Dražba nehnuteľností v obci Kyjatice v katastrálnom území Kyjatice

Katastrálne územie:
Kyjatice
Obec:
Kyjatice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.08.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDHC 001/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska3792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Priestory dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o., Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10,00 hodine
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je/sú nasledujúca/e nehnuteľnosť/ti zapísané v katastrálnom území: Kyjatice, obec: Kyjatice, okres: Rimavská Sobota, vedené Okresným úradom: Rimavská Sobota, katastrálny odbor na LV č. 237 ako:

  • Stavba so súpisným číslom 35 - Senník, ktorý leží na parcele reg. č.  922/1 v k.ú. Kyjatice (Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 35 nie je evidovaný na liste vlastníctva)

vo vlastníctve: ACCARDI EUROPE, s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, Bratislava, PSČ 85101, SR  v podiele 1/1  

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti  vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

H. Opis predmetu dražby

 Senník súpisné číslo 35 sa nachádza v južnej časti poľnohospodárskeho areálu v obci Kyjatice na p.č. 922/1 a čiastočne na p.č. 922/4, tá je vo vlastníctve iného vlastníka. Objekt je samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený, so sedlovou strechou. Využívaný je ako sklad s technikou na sušenie ovocia. Pôvodne bol užívaný od roku 1970 ako voľne stojaci senník bez opláštenia, v roku 2013 bola stavba kompletne zrekonštruovaná pre účely skladovania a sušenia vlašských orechov, resp. iných poľnohospodárskych produktov. Objekt dispozične pozostáva z jedného otvoreného priestoru. Zvislá nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov kruhového profilu, osadených do betónových základových pätiek, opláštenie tvoria izolačné panely, osadené na podmurovke z betónových dielcov na hydroizolácii, strešnú konštrukciu tvorí sústava oceľových priehradových nosníkov a oceľové plno stenné profily väzníc, na ktorých sú osadené tepelnoizolačné panely. V rámci rekonštrukcie bola vyhotovená betónová liata podlaha s hydroizoláciou a podkladovým základovým betónom po celej ploche haly, stavba bola opláštená pozinkovanými stenovými PUR panelmi hrúbky 80 mm, na pôvodnej strešnej konštrukcii boli osadené pozinkované stenové PUR panely hrúbky 80 mm, osadené boli okenné výplne z trojkomorového polykarbonátu hrúbky 40 mm, osadené boli tepelne izolované priemyselné vráta na ručný reťazový zdvih s personálnymi dverami, osadené boli klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu a boli zrealizované rozvody svetelnej a motorickej elektroinštalácie

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava na stavbu č. 35 - senník na C KN parc.č. 922/1, podľa zml. č. N/2053/17/1 (V 2033/2017), povolené dňa 31.8.2017 - 23/2017
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,00 EUR
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Peter Kysucký
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska,
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 29.11.1975
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 31/2018 vypracovanom znalcom Ing. Miroslavom Tokárom zo dňa: 13.05.2018 na sumu 35 500 € (slovom tridsaťpäťtisícpäťsto Eur).