Dražba nehnuteľností v obci Lazy pod Makytou v katastrálnom území Lazy pod Makytou

Katastrálne územie:
Lazy pod Makytou
Obec:
Lazy pod Makytou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 064/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 27. 06. 2018
E. Čas konania dražby 15:00 hod. – 15:05 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa

 1. v okrese: Púchov, obec: Lazy pod Makytou, katastrálne územie: Lazy pod Makytou, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 320, a to konkrétne:
 • pozemok parcely registra „C“ č. 901 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby 1“).
 1. v okrese: Púchov, obec: Lazy pod Makytou, katastrálne územie: Lazy pod Makytou, tak ako sú zapísané v evidencii  Okresného  úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4080, a to konkrétne:
 • rodinný dom so súpisným číslom 633 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 901 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej aj ako „predmet dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 633 s príslušenstvom, postavený na par. č. 901 v kat. území Lazy pod Makytou.

Predmet dražby sa nachádza v obci Lazy pod Makytou, ktorá je vzdialená od okresného mesta Púchov cca 15 km. V obci je dostupná prímestská autobusová doprava. V obci sa nachádza kompletná základná občianska vybavenosť, taktiež je tam možnosť napojenia na elektrický a vodovodný rozvod. Predmet dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Predmet dražbe je bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím (dvojpodlažná stavba). Predmet dražbe je v tvare písmena “L”.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.NP sa nachádza veranda, 2 izby, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa, WC, sauna a garáž.

 

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1954 sa predpokladá o výmere 10,84 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1992 sa predpokladá o výmere 102,56 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1998 sa predpokladá o výmere 7,31 m2.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 120,71 m2.

 

V 1. podkroví sa nachádzajú 4 izby, kúpeľňa a balkón.

 

Zastavaná plocha 1. podkrovia z roku 1999 sa predpokladá celkovo o výmere 111,01 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Z pôvodnej stavby predmetu dražby ostala len kuchyňa o rozmeroch 2,10 m x 5,16 m. Najväčšia časť prestavby predmetu dražby prebehla v roku 1992, ďalšie prístavby a nadstavby podkrovia sa realizovali v roku 1999. V roku 2006 bol predmet dražby rekonštruovaný, modernizovaný, zateplený. V kúpeľni na 1. NP sa nachádza vaňa a samostatná sprcha, ktorá slúži k užívaniu sauny. V podkroví sa nachádza kúpeľňa s vaňou, bidetom a záchodom. Prístup do predmetu dražby je s predloženými schodmi do verandy. Predmet dražby je drevený, zrubový, zateplený izoláciou a vnútorným dreveným obkladom. Vykurovanie predmetu dražby je kombinované, a to ústredné vykurovanie s lokálnym vykurovaním. Na prízemí sú kachľové keramické pece a v podkroví sú k dispozícii elektrické konvertory. Strecha predmetu dražby je sedlová s manzardami. Strecha je pokrytá lepenkovým bonským šindľom. Predmet dražby má drevené steny, ktoré sú z vonkajšej aj vnútornej strany opatrené nátermi. K predmetu dražby prislúcha aj domáca vodáreň so zásobníkom vody, ktorá bola daná do užívania v roku 1999.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 • Záhradné jazierko

Záhradné jazierko bolo realizované v roku 1999.

Zastavaná plocha záhradného jazierka sa predpokladá o výmere 6,72 m2.

 

 • Altánok s krbom

Altánok bol realizovaný v roku 1997. Krb v altánku bol daný do užívania v roku 1999.

Zastavaná plocha altánku sa predpokladá o výmere 7,84 m2.

Objem krbu sa predpokladá o veľkosti 7,84 m3.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 70/2003,
b) Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 375/2003,
c) Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 376/2005,
d) Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 1524/2006.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 27/2018 zo dňa 09.04.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:
65.900,- EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícdeväťsto EURO)