Dražba nehnuteľností v obci Kysucký Lieskovec v katastrálnom území Kysucký Lieskovec

Katastrálne územie:
Kysucký Lieskovec
Obec:
Kysucký Lieskovec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 77.300,- € 11.09.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5090917B
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 ako správca úpadcu: ELTOS, s.r.o. "v konkurze"
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva ul. P. Mudroňa
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36385808
C. Miesto konania dražby sídlo dražobníka –Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 11. 09. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom:

 - byt č. 8, na 2. poschodí, vo vchode č. 3, súpisné číslo bytového domu 73, postavený na parc. č. 537/73, nachádzajúci sa v k. ú. Kysucký Lieskovec, okres Kysucké Nové Mesto, zapísaný na LV č. 3160, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 8,  OBYTNÝ SÚBOR " LIESKY " V CENTRE OBCE KYSUCKÝ LIESKOVEC

                                                               Popis bytového domu:

Bytový dom je postavený v obytnom súbore obce Kysucký Lieskovec. Ide o polyfunkčný bytový dom " B " - 12 bytových jednotiek. Budova je štvorpodlažná (trojposchodová) a má tri vchody. Objekt bol realizovaný v rámci výstavby dvoch polyfunkčných bytových domov obytného súboru " Liesky " v centre obce Kysucký Lieskovec. Polyfunkčný dom je postavený ako samostatná budova, nepodpivničená, atypická s členitým pôdorysom tvaru " L ". Budova má sedlovú strechu a je postavená na rovinatom teréne. Obytný súbor má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Prístup k bytovému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch, parkovacie plochy a oddychové plochy sa nachádzajú medzi budovami. K jednotlivým bytovým domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN, plynové prípojky, kanalizačné prípojky, prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky. Bytový dom je užívaný od roku 2009.

Budova má štyri podlažia:

  •  na 1. NP sa nachádzajú pivnice k jednotlivým bytom, priestory občianskej vybavenosti - obchody, kaviareň, pošta. Na 1 NP sa nachádza 6 nebytových priestorov. Vstup je riešený zo severnej a západnej strany, z úrovne prístupového chodníka a parkoviska. Do budovy sa vchádza tromi vchodmi. Budova má vo vchode chodbu a schodište, budova je bez výťahu. Bytový dom má na 1. NP miestností technickej vybavenosti, sklad bicyklov alebo kočíkov, spoločné priestory, miestností s pivničnými kobkami, chodby, schodiská, nebytové priestory.
  • Na 2. až 4. NP je 18 bytov. Vo vchode č. 3 na 1. až 2. poschodí sú po dva byty. Orientácia miestností je na východnú a západnú stranu. Vo vchode je vstup so zádverím a schodište. Na chodbe podlažia sa nachádza schodisko, spojovacia chodba pred vstupom do jednotlivých bytov, elektrické istiace a meracie skrine pre jednotlivé byty. Na 2 poschodí je zo spojovacej chodby výstup na strechu.

Predmetný byt sa nachádza na 2. poschodí (3. NP) v krajnej časti bytového domu, jednotlivé obytné miestností bytu sú orientované na východnú a západnú stranu. Byt nie je obývaný, pretože nie je dokončený. V liste vlastníctva je evidovaná podlahová plocha bytu s pivnicou 108,80 m2. Plocha príslušenstva - balkóny sú o výmere 7,54  m2. Vo výpočte je uvažovaná celková podlahová plocha bytu 108,80 m2.

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy, obvodové múry, vchody, schodiská, chodby, zádverie, priečelia, strecha, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky a rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, technická miestnosť, spoločné priestory s pivničnými kobkami, spoločné televízne antény. Vzhľadom na súčasný technický stav bytového domu pri ohliadke sa zistilo, že bytový dom je bežne udržiavaný. Základy - železobetónové základové pásy a pätky spolu s betónovými pilótami DN 350 mm a dl. 9,0 m.so základová doska je betónová s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie murované z tehál hr. 375-400 mm kombinované so železobetónovým skeletom, vodorovné nosné konštrukcie - železobetónové prefabrikované stropy a železobetónové vence. Schodišťové ramená sú železobetónové, monolitické vzájomne spojené s podestou a medzipodestou, jednotlivé stupne sú betónové, povrchová úprava je keramickou dlažbou. Deliace konštrukcie - priečky sú murované z tehál hr. 150, 125, 115 mm.  Strecha - sedlová, krov je drevený. Krytina strechy - betónová škridla. Tepelná izolácia strechy je z minerálnych rohoží. Oprava bola v roku 2014. Klampiarske konštrukcie sú z eloxovaného Podlahy - na 1. NP je keramická dlažba. Na chodbách 1. až 4. NP je položená keramická dlažba. Vnútorná úprava povrchov - vápennocementové, hladké omietky. Vonkajšia úprava povrchov - fasáda zateplená a zhotovená silikátová stierka. Okná - na spoločných priestoroch a na pivniciach sú okna plastové, zdvojené s izolačným dvojsklom. Dvere - vonkajšie na vchodoch sú plastové, čiastočne zasklené, dvojdielne so schránkami na poštu. Ostatné dvere na spoločných priestoroch sú plné, dyhované, hladké plastové a drevené, v oceľovej zárubni.  Vykurovanie - lokálne, plynové, ústredné, vykurovacie telesá sú plechové panely KORAD. Elektroinštalácia - rozvodná sústava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre osvetlenie spoločných priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zásuvkový okruh 230 V, rozvod trojfázový k jednotlivým bytom, istenie ELI vývodmi k ističom a poistkovým automatom v hlavnom rozvádzači, ktorý je na 1. NP, podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach sú pre jednotlivé byty, elektrické rozvody sú káblami CYKY uloženými v rúrkach pod omietkou a v bytoch sú v rúrkach pod omietkou. Bleskozvod - vedenie a zvody sú v prevedení otvorený zvod, na streche je hrebeňová sústava, vedenie v zemi je z pozinkovaného oceľového drôtu, plošné uzemňovacie pásy sú FeZn. Vnútorný vodovod - vodovodné prípojky sú napojené na hlavný, sídliskový rozvod a zaústené do vchodu, vodorovné rozvody vody studenej sú na 1. NP pod stropom, stúpacie rozvody sú v šachtách TZB na jednotlivé podlažia a do bytov a odbočkami s vodomermi ku zariaďovacím predmetom jednotlivých bytov. Rúry sú oceľové, izolované. Zdroj teplej vody má každý byt samostatný. Požiarny rozvod vody je samostatne vedený na 1. NP a je ukončený stenovým hydrantom na spojovacej chodbe. Vnútorná kanalizácia - splašková kanalizácia je z jednotlivých bytov do odpadového potrubia v šachte TZB a ležatým rozvodom na 1. NP je napojená na kanalizačný zberač. Dažďová kanalizácia je samostatná zo strešných vpusti a zaústená do kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie. Rozvod plynu má ležatý rozvod na 1. NP a zvislé potrubie je na chodbe, rozvodové potrubie je z oceľových rúr. Každý byt má vlastný plynomer.

 

POPIS bytu č. 8:

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").

Byt sa nachádza na 2. poschodí (3. NP) bytového domu. Byt je pravdepodobne štvorizbový s príslušenstvom. Pivnica ako príslušenstvo bytu je umiestnená na 1. NP. Byt je oddelený od spoločných priestorov vstupnými dverami so zárubňou. Prístup k bytu od vchodu je schodiskom. pretože byt nebol sprístupnený popis a vybavenosť bytu je na základe návrhu, ktorý predložil správca bytového domu a zástupca dražobnej spoločnosti. V byte v šachte TZB je vodomer studenej vody. V izbách sú na podlahách laminátové parkety, v kuchyni sú laminátové parkety a keramická dlažba, na chodbe, v kúpeľni, vo WC a na balkóne sú na podlahách keramické dlaždice. Hygienické miestností WC a kúpeľňa sú v murovanom bytovom jadre, na stenách je keramický obklad. V kuchyni je obklad za kuchynskou linkou. Okná a balkónové dvere sú plastové, zdvojené. Vnútorné dvere sú plné, dyhované a presklené v obložkovej zárubni. Vstupné dvere sú protipožiarne v oceľovej zárubni. V kuchyni je kuchynská linka, plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezový drez zabudovaný v kuchynskej linke a vodovodná páková batéria. V kúpeľni sú smaltová vaňa, keramické umývadlo a vodovodné pákové batérie. Splachovacie WC s nádržkou zabudovanou v stene. Jednotlivé rozvody sú v šachte TZB, ktorá sa nachádza v časti záchodu. Ku bytu sú vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizačné, elektrické rozvody, plynové rozvody ku sporáku a k plynovému závesnému kotlu. a slaboprúdové rozvody. Na rozvodoch  studenej vody je nainštalovaný merač vody. Plynomer sa nachádza na chodbe. Byt bol skolaudovaný v roku 2009. Byt nie je obývaný.

 

                                                               Podlahová plocha:

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

6,65*4,70+6,65*3,20+7,75*4,95+4,95*3,20

106,74

Výmera bytu bez pivnice

106,74

Pivnica: 2,06*1,00

2,06

Vypočítaná podlahová plocha

108,80

Balkón 2,70*1,00

2,70

Balkón: 4,40*1,10

4,84

 

POZEMKY parcely registra „C“ číslo:

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera podielu [m2]

537/65

zastavané plochy a nádvoria

373,00

10880/189884

21,37

537/73

zastavané plochy a nádvoria

702,00

10880/189884

40,22

Spolu výmera 

 

1 075,00

 

61,59

 

Pozemok pozostáva z dvoch parciel KN číslo 537/65 a 537/73. Pozemok sa nachádza v k. ú. Kysucký Lieskovec. Nachádza sa v blízkosti centra obce, v zastavanom území obce. Ide o zastavané plochy a nádvoria. Na parcele číslo 537/73 je postavený polyfunkčný dom, na priľahlej parcele 537/65 sa nachádza nádvorie so spevnenými plochami a sadovými úpravami. Prístup je riešený spevnenou obecnou cestou a chodníkmi. Parkovacie plochy sú medzi budovami. V mieste sa nachádzajú rozvody vody, kanalizácia, rozvody NN a VN, rozvody zemného plynu a rozvody telefónu. V okolí sú postavené rodinné domy, hospodárske budovy, záhrady, obecný úrad, obchody, autobusová zástavka. Do centra okresného mesta Kysucké Nové Mesto je 5 km.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 8  v čase ohliadky nie je obývaný a nie je dokončený. Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 3160
Záložné právo zo Zák.č.182/93 Z.z.na byt a nebyt. priestory v prospech SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S. ŠTEFANIKOVA 27, 81499 BRATISLAVA, IČO 00682420 - ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Č. V 708/2008 Z 27.6.2008 -168/08;

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. BRATISLAVA IČO: 00 151 653 - ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. V 2264/09 Z 25.1.2010 NA BYT Č. 8 - 82/10;

ZÁLOŽNÉ PRÁVO ZO ZÁKONA PODĽA §15 odsek 1 zák.č.182/1993 Z.z. NA BYT Č.8 V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - 242/10;

JUDr. ŠTEFAN BARILIK, SÚDNY EXEKÚTOR KOŠICE - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 849/13 NA BYT Č. 8 - 271/14;

ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK Č. 0032/2015/CE PODĽA ÚVEROVEJ ZMLUVY Č. 0313833097 PODĽA Č. V 2264/09 ZO SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A.S., SO SÍDLOM TOMÁŠIKOVA 48, 83237 BRATISLAVA, IČO : 00151653 NA SPOLOČNOSŤ CEE COLLECT Slovakia s.r.o. SO SÍDLOM GORKÉHO 3, 81101 BRATISLAVASTARÉ MESTO, IČO : 45882053 NA BYT Č. 8 - 90/15;

Z 80716 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 318/2016 - 15, od exekútorského úradu Žilina, súdny exekútor JUDr. Ing. Pavol Malík v prospech: PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, IČO: 31633200 na byt č. 8, na 2. poschodí, vchod č. 3 v bytovom dome čs. 73 postavenom na parc. KNC č. 537/73 a na podiel o veľkosti 10880/189884 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku parc. KNC č. 537/65 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 373 m2 a parc. KNC č. 537/73 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 702 m2 - 129/16.

Poznámky:
CEE COLLECT Slovakia s.r.o., GORKÉHO 3, 81101 BRATISLAVA - Staré Mesto, IČO : 45882053 - OZNÁMENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K Č. V 2264/09 NA BYT Č. 8 - 90/15;

P-30/15 - SPRÁVCA I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ks. ÚPADCU ELTOS, s.r.o. V KONKURZE, SO SÍDLOM P.MUDROŇA 5, 01001 ŽILINA, IČO : 36385808, ZAPÍSAL DŇA 27.10.2014 NEHNUTEĽNOSŤ - BYT Č. 8, NA 2. POSCHODÍ, VCHOD Č. 3 V POLYFUNČNOM BYTOVOM DOME S.Č. 73 POSTAVENOM NA PARC. Č. CKN 537/73 A NA PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU A POZEMKU Č. CKN 537/73 A NA PRIĽAHLOM POZEMKU PARC. Č. CKN 537/65 O VEĽKOSTI 10880/189884, DO SÚPISU ODDELENEJ PODSTATY ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S., KTORÝ BOL ZVEREJNENÝ V OBCHODNOM VESTNÍKU MS SR Č. OV 205/2014 POD ZNAČKOU ZÁZNAMU K020647. MAJETOK JE ZAPÍSANÝ DO SÚPISU PODĽA UST. § 76 ODS. 1 ZÁKONA Č. 7/2005 Z.z. O
KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH PREDPISOV INÁ OSOBA AKO SPRÁVCA NESMIE MAJETOK PREVIESŤ, DLHODOBO PRENAJAŤ, ZRIADIŤ NA ŇOM PRÁVO K CUDZEJ VECI ALEBO INAK ZMENŠIŤ JEHO HODNUTU ALEBO LIKVIDITU - 152/15.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 16/2018 zo dňa 19.04.2018, znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Viliamom Berešíkom v sume 77.300,-€
K. Najnižšie podanie 77.300,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5090917, poznámka: byt č. 8 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
4. vo forme notárskej úschovy.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. Termín: 23.08.2018 o 16:30 hod. 2. Termín: 06.09.2018 o 16:30 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918/834 834. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred bytový domom s. č. 73, vchod č. 3, v Kysuckom Lieskovci. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie a pokyny na tel.: 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a.) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
b.) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
- Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
- Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Ľudmila
c) priezvisko Chodelková
d) sídlo Ul. 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina