Dražba nehnuteľností v obci Ladomerská Vieska v katastrálnom území Ladomer

Katastrálne územie:
Ladomer
Obec:
Ladomerská Vieska

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 447.000,00 € 08.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 054/5-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dolná
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 36628760
C. Miesto konania dražby Notársky úrad, JUDr. Štefan Kutenič, SNP 147, 965 01 Žiar nad Hronom
D. Dátum konania dražby 08. 08. 2018
E. Čas konania dražby 15.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Označenie predmetu dražby: Predmetom  dražby je súbor nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu nachádzajúce sa v kat. území Ladomer, obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu v Žiari nad Hronom na LV č. 902, a to:

parc. č. C-KN 322/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 088 m2

-  parc. č. C-KN 322/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2

-  parc. č. C-KN 322/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2

-  parc. č. C-KN 323 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2

-  parc. č. C-KN 324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2

 b) Stavby:

-  uhoľné sklady, súp. číslo 269 ležiace na parc. č. C-KN 324

-  garáž, súpisné číslo 297, ležiaca na parc. č. C-KN 322/3,

-  garáž, súpisné číslo 297, ležiaca na parc. č. C-KN 323.

(ďalej len „predmet dražby“),

 

Príslušenstvom je: Sklad pristavný ku garáži, Garáž s.č.297 na pozemku p.č. 323, k.ú. Ladomer, Budova označená ako Výkup na pozemku p.č. 322/1, k.ú. Ladomer, Plot okolo pozemku na p.č. 322/1, Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka k septiku, Septik na p.č. 322/1, NN prípojka, Plynová prípojka, Oporné múry,

Zámková dlažba, Vnútroareálové spevnené plochy, Vonkajšie schody pri objekte Uhoľné sklady.

H. Opis predmetu dražby

pis predmetu dražby: Areál sa nachádza v intraviláne obce Ladomerská Vieska v k.ú.  Ladomer. Obec Ladomerská Vieska sa nachádza v tesnej blízkosti okresného mesta Žiar nad Hronom. V obci sa nachádza obecný úrad a základná občianska vybavenosť prislúchajúca k veľkosti obce – škôlka, lekár, sieť potravín. Areál sa nachádza v intraviláne obce v dotyku s bytovou výstavbou. Areál je napojený na verejný vodovod, plynovod aj na rozvod elektrickej energie. Kanalizácia je zaústená do septiku. K pozemku je prístup zo štátnej cesty Žiar nad Hronom – Zvolen. Areál je v súčasnosti nevyužívaný. Po jeho zprevádzkovaní je ho možné využívať na administratívne, skladové účely alebo obchodné účely. Rizikom je taktiež skutočnosť, že existuje možné nefunkčnosti rozvodov vody, elektrických rozvodov ako aj rozvodov plynu ako aj iných poškodení objektov. Funkčnosť týchto vzhľadom na skutočnosť že areál je odpojený od dodávok médií nebolo možné overiť.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby:

Uhoľné sklady s.č.269 na parc.č.324, k.ú. Ladomer

POPIS STAVBY

Jedná sa o 3-podlažný objekt pozostávajúci z podzemného podlažia, prízemia a podkrovia. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt z technického hľadiska je porovnateľný s rodinným domom je tento objekt ohodnotený ako rodinný dom. V podzemnom podlaží sa nachádza jedna miestnosť a podzemné podlažie je prístupné priamo z exteriéru budovy. Počas obhliadky nehnuteľnosti bolo podzemné podlažie zatopené. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárske priestory ako aj ubytovacie a sociálne priestory. Pôvodne boli tieto priestory využívané pre administratívne účely, sekretariát, ďalej ako rokovacia miestnosť, kancelária, kuchynka, zádverie a v druhej časti ako sociálne zázemie (sprchový kút, WC s umývadlom) a kancelária. Druhé nadzemné podlažie (podkrovie) je určené pre administratívne účely a tvorí ho jedna veľká rokovacia miestnosť.

Podľa dostupných informácií bola v roku 2008 na budove vykonaná rozsiahla rekonštrukcia v nasledovnom rozsahu:

Zateplenie strechy Nobalisom, v podkroví úprava stien sadrokartónom, zateplenie obvodných stien polystyrénom vrátane novej finálnej vonkajšej akrylátovej omietky, nové klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná boli vymenené za plastové vrátane vnútorných a vonkajších parapetov a vchodových plastových dverí, nový rozvod elektrickej energie v celom objekte, nové rozvody vody v celom objekte, nové kúrenie vrátane dodania nového plynového kotla VIESMANN pre ústredné kúrenie a ohrev teplej vody. Taktiež boli vymenené rozvody UK ako aj radiátory, boli vyhotovené nové laminátové plávajúce podlahy. Nové interiérové dvere boli vymenené za drevené, do sociálneho zázemia dyhované. V kuchynke bola osadená nová kuchynská linka na báze dreva vrátane dodávky nerezového dresu. Taktiež bola vyhotovená nová strešná krytina zo škridly.

V roku 2012 boli vykonané nasledovné práce:

Zateplenie podlahy, cementový poter, keramická dlažba a laminátová podlahovina na celom I.NP, oprava vnútorných omietok, nové maľby na INP, rekonštrukcia sociálneho zázemia v časti prístavby- WC, geberit, keramický obklad, dlažba.

V pôvodnom stave sú nasledovné konštrukcie:

Základy sú vyhotovené ako betónové základové pásy s vyhotovenou zvislou izoláciou proti vode a vlhkosti, nosné múry, murované vnútorné priečky sú murované, stropy železobetónové monolitické, strecha je sedlová s pôvodným dreveným krovom.

Vo výpočte východiskovej hodnoty prvého nadzemného podlažia uvažujem s prístavbou z roku 1972, ktorej modernizácia bola zrealizovaná v roku 2008.

Budova je pripojená na verejný vodovod, kanalizácia je zvedená do septika. Objekt je napojený na plynovod, a elektrickú energiu ktorá je vedená vzduchom zo stĺpa oproti budovy.

       Z hľadiska technického stavu sa uvádza, že objekt je poškodený a vyžaduje opravu. Podzemné podlažie je zatopené, sociálna časť s izbami má známky vzlínajúcej vlhkosti tak ako je to viditeľné aj na fotodokumentácii objektu.

 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Garáž s.č.297 na p.č.322/3, k.ú. Ladomer

POPIS STAVBY

Jedná sa o veľkoplošnú garáž postavenú na p.č. 322/3. Obvodové steny garáže sú železobetónové montované a sú zateplené polystyrénom hrúbky 7 cm. Povrchová vrstva fasády je vyhotovená ako akrylátová vonkajšia omietka. Strecha garáží je železobetónová montovaná so strešnou krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Vráta sú v počte 4 ks a sú plastové rolovacie. Interiér je tvorená garážovými státiami a v časti objektu je vybudované sociálne zázemie v ktorom sa nachádza sprchovací kút a 3ks umývadiel. Vykurovanie je riešené plynovým kotlom ÚK Panther a pecou na tuhé palivo. Podlahy sú betónové, rozvod elektrickej energie je vyhotovený svetelnej aj motorickej. V objekte je vyhotovený v časti rozvod vody ako aj kanalizácia z kúpeľne a z WC.

Vek nehnuteľnosti je stanovený na základe čestného prehlásenia a životnosť garáží je stanovená na základe ich konštrukčno-materiálového vyhotovenia na 80 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Sklad pristavný ku garáži

POPIS STAVBY

Jedná sa o objekt pristavaný k objektu garáží na pozemku parcele číslo 322/3. Objekt pozostáva z jednej miestnosti. Základy sú vyhotovené ako základové pásy, podmurovka vyhotovená nie je. Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako drevené stĺpikové jednostranne obité so zateplením obvodových stien polystyrénom. Strop je vyhotovený podbitím krovu. Strecha je vyhotovená ako pultový krov so strešnou krytinou z asfaltových privarovaných pásov. Rozvody médií v tomto objekte nie sú vyhotovené. Objekt bol postavený v roku 1991 a jeho životnosť s prihliadnutím na jeho konštrukčné a materiálové vyhotovenie je stanovená  na 60 rokov.

Garáž s.č.297 na pozemku p.č. 323, k.ú. Ladomer

POPIS STAVBY

Nehnuteľnosť sa nachádza na parcele číslo 323. Z dispozičného hľadiska sa jedná o jednu miestnosť. Základy sú vyhotovené s podmurovkou obloženou kamenným obkladom ako základové pásy s vodorovnou izoláciou proti vode a vlhkosti. Sklad je vyhotovený ako panelový so zateplením obvodových stien polystyrénom. Strecha je vyhotovená ako pultová s plechovou pozinkovanou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú akrylátovými omietkami. Na objekte sú osadené plastové dvere a plastové okno s izolačným dvojsklom. Garáž neslúži svojmu účelu nakoľko bola prestavaná. jej možné využitie je na skladové účely alebo ako kancelária. Objekt bol postavený v roku 1991 a jeho životnosť s prihliadnutím na jeho technický stav je stanovená na 80 rokov.

Budova označená ako Výkup na pozemku p.č. 322/1, k.ú. Ladomer

POPIS STAVBY

Jedná sa o objekt postavený na parcele číslo 322/1. Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia a podstrešného priestoru. V objekte sú dve miestnosti. Základy objektu sú vyhotovené bez podmurovky, iba ako základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované o hrúbke nad 15 do 30 cm a dodatočne bolo na nich vyhotovené zateplenie obvodových stien polystyrénom. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy sú vyhotovené ako drevené. Strešná konštrukcia je vyhotovená ako drevený krov so strešnou krytinou z asfaltových šindlov. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú vyhotovené akrylátovými omietkami, úpravy vnútorných povrchov sú vápennými hladkými omietkami. Dvere aj okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby, vykurovanie a rozvod elektrickej energie boli zničené (v jednej miestnosti je radiátor).

Objekt bol postavený v roku 1991 a jeho životnosť je stanovená na 80 rokov.

Plot okolo pozemku na p.č. 322/1

Jedná sa o oplotenie okolo pozemku na p.č. C-KN 322/1 v k.ú. Ladomer. Oplotenie je vyhotovené zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch. Vo vstupnej časti areálu je súčasťou oplotenia aj brána v dĺžke 12 m. Vzhľadom na vek oplotenia a jeho technický stav je jeho životnosť stanovená na 50 rokov.

Vodovodná prípojka

Jedná sa o vodovodnú prípojku na p.č. C-KN 322/1 v k.ú. Ladomer. Vodovodná prípojka vedie od verejného vodovodu vedľa cesty k budove Uholné sklady.

Kanalizačná prípojka k septiku

Kanalizačná prípojka k septiku na p.č. C-KN 322/1 v k.ú. Ladomer. Kanalizačná prípojka je riešená do prefabrikovaného septika situovaného v areáli.

Septik na p.č. 322/1

NN prípojka

Jedná sa o NN prípojku na p.č. C-KN 322/1 v k.ú. Ladomer. Prípojka NN je vedená vzduchom k elektrickému stĺpu vedľa cesty.

Plynová prípojka

Oporné múry

Oporné múry na p.č. C-KN 322/1 v k.ú. Ladomer. Oporné múry sa nachádzajú vedľa spevnenej plochy vedľa bývalého altánku a sú vyhotovené z lomového kameňa.

Zámková dlažba

Jedná sa o zámkovú dlažbu pod stavbou prístrešku ktorý bol odstránený takže nebola predmetom ohodnotenia.

Vnútroareálové spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy v areáli vyhotovené z betónových panelov uložených do betónovej zálievky, ktoré sú vo veľkej časti prekryté asfaltovou vrstvou. Spevnená plocha tvorí prístupovú komunikáciu okolo jestvujúcich objektov.

Vonkajšie schody pri objekte Uhoľné sklady

Jedná sa o vonkajšie schody vedúce do podkrovia objektu zapísaného na L.V. ako Uhoľné sklady. Vonkajšie schody sú vyhotovené ako oceľové, ale vzhľadom na skutočnosť že ohodnocovací predpis takýto znak neobsahuje sú ohodnotené ich ako konštručne a materálovo najbližšie k oceľovému schodisku.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Jedná sa o pozemky zapísané na LV č. 902 v k.ú. Ladomer. Pozemky sa nachádzajú zastavanom území obce Ladomerská Vieska v priemyselnej zástavbe. Pozemky sú využívané ako areál a v časti sú zastavané stavbami.

Pozemky sú napojené resp. je ich možné napojiť na rozvod vody, rozvod elektrickej energie ako aj rozvod plynu. Vzhľadom na skutočnosť, že ceny pozemkov v obci Ladomerská Vieska sú ovplyvnené cenami pozemkov v meste Žiar nad Hronom je stanovená nová východisková hodnota pozemkov a to vo výške 60% zo základnej hodnoty pozemkov v meste Žiar nad Hronom.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 902, k.ú. Ladomer
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1
Poznámka: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č. 102574652/2016 o zriadení záložného práva zo dňa 17.02.2016 - P 118/16 - pol. 34/16 Na: CKN parc. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby: č. s. 269 a č.s. 297
Poznámka: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č. 102598115/2016 o zriadení záložného práva zo dňa 22.02.2016 - P 119/16 - pol. 35/16 Na: CKN parc. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby: č. s. 269 a č.s. 297
Poznámka: P 365/2016 - poznamenáva sa Rozhodnutie o zriadení záložného práva Číslo: 103703501/2016 zo dňa 10.8.2016 od Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica na CKN par. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby garáž č.s. 297 na CKN par. č. 322/3, 323, Uholné sklady č.s. 269 na CKN par. č. 324 -pol.87/16
Poznámka: P 394/2016 - poznamenáva sa Rozhodnutie o zriadení záložného práva Číslo: 103786113/2016 zo dňa 24.8.2016 od Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica na CKN par. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby garáž č.s. 297 na CKN par. č. 322/3, 323, Uholné sklady č.s. 269 na CKN par. č. 324 - pol.89/16
ČASŤ C: ŤARCHY
1 Záložné právo v prospech: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová , 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 na základe V 990/12 zo zmluvy č. 4001/12/029-ZZ-03 uzatvorenej zo dňa 3.5.2012 - pol. 87/12
1 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová , 813 54 Bratislava, IČO 31 318 916 na základe V 1408/14 zo zmluvy č. 4001/14/029-ZZ-01 uzatvorenej zo dňa 17.6.201 ( na CKN parc.č.322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby č.s.269 - uhoľné sklady na CKN par.č.324 a č.s.297 - garáž na CKN parc.č.322/3 a č.s.297 garáž na CKN parc.č.323) - pol. 47/14
1 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO 31 318 916 na základe V 2040/14 zo zmluvy č. 4001/14/051-ZZ-01 uzatvorenej zo dňa 9.9.2014 Na: CKN parc.č.322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby č.s.269 - uhoľné sklady na CKN par.č.324 a č.s.297 - garáž na CKN parc.č.322/3 a č.s.297 garáž na CKN parc.č.323) - pol. 75/14
1 Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO 31 318 916 na základe V 29/15 zo zmluvy č. 4001/15/001-ZZ-01 uzatvorenej zo dňa 8.1.2015 - pol. 4/15 Na: CKN parc.č.322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby č.s.269 - uhoľné sklady na CKN par.č.324 a č.s.297 - garáž na CKN parc.č.322/3 a č.s.297 garáž na CKN parc.č.323)
1 Záložné právo v prospech: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 na základe V 363/15 zo zmluvy č. 4001/15/001-ZZ-08 uzatvorenej zo dňa 23.2.2015 - pol. 54/15 Na: CKN parc.č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby: č.s. 269 - uholné sklady na CKN parc.č. 324, č.s. 297 - garáž na CKN parc.č. 322/3, š.s. 297 - garáž ma CKN parc.č. 323
1 Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - na základe Z 563/16 - Rozhodnutie č. 102574652/2016 o zriadení záložného práva zo dňa 17.02.2016 - pol. 34/16 (listina zapísaná dňa 23.03.2016 ) Na: CKN parc. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby: č. s. 269 a č.s. 297 Oznámenie č. 102877543/2016 o nadobudnutí právoplatnosti zo dňa 5.4.2016 - k Z 563/16 - pol. 39/16
1 Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - na základe Z 565/16 - Rozhodnutie č. 102598115/2016 o zriadení záložného práva zo dňa 22.02.2016 - pol. 35/16 (listina zapísaná dňa 23.03.2016 ) Na: CKN parc. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby: č. s. 269 a č.s. 297 Oznámenie č. 102873438/2016 o nadobudnutí právoplatnosti zo dňa 5.4.2016 - k Z 565/16 - pol. 40/16
1 Z 1956/2016 - Daňové záložné právo Číslo: 103703501/2016 zo dňa 10.8.2016 od Daňového úradu Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica na CKN par. č. 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby garáž č.s. 297 na CKN par. č. 322/3, 323, Uholné sklady č.s. 269 na CKN par. č. 324 (právopl. 16.9.2016) - listina zapísaná dňa 16.9.2016 - pol.87/16 ; Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti č.103963142/2016 zo dňa 22.9.2016 - pol.90/16
1 Z 2030/2016 - Daňové záložné právo v prospech: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica zriadené na základe Rozhodnutia č. 103786113/2016 zo dňa 24.8.2016 (právopl. 3.10.2016) na nehn.: parc. CKN 322/1, 322/3, 322/4, 323, 324 a stavby garáž č.s. 297 na CKN par. č. 322/3, 323, Uholné sklady č.s. 269 na CKN par. č. 324 - listina zapísaná dňa 27.9.2016 - pol.89/16; Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti č.104028960/2016 zo dňa 4.10.2016 - pol.95/16
Iné údaje Žiadosť o zmenu právnej formy zo dňa 7.6.2012 - pol. 87/12
Poznámka: Bez zápisu
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:145/2018
Meno znalca: Ing. Koloman Kovalík
Dátum vyhotovenia: 14.06.2018
Všeobecná cena odhadu:220.000,00 €

K. Najnižšie podanie 447.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 44.700,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0542018,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBANSK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0542018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.07.2018 o 10.00 hod. Obhliadka 2: 24.07.2018 o 14.00 hod.
Miesto obhliadky Parc. č. C-KN 322/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 088 m2 - parc. č. C-KN 322/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2 - parc. č. C-KN 322/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 - parc. č. C-KN 323 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 - parc. č. C-KN 324 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2 b) Stavby: - uhoľné sklady, súp. číslo 269 ležiace na parc. č. C-KN 324 - garáž, súpisné číslo 297, ležiaca na parc. č. C-KN 322/3, - garáž, súpisné číslo 297, ležiaca na parc. č. C-KN 323. nachádzajúce sa v kat. území Ladomer, obec Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, zapísané v katastri nehnuteľností katastrálneho odboru Okresného úradu v Žiari nad Hronom na LV č. 902.
Organizačné opatrenia Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Štefan
c) priezvisko Kutenič
d) sídlo SNP 147, 965 01 Žiar nad Hronom