Dražba nehnuteľností v obci Kysucké Nové Mesto v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto

Katastrálne územie:
Kysucké Nové Mesto
Obec:
Kysucké Nové Mesto

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 66.000,- EUR 29.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 051/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:15 hod. - 11:22 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto, katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1736, a to konkrétne:

  • rodinný dom čs. 772 so súpisným číslom 772 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3923 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 3923 o výmere 441 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 3924 o výmere 849 m2, druh pozemku: orná pôda, (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 772, k.ú. Kysucké Nové Mesto

Rodinný dom je súčasťou dvojdomu spojený s ním jednou spoločnou stenou, pričom tvorí samostatný funkčný celok. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1964. Je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, ktoré bolo realizované dodatočne v roku 2007. Rekonštrukčné práce nie sú ukončené v tom rozsahu, že nie je ukončená vonkajšia omietka rodinného domu (realizované je zateplenie s hrubou povrchovou úpravou).

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: vstupná chodba, letná kuchyňa, práčovňa, sklad, chodba so schodiskom, WC, kotolňa a dva sklady.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 75,92 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: prístavba vstupnej chodby, veranda, chodba, kuchyňa, komora, 2 izby, kúpeľňa s WC, schody do podkrovia a schody do suterénu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 95,46 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba, tri izby, kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 47,58 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Rodinný dom je postavený na betónových základoch s izoláciou. 1. PP je vyhotovené z monolitického betónu. Strop je betónový. 1. NP je vyhotovené z tehlového muriva, prístavba je z porobetónových tvárnic. Rodinný dom má sedlovú strechu s plechovou krytinou Ranila. Klampiarske konštrukcie sú žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Rodinný dom je zateplený so štrukturovanou omietkou. Okná sú plastové.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Garáž

Výstavba garáže bola začatá v roku 2009. Jedná sa o jednoduchú stavbu postavenú na základových pásoch. Strecha je sedlová s plechovou krytinou bez klampiarskych konštrukcií. Strop tvorí kovová konštrukcia bez podhľadu. Obvodové murivo je murované s hrúbkou muriva 300 mm. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok so zateplením obvodových stien. Vnútorná omietka je vápenná hladká. V garáži je rozvod elektroinštalácie bez kompletáže. Na garáži nie sú osadené garážové vráta.

Celková podlahová plocha garáže je 30,3 m2.

 

Hospodárska budova

Bola vybudovaná v roku 1964. Je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál. Strecha je pultová s krytinou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú hladké. Dvere sú zvlakové, okná sú jednoduché oceľové. 

Celková podlahová plocha hospodárskej budovy je 13,42 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov, predovšetkým zo znaleckého posudku č. 132/2015 vypracovaného Ing. Lenkou Ďurechovou

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 886/10,
b) Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania v prospech Rastislava Sodomu, podľa V 278/16,
c) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti; JUDr. Stacho Chladný – súdny exekútor (Exekútorský úrad Zvolen), podľa EX 523/16,
d) Nájomný vzťah k pozemku parc. registra „C“ č. 3924 na dobu 15 rokov s účinnosťou odo dňa 01.06.2017 do dňa 31.05.2032,
e) Poznamenáva sa prebiehajúce súdne konanie na Okresnom súde Žilina, sp.zn.: 4Csp/260/2017 o určenie neplatnosti zmluvy o úvere, o určenie neplatnosti zmluvy o zriadení záložného práva a o určenie neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie 66.000,- EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisíc EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 6/2018 zo dňa 05.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
66.000,- EUR (slovom: šesťdesiatšesťtisíc EURO)