Dražba nehnuteľností v obci Ladzany v katastrálnom území Ladzany

Katastrálne územie:
Ladzany
Obec:
Ladzany

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 16 380,00 EUR 24.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO004/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 24. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

439

Krupina

Krupina

Ladzany

Ladzany

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

205/1

Záhrady

819

205/2

Zastavané plochy a nádvoria

225

206/1

Zastavané plochy a nádvoria

546

206/2

Zastavané plochy a nádvoria

11

206/3

Zastavané plochy a nádvoria

208

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

39

206/3

10 Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu Ladzany s.č. 39 na p.č. 206/3

 

POPIS STAVBY

Rodinný dom s.č. 39 leží na pozemku p.č. 206/3. Ide o objekt s jedným nadzemným podlažím. Pôvodný objekt je z roku 1930 a prístavba je z roku 2014. Na 1.NP sa nachádza veranda, chodba, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa s wc, komora. Základové konštrukcie sú plošné, tvorené kamennými a betónovými pásmi, podmurovka je z kameňa a betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v kombinácii z tehlového materiálu a kameňa. Vnútorné deliace konštrukcie sú murované z tehlového materiálu. Strop je drevený trámový s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová s malou polvalbou so skladanou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlahe sú keramické dlaždice, cementový poter, laminátová podlaha. Vonkajšie povrchy sú opatrené v časti kontaktným zateplovacím systémom so sieťkou a lepidlom a v časti sú hrubé omietky. Vnútorné povrchy sú opatrené hladkou omietkou. Okná sú plastové z izolačným dvojsklom. Dvere sú drevené v drevených zárubniach. V kuchyni na 1.NP je kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou batériou, digestorom, plynový šporák s plynovou rúrou, za linkou na stene je keramický obklad. V kúpeľni na 1.NP je plechová vaňa s keramickým obkladom a pákovou sprchovou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou, splachovacie wc typu kombi, na podlahe je keramická dlažba a na stene je keramický obklad. Na podlaží je rozvod elektroinštalácie svetelnej 230/1/50Hz. Vykurovanie je lokálne zabezpečené pieckou na pevné palivo. Rozvod vody je pre teplú aj studenú vodu. TUV je pripravovaná elektrickým bojlerom. Kanalizácia je z plastu.

 

hospodárska budova p.č. 206/3

POPIS STAVBY

Hospodárska budova leží na p.č. 206/3. Ide o  objekt s jedným nadzemným podlažím. Dispozične sú tu dva priestory skladu. Základy sú kamenné a betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované zo zmiešaného materiálu kameň a tehla. Strecha je sedlová so skladanou keramickou krytinou. strop je drevený s viditeľnými trámami. Vonkajšie aj vnútorné povrchy sú opatrené hrubou omietkou. Vráta a dvere sú drevené. Okná sú plastové. Na podlahe je cementový poter a tehlová dlažba.

hospodárska budova s prístreškom na p.č. 206/1

 

POPIS STAVBY

Hospodárska budova s prístreškom leží na p.č. 206/1. Ide o  objekt s jedným podzemným podlažím a s jedným nadzemným podlažím. Dispozične sú tu dva priestory skladu a prístrešok. Základy sú kamenné a betónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované zo zmiešaného materiálu kameň a tehla. Strecha je sedlová so skladanou keramickou krytinou. Strop je klenutý do traverz aj  drevený s viditeľnými trámami. Vonkajšie aj vnútorné povrchy sú opatrené hrubou omietkou. Dvere sú drevené. Okná sú kovové. Na podlahe je cementový poter.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 00151653 na nehnuteľnosti: KNC parc. č. 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, rodinný dom súp. č. 39 na parc. č. 206/3 - P 6/2018 z 25.1.2018 do KN zapísané 25.1.2018 - 8/18

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO004/18 dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o.,Bratislava IČO: 45684618 navrhovateľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava IČO: 00151653 na nehnuteľnosti: CKN par.č. 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, stavba rodinný dom súp.č. 39 na CKN par.č. 306/3-P 38/2018 zap. do KN dňa 12.4.2018-pvz.22/18

ČASŤ C: ŤARCHY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 00151653 na nehnuteľnosti: KNC parc. č. 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, rodinný dom súp. č. 39 na parc. č. 206/3 - P 6/2018 z 25.1.2018 do KN zapísané 25.1.2018 - 8/18

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 24/2018 zo dňa 13.02.2018, Makóni Peter Ing., VŠH: 18 200,00 EUR
K. Najnižšie podanie 16 380,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 418 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.08.2018 o 12:00 hod. Obhliadka 2: 23.08.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Ladzany 39, 962 65 Ladzany.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava