2

426/100

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

426/101

Orná pôda

411,00

1/1

2

426/102

Ostatné plochy

274,00

1/1

2

426/103

Orná pôda

418,00

1/1

2

426/104

Ostatné plochy

277,00

1/1

2

426/105

Orná pôda

375,00

1/1

2

426/106

Ostatné plochy

250,00

1/1

2

426/107

Orná pôda

367,00

1/1

2

426/108

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/109

Orná pôda

365,00

1/1

2

426/110

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

426/111

Orná pôda

375,00

1/1

2

426/112

Ostatné plochy

249,00

1/1

2

426/113

Orná pôda

397,00

1/1

2

426/114

Ostatné plochy

264,00

1/1

2

426/115

Orná pôda

370,00

1/1

2

426/116

Ostatné plochy

245,00

1/1

2

426/117

Orná pôda

402,00

1/1

2

426/118

Ostatné plochy

267,00

1/1

2

426/119

Orná pôda

471,00

1/1

2

426/120

Ostatné plochy

314,00

1/1

2

426/125

Orná pôda

387,00

1/1

2

426/126

Ostatné plochy

257,00

1/1

2

426/127

Orná pôda

396,00

1/1

2

426/128

Ostatné plochy

262,00

1/1

2

426/129

Orná pôda

405,00

1/1

2

426/130

Ostatné plochy

270,00

1/1

2

426/131

Orná pôda

438,00

1/1

2

426/132

Ostatné plochy

291,00

1/1

2

426/133

Orná pôda

429,00

1/1

2

426/134

Ostatné plochy

285,00

1/1

2

426/135

Orná pôda

368,00

1/1

2

426/136

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/137

Orná pôda

374,00

1/1

2

426/138

Ostatné plochy

248,00

1/1

2

426/139

Orná pôda

388,00

1/1

2

426/140

Ostatné plochy

258,00

1/1

2

426/141

Orná pôda

369,00

1/1

2

426/142

Ostatné plochy

246,00

1/1

2

426//143

Orná pôda

367,00

1/1

2

426/144

Ostatné plochy

244,00

1/1

2

426/145

Orná pôda

389,00

1/1

2

426/146

Ostatné plochy

258,00

1/1

2

426/147

Orná pôda

366,00

1/1

2

426/148

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

426/149

Orná pôda

384,00

1/1

2

426/150

Ostatné plochy

255,00

1/1

2

426/165

Orná pôda

366,00

1/1

2

426/166

Ostatné plochy

243,00

1/1

2

426/167

Orná pôda

362,00

1/1

2

426/168

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

426/169

Orná pôda

361,00

1/1

2

426/170

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

426/171

Orná pôda

1851,00

1/1

2

426/172

Ostatné plochy

668,00

1/1

2

426/173

Ostatné plochy

668,00

1/1

2

426/174

Orná pôda

85,00

1/1

2

426/175

Ostatné plochy

1031,00

1/1

2

426/176

Orná pôda

121,00

1/1

2

426/177

Orná pôda

42,00

1/1

2

426/178

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/179

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/180

Ostatné plochy

800,00

1/1

2

426/181

Orná pôda

118,00

1/1

2

426/182

Orná pôda

164,00

1/1

2

426/183

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/184

Orná pôda

241,00

1/1

2

426/185

Orná pôda

104,00

1/1

2

426/186

Orná pôda

161,00

1/1

2

426/187

Orná pôda

105,00

1/1

2

426/188

Orná pôda

131,00

1/1

2

426/189

Orná pôda

413,00

1/1

2

426/190

Orná pôda

444,00

1/1

2

426/191

Orná pôda

26,00

1/1

2

426/192

Orná pôda

31,00

1/1

2

426/193

Orná pôda

89,00

1/1

2

426/194

Orná pôda

72,00

1/1

2

426/195

Orná pôda

326,00

1/1

2

426/196

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/197

Orná pôda

12,00

1/1

2

426/198

Orná pôda

27,00

1/1

2

426/199

Orná pôda

29,00

1/1

2

426/200

Orná pôda

33,00

1/1

2

426/201

Orná pôda

32,00

1/1

2

426/202

Orná pôda

44,00

1/1

2

426/203

Orná pôda

268,00

1/1

2

426/204

Orná pôda

72,00

1/1

2

426/205

Orná pôda

128,00

1/1

2

426/206

Orná pôda

31,00

1/1

2

426/207

Orná pôda

20,00

1/1

2

426/208

Orná pôda

27,00

1/1

2

426/209

Orná pôda

12,00

1/1

2

426/210

Ostatné plochy

3866,00

1/1

2

427/1

Zastavané plochy a nádvoria

2252,00

1/1

2

429/10

Ostatné plochy

239,00

1/1

2

429/88

Ostatné plochy

259,00

1/1

2

429/89

Orná pôda

383,00

1/1

2

429/90

Ostatné plochy

255,00

1/1

2

429/91

Orná pôda

378,00

1/1

2

429/92

Ostatné plochy

251,00

1/1

2

429/93

Orná pôda

371,00

1/1

2

429/94

Ostatné plochy

247,00

1/1

2

429/95

Orná pôda

381,00

1/1

2

429/96

Ostatné plochy

253,00

1/1

2

429/97

Ostatné plochy

387,00

1/1

2

429/98

Ostatné plochy

257,00

1/1

2

429/99

Orná pôda

365,00

1/1

2

429/100

Ostatné plochy

242,00

1/1

2

429/101

Orná pôda

362,00

1/1

2

429/102

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

429/103

Orná pôda

363,00

1/1

2

429/104

Ostatné plochy

241,00

1/1

2

429/105

Orná pôda

368,00

1/1

2

429/106

Ostatné plochy

245,00

1/1

2

429/115

Orná pôda

454,00

1/1

2

429/116

Ostatné plochy

302,00

1/1

2

429/117

Orná pôda

456,00

1/1

2

429/118

Ostatné plochy

303,00

1/1

2

429/119

Orná pôda

448,00

1/1

2

429/120

Ostatné plochy

298,00

1/1

2

429/121

Orná pôda

468,00

1/1

2

429/122

Ostatné plochy

311,00

1/1

2

429/123

Orná pôda

378,00

1/1

2

429/124

Ostatné plochy

252,00

1/1

2

429/125

Orná pôda

429,00

1/1

2

429/126

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

429/127

Orná pôda

434,00

1/1

2

429/128

Ostatné plochy

289,00

1/1

2

429/129

Orná pôda

435,00

1/1

2

429/130

Ostatné plochy

289,00

1/1

2

429/131

Orná pôda

432,00

1/1

2

429/132

Ostatné plochy

286,00

1/1

2

429/133

Orná pôda

423,00

1/1

2

429/134

Ostatné plochy

281,00

1/1

2

429/135

Orná pôda

433,00

1/1

2

429/136

Ostatné plochy

288,00

1/1

2

429/137

Orná pôda

418,00

1/1

2

429/138

Ostatné plochy

278,00

1/1

2

429/139

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/140

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/141

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/142

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/143

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/144

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/145

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/146

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/147

Orná pôda

392,00

1/1

2

429/148

Ostatné plochy

261,00

1/1

2

429/149

Orná pôda

555,00

1/1

2

429/150

Ostatné plochy

369,00

1/1

2

429/151

Orná pôda

396,00

1/1

2

429/152

Ostatné plochy

264,00

1/1

2

429/153

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/154

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/155

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/156

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/157

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/158

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/159

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/160

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/161

Orná pôda

384,00

1/1

2

429/162

Ostatné plochy

256,00

1/1

2

429/163

Orná pôda

403,00

1/1

2

429/164

Ostatné plochy

268,00

1/1

2

429/165

Orná pôda

361,00

1/1

2

429/166

Ostatné plochy

240,00

1/1

2

429/167

Orná pôda

358,00

1/1

2

429/168

Ostatné plochy

238,00

1/1

2

429/169

Orná pôda

512,00

1/1

2

429/170

Ostatné plochy

341,00

1/1

2

429/171

Orná pôda

519,00

1/1

2

429/172

Ostatné plochy

345,00

1/1

2

429/173

Orná pôda

558,00

1/1

2

429/174

Ostatné plochy

372,00

1/1

2

429/175

Orná pôda

520,00

1/1

2

429/176

Ostatné plochy

346,00

1/1

2

437/8

Zastavané plochy a nádvoria

1320,00

1/1

2

Celková výmera:

69.194 m²

 

 

ia

1320,00

1/1

2

Celková výmera:

69.194 m²

 

 

H. Opis predmetu dražby

Pozemky v obytnej zóne Kvetoslavov – Fakov juhovýchod, k. ú. Kvetoslavov, Okres Dunajská Streda

Pozemky v obytnej zóne KVETOSLAVOV - FAKOV JUHOVÝCHOD, k. ú. Kvetoslavov, obec Kvetoslavov, okres Dunajská Streda sú určené prevažne pre individuálnu bytový výstavbu rodinných domov v kombinácii s bytovou výstavbou a výstavbou objektov pre obchod a služby. Pozemky sú k termínu obhliadky prevažne „poľnohospodársky obrábané polia“ bez vybudovanej infraštruktúry. Vstup k pozemkom je zo zóny 1. etapy výstavby, ktorá je vo vlastníctve tretieho subjektu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné do budúcna zabezpečiť právo vstupu na pozemky.

Predmetné pozemky sú rovinatého charakteru, situované v extraviláne obce Kvetoslavov v miestnej časti Fakov. Zóna zo západnej a severnej strany susedí s jestvujúcou obecnou zástavbou, z juhu a východu sú poľnohospodársky užívané polia. Nehnuteľnosť je vzdialená do 2000 m od centra obce, do 500 m od centra miestnej časti Fakov. S Hlavným mestom SR Bratislava je lokalita ľahko dostupná autobusovou dopravou, vlakovou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom. Vzdialenosť železničnej stanice Kvetoslavov je do 1 km s ohľadom na polohu v rámci zóny. Obec Kvetoslavov možno zaradiť ako okrajový obytný satelit Hlavného mesta SR Bratislava z dôvodu dopravnej dostupnosti. Z uvedeného dôvodu je nutné uvažovať s častými dopravnými „zápchami“ počas rannej a večernej dopravnej špičky na trase spájajúcej obec Kvetoslavov s mestom Bratislava.

Z hľadiska metodiky ohodnotenia sú pozemky rozdelené do dvoch kategórií:

pozemky pre rodinné domy vrátane dvorov a pozemky pre ostatné objekty

V bezprostrednom okolí sa nachádzajú prevažne objekty pre bývanie (rodinné domy), zo severnej časti zóna susedí s priemyselnými objektmi. Pozemky nemajú vybudovanú infraštruktúru. V lokalite je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete – kanalizačnú, elektrickú, plynovú a telekomunikačné, možnosť napojenia je len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov. Obec Kvetoslavov patrí medzi obce s pomerne dostatočnou kapacitou podzemných vôd. Pre zásobovanie obyvateľstva vodou sú využívané vlastné studne.

Ostatné pozemky (komunikácie, priľahlé pozemky bytových domov, polyfunkcie, parkoviska...)

Predmetné pozemky sú určené na vybudovanie infraštruktúry v rámci zóny. Pozemky nemajú vybudovanú infraštruktúru. V lokalite je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete – kanalizačnú, elektrickú, plynovú a telekomunikačné, možnosť napojenia je len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov. Obec Kvetoslavov patrí medzi obce s pomerne dostatočnou kapacitou podzemných vôd. Pre zásobovanie obyvateľstva vodou sú využívané vlastné studne.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmetné pozemky nemajú zabezpečený prístup z verejného priestranstva, len cez pozemky vo vlastníctve tretích subjektov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné do budúcna zabezpečiť právo vstupu na pozemky.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží". Pozemky sa v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 písm. c) bod 1 nepovažujú za poľnohospodársky pozemok podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                              

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 963
Záložné právo v prospech záložného veriteľa: Bratislava Vastgoed Obligatiefonds I B.V., Eisenhowerlaan 53, 2517 KK, ´s-Gravenhage, IČO:27296503 na pozemky parc. č. 426/6, 426/22, 426/99-120, 426/125-150, 426/165-210, 427/1, 429/10, 429/88-106, 429/115-176, 437/8 - parcely boli zlúčené a znovu rozdelené podľa GP č. 31321704/246-118/08, V-5627/07 - 199/07;

Záložné právo v prospech: Dexia banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:31575951 na pozemky parc. č.426/6, 426/22, 426/99-120, 426/125-150, 426/165-210, 427/1, 429/10, 429/88-106, 429/115-176, 437/8 - parcely boli zlúčené a znovu rozdelené podľa GP č. 31321704/246-118/08, V-5608/08 - 212/08;

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.9101503/5/4746799/2014/Poru dňa 23.10.2014 právoplat.dňa 19.11.2014 v prospech Daňového úradu Bratislava,Ševčenkova 32,850 00 Bratislava,Z-9230/14,-č.z.14/15;

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951 na základe exekučného príkazu č. EX 2634/2016 zo dňa 02.09.2016, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, Z-7451/16, č.z.428/16.
Poznámky:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Prima banka Slovensko, a.s.,P-1220/12,-383/12;

Zákaz daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane na základe rozhodnutia DÚ Bratislava č. 9101503/5/4746799/2014/Poru zo dňa 23.10.2014, P-1895/14, č.z. 811/14;

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Bratislava Vastgoed Obligatiefonds I B.V., Eisenhowerlaan 53, 2517 KK, ´s-Gravenhage, IČO:27296503, formou dobrovoľnej dražby (na pozemky parc. č. 426/6, 426/22, 426/99-120, 426/125-150, 426/165-210, 427/1, 429/10, 429/88-106, 429/115-176, 437/8 ) P-383/2018-č.z.246/18.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 126/2018 zo dňa 30.05.2018 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Ivanom Šimekom v sume 874.000,- €
K. Najnižšie podanie 1.100.000,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 49.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 501718 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
4. vo forme notárskej úschovy.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 30 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 20.06.2018 o 11:00 hod. 2. termín: 04.07.2018 o 11:00 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0917 450 628. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Kvetoslavov 258, 930 41 Kvetoslavov.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a.) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
b.) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
- Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
- Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Ľudmila
c) priezvisko Chodelková
d) sídlo Ul. 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina