Dražba nehnuteľností v obci Lackovce v katastrálnom území Lackovce

Katastrálne územie:
Lackovce
Obec:
Lackovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.389,94 17.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 12Ex 38/2018
Typ dražobnej vyhlášky: 12Ex 38/2018
Poradie dražby: 2
Exekútor: Michal Brožina
Ulica: Stropkovská 633/3
Obec: Svidník
PSČ: 08901
Zastupujúci exekútor: Stanislav Moskvič
Ulica: Floriánova č. 2
Obec: Prešov
PSČ:
Dátum konania dražby: 17.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Stropkovská 633/3, 08901Svidník
Vlastník: Ing. Malackaničová Gabriela
Sídlo: Lackovce 110, okr. Humenné
Podiel:
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 02.08.2018
Znalecká hodnota: 20.779,88
Reálna hodnota: 10.389,94
Výška zábezpeky: 5.194,97
Číslo bankového účtu: SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 382018
Najnižšie podanie: 10.389,94
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 382018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 14.09.2018
Čas obhliadky: 13:00
Miesto obhliadky veci: pri Obc. úrade Lackovce
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Humenné
     Obec : Lackovce
     Kataster : Lackovce
     Číslo listu vlastníctva: LV č. 1276, LV č. 3861 a LV č. 3354
   Parcela
     Parcelné číslo: 1718
     Výmera: 727
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/3, cena podielu 283,36 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1773
     Výmera: 1660
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/3, cena podielu 446,52 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 2078
     Výmera: 855
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/3, cena podielu 333,24 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1526
     Výmera: 8570
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/2, cena podielu 5 010,24 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 361
     Výmera: 858
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 2 076,36 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1681
     Výmera: 1476
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 1 327,52 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1692
     Výmera: 795
     Druh: orná pôda
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 679,29 €
   Parcela
     Parcelné číslo: 1845
     Výmera: 2680
     Druh: ttp
     Popis: podiel 1/1, cena podielu 233,43 €
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: