Dražba nehnuteľností v obci Lascov v katastrálnom území Lascov

Katastrálne územie:
Lascov
Obec:
Lascov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 004/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,30 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 283               Záhrady                                                        o výmere 1428 m2

parc. č. 284/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 570 m2

parc. č. 284/2           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 89 m2

parc. č. 284/3           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 73 m2

Stavba

súp. č. 25                   RODINNÝ DOM                                          na parc. č. 284/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1                

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, LV č. 251, okres: Bardejov, obec: LASCOV, katastrálne územie: Lascov.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: hospodárska budova za domom, plot od ulice, plot od suseda za domom, vŕtaná studňa, prípojka vody, prípojka kanalizácie, žumpa pred domom, vonkajšie schody do domu, spevnená plocha, altánok vo dvore, domáca vodáreň.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 25

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v uličnej zástavbe obce Lascov v obytnej zóne na okraji centrálnej časti, na rovinatom pozemku napojený na elektro, kanalizácia do vlastnej žumpy, voda z vlastnej studne, má možnosť napojenia na plynovod, prípojka je pred domom. Rodinný dom má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1982, je v pôvodnom technickom stave bez rekonštrukcie a modernizácie. Technický popis vyhotovenia v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - PVC, guma. Strecha - krovy - 2. NP - pultové (so sklonom nad 10 stupňov ); krytiny strechy na krove - 2. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - keramické dlažby; 2. NP - liate terazzo, lepené povlakové podlahy. Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 1. NP - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové  a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod propán-butánu. Popis podlaží: 1. podzemné podlažie: suterén má schodisko, kotolňu a sklad paliva. 1. nadzemné podlažie: má predsieň, chodbu, kuchyňu, prednú izbu, špajzu, zadnú izbu, kúpeľňu, WC a schodisko do suterénu a na II.NP. 2. nadzemné podlažie: schodisko, chodbu, balkón nad vstupom, prednú veľkú izbu s loggiou od ulice, dve zadné izby a šatník.

Popis pozemkov

Pozemok, parcely č.: 284/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, 284/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2 a 284/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, hospodárskou budovou a tvoria dvor okolo domu, v zastavanej časti obce Lascov v okrese Bardejov, v lokalite IBV, komunikácia pred domom je verejná miestna komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívne účinky neboli zistené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ,IČO 00 151 653 na nehnuteľnosti: CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, rodinný dom súp.č. 25 na parcele CKN 284/2 , Zmluva o zriadení záložného práva V 1558/2011, pol.v.z. 37/11
2, Súdny exekútor MVDr. Mgr. Pavol Kovaľ, Exekútorský úrad so sídlom Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov, vydáva exekučný príkaz EX 17/2016 zo dňa 14.03.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján a Svetlana Remetová r. Čačková v podiele 1/1 - Z 701/2016- v.z. 12/16
3, Súdny exekútor JUDr. Eva Falisová, Exekútorský úrad Bratislava,Lermontovova 14, 811 05 Bratislava vydáva exekučný príkaz EX 1748/16-12 JS zo dňa 24.05.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján a Svetlana Remetová r. Čačková v podiele 1/1 - Z 1318/2016
4, Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystica so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, vydáva exekučný príkaz EX 7496/2016 zo dňa 25.07.2016 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to: parcely - CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, stavba - rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján r. Remeta a Svetlana Magačová r. Čačková v podiele 1/1 - Z 1909/2016
POZNÁMKY:
1, Súdny exekútor JUDr.Jozef Blaško, Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, upovedomuje o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a predajom nehnuteľnosti: pozemok CKN 283, záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1, zast.pl. o výmere 570 m2, CKN 284/2, zast.pl. o výmere 89 m2, CKN 284/3 zast.pl. o výmere 73 m2, stavba -rodinný dom s.č.25 na parc. CKN 284/2 v podiele 1/1 vo vl. Remeta Ján a Svetlana Remetová rod. Čačková. EX 3086/2014 - P 372/2014
2, Súdny exekútor MVDr.Mgr.Pavol Kovaľ ,Exekútorský úrad so sídlom Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 17/2016-13 zo dňa 18.02.2016 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : parcely CKN 283, záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1, zast.pl. o výmere 570 m2, CKN 284/2, zast.pl. o výmere 89 m2, CKN 284/3 zast.pl. o výmere 73 m2, stavba -rodinný dom s.č.25 na parc. CKN 284/2 v podiele 1/1 vo vl. Remeta Ján a Svetlana Remetová rod. Čačková. - P 56/2016 3, Poznamenáva sa - Súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, PhD. Exekútorský úrad Košice, Kupeckého 29, 040 01 Košice upovedomuje o začatí exekúcie EX 805/16 zo dňa 12.01.2017 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti a to : parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján a Svetlana Remetová r. Čačková v podiele 1/1 - P 5/2017
4, Poznamenáva sa. Slovenská sporiteľna,a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti : parcely - CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, stavba - rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján r. Remeta a Svetlana Magačová r. Čačková v podiele 1/1 - P 324/2017
5, Poznamenáva sa : Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. 004/2018 dražobníkom DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, navrhovateľ dražby Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, Košice dňa 31.7.2018 o 10,30 hod. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti : parcely CKN 283 záhrady o výmere 1428 m2, CKN 284/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 570 m2, CKN 284/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, CKN 284/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, stavba - rodinný dom čs. 25 na parcele CKN 284/2 vo vlastníctve Remeta Ján r. Remeta a Svetlana Magačová r. Čačková v podiele 1/1 -P 108/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 32.700,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 32.700,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 43.466,69 €