Dražba nehnuteľností v obci Lascov v katastrálnom území Lascov

Katastrálne územie:
Lascov
Obec:
Lascov

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 39.200,- € 31.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 004/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,30 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 283               Záhrady                                                        o výmere 1428 m2

parc. č. 284/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 570 m2

parc. č. 284/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 89 m2

parc. č. 284/3           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 73 m2

Stavba

súp. č. 25                   RODINNÝ DOM                                          na parc. č. 284/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1               

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 251, okres: Bardejov, obec: LASCOV, katastrálne územie: Lascov.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: hospodárska budova za domom, plot od ulice, plot od suseda za domom, vŕtaná studňa, prípojka vody, prípojka kanalizácie, žumpa pred domom, vonkajšie schody do domu, spevnená plocha, altánok vo dvore, domáca vodáreň.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 25

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe obce Lascov v obytnej zóne na okraji centrálnej časti, na rovinatom pozemku napojený na elektro, kanalizácia do vlastnej žumpy, voda z vlastnej studne, má možnosť napojenia na plynovod, prípojka je pred domom. Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1982, je v pôvodnom technickom stave bez rekonštrukcie a modernizácie. Technický popis vyhotovenia v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - PVC, guma. Strecha - krovy - 2. NP - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - 2. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby; 2. NP - liate terazzo, lepené povlakové podlahy. Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod propán-butánu. Popis podlaží: 1. podzemné podlažie: suterén má schodisko, kotolňu a sklad paliva. 1. nadzemné podlažie: má predsieň, chodbu, kuchyňu, prednú izbu, špajzu, zadnú izbu, kúpeľňu, WC a schodisko do suterénu a na II.NP. 2. nadzemné podlažie: schodisko, chodbu, balkón nad vstupom, prednú veľkú izbu s loggiou od ulice, dve zadné izby a šatník.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č.: 284/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, 284/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 a 284/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, hospodárskou budovou a tvoria dvor okolo domu, v zastavanej časti obce Lascov v okrese Bardejov, v lokalite IBV, komunikácia pred domom je verejná miestna komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívne účinky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ,IČO 00 151 653 na nehnuteľnosti: CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, rodinný dom súp.č. 25 na parcele CKN 284/2 , Zmluva o zriadení záložného práva V 1558/2011, pol.v.z. 37/11
2, Súdny exekútor MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, Exekútorský úrad so sídlom Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, vydáva exekučný príkaz EX 17/2016 zo dňa 14.03.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján a Svetlana Remetová r. Čačková v podiele 1/1 - Z 701/2016- v.z. 12/16
3, Súdny exekútor JUDr. Eva Falisová, Exekútorský úrad Bratislava,Lermontovova 14, 811 05 Bratislava vydáva exekučný príkaz EX 1748/16-12 JS zo dňa 24.05.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján a Svetlana Remetová r. Čačková v podiele 1/1 - Z 1318/2016
4, Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystica so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, vydáva exekučný príkaz EX 7496/2016 zo dňa 25.07.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcely - CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, stavba - rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján r. Remeta a Svetlana Magačová r. Čačková v podiele 1/1 - Z 1909/2016
POZNÁMKY:
1, Súdny exekútor JUDr.Jozef Blaško, Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, upovedomuje o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a predajom nehnuteľnosti: pozemok CKN 283, záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1, zast.pl. o výmere 570 m2, CKN 284/2, zast.pl. o výmere 89 m2, CKN 284/3 zast.pl. o výmere 73 m2, stavba -rodinný dom s.č.25 na parc. CKN 284/2 v podiele 1/1 vo vl. Remeta Ján a Svetlana Remetová rod. Čačková. EX 3086/2014 - P 372/2014
2, Súdny exekútor MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ ,Exekútorský úrad so sídlom Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 17/2016-13 zo dňa 18.02.2016 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : parcely CKN 283, záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1, zast.pl. o výmere 570 m2, CKN 284/2, zast.pl. o výmere 89 m2, CKN 284/3 zast.pl. o výmere 73 m2, stavba -rodinný dom s.č.25 na parc. CKN 284/2 v podiele 1/1 vo vl. Remeta Ján a Svetlana Remetová rod. Čačková. - P 56/2016 3, Poznamenáva sa - Súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, PhD. Exekútorský úrad Košice, Kupeckého 29, 040 01 Košice upovedomuje o začatí exekúcie EX 805/16 zo dňa 12.01.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to : parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján a Svetlana Remetová r. Čačková v podiele 1/1 - P 5/2017
4, Poznamenáva sa. Slovenská sporiteľna,a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti : parcely - CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, stavba - rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján r. Remeta a Svetlana Magačová r. Čačková v podiele 1/1 - P 324/2017
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 30/2018 zo dňa 08.02.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 43.466,69 €.
K. Najnižšie podanie 39.200,- €
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0042018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0042018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 25.07.2018 o 16,00 hod. 2, 30.07.2018 o 14,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 25 v obci Lascov, okres Bardejov.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice