Dražba nehnuteľností v obci Ladce v katastrálnom území Ladce

Katastrálne územie:
Ladce
Obec:
Ladce

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 105 000,00 EUR 06.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO035/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

280

Ilava

Ilava

Ladce

Ladce

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1269/1

Zastavané plochy a nádvoria

555

1269/3

Zastavané plochy a nádvoria

155

1269/4

Zastavané plochy a nádvoria

49

1270

Záhrady

114

1271

Záhrady

183

1272

Záhrady

1399

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

861

1269/4

20 hospodárska budova

1007

1269/3

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dom s.č. 1007 na p.č.1269/ 3

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom je samostatne stojaci, murovaný, čiastočne podpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami. Podľa potvrdenia Obce bol rodinný dom daný do užívania v roku 1969.V roku 1996 bola prevedená prístavba k zadnej časti domu.

Dispozičné riešenie:

Suterén pozostáva z vodárne a pivnice.Prízemie tvorí zádverie, chodby, kúpelňa s WC, kuchyňa, 4 izby, komora a schody. Poschodie pozostáva zo 4 izieb, chodby, kúpelne s WC, kuchyne, komory a schodov na povalu.

Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické.Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek; 2. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba. Strecha - krovy - 2. NP - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - 2. NP - azbestocementové šablóny na debnení; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - keramické dlažby; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

Hospodárska budova s. č. 861 na p.č.1269/ 4

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Postavená v roku 1970 na parc.č.1269/47 ako prízemná murovaná stavba.

Dispozičné riešenie:

Pozostáva z kotolne pre byt na poschodí, skladu a letnej kuchyne.

Technické riešenie: Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - z cementových drážkoviek; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov - brizolit

 

Nová hospodárska budova na p.č.1269/ 1

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Postavená na parc.č.1269/1 v roku 2007 ako prízemná, murovaná so sedlovou strechou.

 

Dispozičné riešenie:

Slúži ako sklad, garáž s dielňou a letná kuchyňa.

 

Technické riešenie:

Základy sú betónové, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 280, katastrálne územie Ladce účastníci právneho vzťahu č. 3,4 a č. 5:

POZNÁMKY:
3 Oznámenie zo dňa 1.8.2017 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe - P-280/2017.- 224/2017

4 Oznámenie zo dňa 1.8.2017 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe - P-280/2017.- 224/2017

Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Upovedomenie o začatí exekúcie 27/18 zo dňa 29.01.2018 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/2 rodinný dom č.s. 1007 na pozemku p.č. KN C 1269/3, hospodárska budova č.s. 861 na pozemku p.č. KN C 1269/4, pozemky p.č. KN C 1269/1, 1269/3, 1269/4, 1270, 1271, 1272 povinnej Hofstädterová Lucia, 08.04.1983 v prospech
Ferenec Milan, 21.11.1976, Horná Poruba č. 373 - P-29/2018.- 277/2018

5 Oznámenie zo dňa 1.8.2017 o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe - P-280/2017.- 224/2017

ČASŤ C: ŤARCHY:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653 - záložné právo na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 1007 na pozemku p.č. KN 1269/3, hospodárska budova č.s. 861 na pozemku p.č. KN 1269/4, pozemky p.č. KN 1269/1, 1269/3, 1269/4, 1270, 1271, 1272 na základe záložnej zmluvy zo dňa 7.6.2011 – V 1420/2011.- 167/2011, Z-1462/2018.- 411/2018
Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO 00151653 - záložné právo na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 1007 na pozemku p.č. KN 1269, pozemky p.č. KN 1269, 1270, 1271, 1272 na základe záložnej
zmluvy zo dňa 13.1.2006 - V 61/2006.- 37/2006, Z-1462/2018.- 411/2018
Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO 00151653 - záložné právo na nehnuteľnosti, rodinný dom č.s. 1007 na pozemku p.č. KN 1269/3, hospodárska budova č.s. 861 na pozemku p.č. KN 1269/4,
pozemky p.č. KN 1269/1, 1269/3, 1269/4, 1270, 1271, 1272 na základe záložnej zmluvy zo dňa 27.8.2007 – V 2501/2007.- 248/2007, Z-1462/2018.- 411/2018

4 Exekútorský úrad, JUDr. Peter Harmata, súdny exekútor, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava - Exekučný príkaz EX222/2016 - 21 zo dňa 13.09.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - rodinný dom č.s. 1007 na pozemku registra C KN p.č. 1269/3, hospodárska budova č.s. 861 na pozemku registra C KN p.č. 1269/4, pozemky registra C KN p.č. 1269/1, 1269/3, 1269/4, 1270, 1271, 1272 podiel 1/2 vo vlastníctve povinnej Hofstädterová Lucia, Hviezdoslavova 7/7, Tunežice v prospech oprávneného Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava - Z 2723/2016.-418/2016

4 Exekútorský úrad, JUDr. René Matuška, Mariánska 35, 971 01 Prievidza - Exekučný príkaz 205 EX 27/18 zo dňa 05.04.2018 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na podiel 1/2 rodinný dom č.s. 1007 na pozemku p.č. KN C 1269/3, hospodárska budova č.s. 861 na pozemku p.č. KN C 1269/4, pozemky p.č. KN C 1269/1, 1269/3, 1269/4, 1270, 1271, 1272 povinnej Hofstädterová Lucia, 08.04.1983 v prospech Ferenec Milan,
21.11.1976, Horná Poruba č. 373 - Z-1031/2018.- 336/2018

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 45/2018 zo dňa 07.03.2018, Gálik Andrej Ing., VŠH: 105 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 105 000,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 3518 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 17.08.2018 o 11:00 hod. Obhliadka 2: 31.08.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Hviezdoslavova 1007/7, 018 63 Ladce-Tunežice.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava