Dražba nehnuteľností v obci Láb v katastrálnom území Láb

Katastrálne územie:
Láb
Obec:
Láb

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 36.200 ,- EUR 19.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 257/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 932 37
e) Štát Slovesnká republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Dražobná spoločnosť, a. s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
D. Dátum konania dražby 19. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nasledovných nehnuteľností:

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
1846
 

Okres: Malacky
Obec: Láb
Katastrálne územie: Láb

Okresný úrad – katastrálny odbor: Malacky

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby (popis stavby: 6-byt.jednotka):

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 5781/43, výmera: 654 m2, druh pozemku: orná pôda):

Bytový dom / Byt, číslo: 5, vchod: 0, 2.p.

414

5781/43

7470/49330

         

 

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/6

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
209

Okres: Malacky
Obec: Láb
Katastrálne územie: Láb

Okresný úrad – katastrálny odbor: Malacky

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

5781/42

orná pôda

675

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Bytový dom je situovaný v zastavanom území obce Láb, v okrajovej časti obce. Jedná sa o 4 - podlažný murovaný 6 bytový dom s 2 nebytovými priestormi - garáže. Prístup do domu je z dvora pri bytovom dome do vstupného priestoru k schodisku do podzemného podlažia a do troch nadzemných podlaží. V 1.P.P. sú pivničné priestory. Nosné obvodové murivo je zo siporexových kvádrov, deliace konštrukcie sú tehlové, fasáda domu je brizolitová. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, strecha je rovná zo živičnou krytinou, stropné konštrukcie sú železobetónové, vnútorné omietky sú vápenno-cementové hladké. Vstupné dvere sú drevené latkové presklené, okná sú vymenené za plastové. Dom je napojený na prípojku vody, prípojku kanalizácie do vlastnej žumpy, prípojku elektroinštalácie NN, plynovú prípojku, telefónnu prípojku. Vykurovanie bytov je zabezpečené vlastnými vykurovacími systémami, v byte je lokálne plynové kúrenie a elektrické konvektory. Ohrev vody je v EOV v kúpelni. Dom má inštalovaný bleskozvod.

 

Popis bytu č. 5 v 3. nadzemnom podlaží bytového domu súp. č. 414, obec Láb

Predmetom dražby je 3-izbový byt s kompletnou vybavenosťou, ktorý pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kúpeľňa, WC, kuchyňa, špajza, 2 chodby a pivnica v 1. P.P. V roku 2013-14 bola urobená čiastočná rekonštrukcia bytu. V 2 izbách boli položené nové krytiny podláh. Boli vymenené všetky nové plastové okna so žalúziami. Bola vybudovaná nová kuchyňa a kúpeľňa. Všetky steny v byte sú s vápenno-cementovou omietkou a vystierkované. Steny bytového jadra kúpeľne a WC sú vymurované. Na stenách kúpeľne a kuchyne sú zrealizované keramické obklady. Vybudovaný je nový sprchovací kút, keramické umývadlo a splachovací záchod. V izbách je položená plávajúca laminátová podlaha, v ostatných miestnostiach je na podlahe keramická dlažba. V kuchyni je nová kuchynská linka s nerezovým drezom a kombinovaným sporákom a keramickým obkladom. Byt je udržiavaný v dobrom technickom stave. Bytový dom bol postavený v roku 1973.

Podlahová plocha bytu 74,75 m2 (z toho pivnica o výmere 7,32 m2).

Pozemky: Jedná sa o pozemky v KN evidované v zastavanom území obce, zapísané ako orná pôda. Pozemky sú zastavané stavbou bytového domu a tvoria priľahlý dvor. Pozemky nie sú využívané na poľnohospodársku rastlinnú výrobu.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmet dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Popis práv a záväzkov viaznucich
k predmetu dražby:

LV č. 1846
V-3767/13: Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe zmluvy o úvere č. 5042532665, na byt č. 5, 2. posch. súp.č. 414, na par. reg. C KN č. 5781/43 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7470/49330, právopl. 14.10.2013 - 248/13

LV č. 209
V-3767/13: Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe zmluvy o úvere č. 5042532665, na pozemok reg. C KN p.č. 5781/42 v podiele 1/6, právopl. 14.10.2013 - 248/13
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 173/2018 zo dňa 19.06.2018, ktorý vypracoval Ing. Ľudovít Jurík, všeobecná cena odhadu je 36.200 ,- EUR
K. Najnižšie podanie 36.200 ,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova.
V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2572018.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2572018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.08.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 11.09.2018 o 09:30 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava