Dražba nehnuteľností v obci Kysucké Nové Mesto v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto

Katastrálne územie:
Kysucké Nové Mesto
Obec:
Kysucké Nové Mesto

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 24.870,- € 24.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švaňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rudina 402, 02331 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1959
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Richard Koiš MBA
Sídlo správcu: Štiavnická 2018/7, 03401 Ružomberok
Kotakt na správcu : kois@prpartners.sk, 0915/877 933
Spisová značka správcovského spisu : 3K/15/2016 S1300
Spisová značka súdneho spisu : 3K/15/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

O Z N Á M E N I E   O OPAKOVANEJ  D R A Ž B E

Mgr. Richard Koiš, MBA, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Švaňa, oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:

Navrhovateľ:                         

Mgr. Richard Koiš, MBA

Sídlo:                       Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok

IČO:                         42 067 286

Zapísaný:                  v zozname  správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:     S1300

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

Jozef Švaňa

nar. 29.10.1959

bytom Rudina 402, 023 31 Rudina

Dražobník:                             

Mgr. Richard Koiš, MBA

Sídlo:                       Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok

IČO:                         42 067 286

Zapísaný:                 v zozname  správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:     S1300

(ďalej aj „Správca“ v príslušnom gramatickom tvare)                                                                       

Miesto konania dražby:       

v priestoroch kancelárie Správcu na adrese: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj

Dátum konania dražby:         24.07.2018

Čas otvorenia dražby:           10:30 hod. (vstup na dražbu 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:                                   opakovaná - 3. kolo dražby

Predmet dražby:                   Predmetom dražby je nehnuteľnosť:

Pozemok – parcela registra „C“  KN č. 226/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3093 m2 zapísaný na LV č. 2721 vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto pre k.ú. a obec Kysucké Nové Mesto, v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/2

Označenie predmetu dražby:                                 

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Kysucké Nové Mesto,

katastrálne územie: Kysucké Nové Mesto,

okres: Kysucké Nové Mesto,

list vlastníctva: LV č. 2721,

parcela registra „C“  KN č. 226/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3093 m2,

vo vlastníctve: Jozef Švaňa, nar. 29.10.1959, bytom Rudina 402, 023 31 Rudina - spoluvlastnícky podiel 1/2.

Opis predmetu dražby:        

Nehnuteľnosť – pozemok sa nachádza v priestore bloku sídliska ohraničeného miestnymi komunikáciami - ul. Murgašovou, Litovelskou a Vajanského ul., v mieste jeho Z kvadrantu vymedzenom ul. Murgašovou, železničnou traťou Žilina - Bohumín, bytovým domom súp. č. 995 a nebytovou budovou č. s. 2909 fy BEST - slovakiam, ktorá je postavená pri Družstevnej ul. Polohu vlastného pozemku možno charakterizovať ako miesto širšieho centra okresného mesta KNM, situované JZ smerom od centra mesta v cestnej vzdialenosti 1,7 až 2,0 km podľa zvolenej trasy cez komunikácie mesta (vzdušná vzdialenosť je 800 m). Pozemok je rovinatý, priamo nadväzujúci na južnej strane na verejnú komunikáciu - Murgašovu ul., ktorá je súčasťou št. cesty III. tr. č. 2052 vedenej do obce Nesluša a na severnej strane na miestnu komunikáciu - Družstevnú ul. V uvedených komunikáciách sú vybudované a  vedené všetky základné verejné podzemné trasy IS (vodovod, kanalizácia, elektrika a zemný plyn, ktorý navyše prechádza JZ okrajom hodnoteného pozemku súbežne s Murgašovou ul. a pokračuje do priemyselno - obytnej zóny mesta za žel. traťou. V mieste situovania pozemku je priame zastúpenie objektmi základnej občianskej vybavenosti, objekty rozšírenej  a vyššej OV sa nachádzajú v blízkosti smerom k centru mesta, v blízkosti domu je zastávka MHD. Dostupnosť do centra mesta (Nám. Slobody) je pešo do 15 min. autom do 5 min. Pozemok je obdĺžnikového tvaru, orientovaný svojou pozdĺžnou osou v smere SV - JZ, s prakticky celodenným slnečným osvetlením ( v prvej polovici dňa čiastočne zatienený z JV strany objektom bytového domu súp. č. 995.

Pozemok je nevyužívaný, resp. využívaný ako voľná trávnatá plocha pri bytovom dome č. s. 995. Podľa schváleného ÚPN-M-KNM z roku 2016 je plocha začlenená do plochy určenej pre bývanie v uvedenom sídlisku, s doplňujúcim určením na zástavbu objektom hromadných garáží. Alternatívne je možné priestor využívať aj ako spevnené - komunikačné a parkovacie plochy pre okolitú bytovú zástavbu, resp. tiež na zástavbu objektom (objektmi) administratívneho využitia.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:           

LV č. 2721

Ťarchy:

Por.č. 1:

  • SOCIÁLNA POISŤOVŇA-ROZHODNUTIE O PREDBEŽNOM OPATRENÍ Č.200-14-6023/98 NA VL.ŠVAŇA JOZEF275/98

Por.č. 1:

  • DÚ KNM - ROZHODNUTIE O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 655/320/6349/11 NA PODIEL 1/2 VLASTNÍKA: ŠVAŇA JOZEF - 935/11

Por.č. 1:

  • Vecné bremeno zo zákona podľa § 4o ods.4 zákona č.513/2009 Z.z. v prospech Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 'ŽSR' spočívajúce v povinnosti vlastníka parcely KNC č. 226/3 strpieť - zriadenie a prevádzku , vstup osôb a vjazd motorových vozidiel , nemotorových dopravných prostriedkov, strojov a mechanizmov z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie PS 22 201 v rozsahu podľa GP. č. 36589934-80-7/2011 -1366/11 - 138/12

Por.č. 1:

  • Z 2240/2015 - Daňový úrad Žilina - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 21027483/2015 na C KN p. č. 226/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3093 m2 v podiele 1/2 pre vlastníka: Švaňa Jozef - 118/16
  •  

Poznámka:                            

Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou.

Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.:                    

41.450,- €              

znalecký posudok č.:             49/2018 zo dňa 13.04.2018

vypracoval:                            Ing. Pavol Raška, znalec

Najnižšie podanie:                 24.870,- €             

Minimálne prihodenie:          500,- €                  

Dražobná zábezpeka:            3.000,- €               

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:           

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: SK86 7500 0000 0040 2382 1950, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, vedený v ČSOB banke, a.s., a to najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom,

2. vklad na účet dražobníka č. ú.: SK86 7500 0000 0040 2382 1950, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, vedený v ČSOB banke, a.s., a to najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o vklade zákonom povoleným spôsobom,

3. vo forme bankovej záruky.                                                            

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:           

1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky s potvrdením banky odosielateľa o skutočnosti, že peňažné prostriedky boli odoslané odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že budú pripísané na účet dražobníka,

2. originál dokladu o vklade na účet dražobníka,

3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:           

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:                            

Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však do 3 dní.

Spôsob úhrady ceny  dosiahnutej vydražením:                          

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: SK86 7500 0000 0040 2382 1950, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, vedený v ČSOB banke, a.s., a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

Termín obhliadky:                                

1. obhliadka 09.07.2018 o 16:00 hod.

2. obhliadka 19.07.2018 o 16:00 hod.

Organizačné opatrenia:        

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: + 421 44 38 11 706. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s Mgr. Richardom Koišom, MBA. Bližšie informácie na t.č.: + 421 44 38 11 706.

Nadobudnutie  vlastníckeho práva  k predmetu dražby:              

Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:                 

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.

Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Upozornenie:                         

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:                                              

V zmysle § 21 zákona o dobrovoľných dražbách platí, že:

„(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.“

Notár osvedčujúci priebeh dražby:                    

JUDr. Silvia Kováčiková so sídlom: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok

 

V Ružomberku, dňa 26.06.2018

Za navrhovateľa:                                                                                               Za dražobníka:

Mgr. Richard Koiš, MBA                                                                                    Mgr. Richard Koiš, MBA

správca konkurznej podstaty úpadcu:                                                               správca

Jozef Švaňa