Dražba nehnuteľností v obci Lazy pod Makytou v katastrálnom území Lazy pod Makytou

Katastrálne územie:
Lazy pod Makytou
Obec:
Lazy pod Makytou

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 49.500,- EUR 05.09.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 064/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 05. 09. 2018
E. Čas konania dražby 16:00 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa

 1. v okrese: Púchov, obec: Lazy pod Makytou, katastrálne územie: Lazy pod Makytou, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 320, a to konkrétne:
 • pozemok parcely registra „C“ č. 901 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 1“).
 1. v okrese: Púchov, obec: Lazy pod Makytou, katastrálne územie: Lazy pod Makytou, tak ako sú zapísané v evidencii  Okresného  úradu Púchov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4080, a to konkrétne:
 • rodinný dom so súpisným číslom 633 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 901 o výmere 436 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej aj ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 633 s príslušenstvom, postavený na par. č. 901 v kat. území Lazy pod Makytou.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v obci Lazy pod Makytou, ktorá je vzdialená od okresného mesta Púchov cca 15 km. V obci je dostupná prímestská autobusová doprava. V obci sa nachádza kompletná základná občianska vybavenosť, taktiež je tam možnosť napojenia na elektrický a vodovodný rozvod. Predmet opakovanej dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Predmet opakovanej dražby je bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím (dvojpodlažná stavba). Predmet dražbe je v tvare písmena “L”.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1.NP sa nachádza veranda, 2 izby, kuchyňa, jedáleň, kúpeľňa, WC, sauna a garáž.

 

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1954 sa predpokladá o výmere 10,84 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1992 sa predpokladá o výmere 102,56 m2.

Zastavaná plocha 1. NP z roku 1998 sa predpokladá o výmere 7,31 m2.

Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 120,71 m2.

 

V 1. podkroví sa nachádzajú 4 izby, kúpeľňa a balkón.

 

Zastavaná plocha 1. podkrovia z roku 1999 sa predpokladá celkovo o výmere 111,01 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet opakovanej dražby prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Z pôvodnej stavby predmetu opakovanej dražby ostala len kuchyňa o rozmeroch 2,10 m x 5,16 m. Najväčšia časť prestavby predmetu opakovanej dražby prebehla v roku 1992, ďalšie prístavby a nadstavby podkrovia sa realizovali v roku 1999. V roku 2006 bol predmet opakovanej dražby rekonštruovaný, modernizovaný, zateplený. V kúpeľni na 1. NP sa nachádza vaňa a samostatná sprcha, ktorá slúži k užívaniu sauny. V podkroví sa nachádza kúpeľňa s vaňou, bidetom a záchodom. Prístup do predmetu opakovanej dražby je s predloženými schodmi do verandy. Predmet opakovanej dražby je drevený, zrubový, zateplený izoláciou a vnútorným dreveným obkladom. Vykurovanie predmetu opakovanej dražby je kombinované, a to ústredné vykurovanie s lokálnym vykurovaním. Na prízemí sú kachľové keramické pece a v podkroví sú k dispozícii elektrické konvertory. Strecha predmetu opakovanej dražby je sedlová s manzardami. Strecha je pokrytá lepenkovým bonským šindľom. Predmet opakovanej dražby má drevené steny, ktoré sú z vonkajšej aj vnútornej strany opatrené nátermi. K predmetu opakovanej dražby prislúcha aj domáca vodáreň so zásobníkom vody, ktorá bola daná do užívania v roku 1999.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

 • Záhradné jazierko

Záhradné jazierko bolo realizované v roku 1999.

Zastavaná plocha záhradného jazierka sa predpokladá o výmere 6,72 m2.

 

 • Altánok s krbom

Altánok bol realizovaný v roku 1997. Krb v altánku bol daný do užívania v roku 1999.

Zastavaná plocha altánku sa predpokladá o výmere 7,84 m2.

Objem krbu sa predpokladá o veľkosti 7,84 m3.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 70/2003, V 375/2003, V 376/2005 a V 1524/2006.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 27/2018 zo dňa 09.04.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Marekom Taškom:
65.900,- EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícdeväťsto EURO)
K. Najnižšie podanie 49.500,- EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisícpäťsto EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,-EUR (slovom: desaťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 64, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 64, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 64, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 14.08.2018 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 28.08.2018 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 14.08.2018 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 28.08.2018 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 633 v obci Lazy pod Makytou, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava