Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 93/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby CK Junior, A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice, miestnosť č. 406
D. Dátum konania dražby 29. 05. 2018
E. Čas konania dražby 08:30 hod.
F. Kolo dražby Tretie kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľností a to:

nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.6087, katastrálne územie Levice,  Okresný úrad Levice, katastrálny odbor, obec  Levice, okres Levice a  to:

Pozemky – parcely registra „C“:

parc.č. 1783/5, výmera 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/6, výmera 466 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/7, výmera 43 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/12, výmera 1343 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/13, výmera 209 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/14, výmera 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/15, výmera 850 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/16, výmera 5122 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/17, výmera 29 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/18, výmera 641 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/19, výmera 1270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/20, výmera 1203 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/22, výmera 200 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/23, výmera 191 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/24, výmera 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/28, výmera 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/29, výmera 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/30, výmera 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/31, výmera 739 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/34, výmera 235 m2, druh pozemku: záhrady

parc.č. 1783/36, výmera 11671 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/37, výmera 438 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

s.č. 3505, na parcele č. 1783/5, popis stavby: Vrátnica

s.č. 3507, na parcele č. 1783/7, popis stavby: Vodáreň so studňou

s.č. 3511, na parcele č. 1783/12, popis stavby: Sklad č.3

s.č. 3512, na parcele č. 1783/13, popis stavby: Prev. budova + laboratórium

s.č. 3513, na parcele č. 1783/14, popis stavby: Sociálna budova

s.č. 3514, na parcele č. 1783/15, popis stavby: Nákupná hala

s.č. 3515, na parcele č. 1783/16, popis stavby: Výrobná hala

s.č. 3516, na parcele č. 1783/17, popis stavby: Sklad PHM

s.č. 3517, na parcele č. 1783/18, popis stavby: Závod. kuchyňa + garáže

s.č. 3518, na parcele č. 1783/19, popis stavby: Sklad č. 4

s.č. 3519, na parcele č. 1783/20, popis stavby: Sklad č.5

s.č. 3521, na parcele č. 1783/24, popis stavby: Trafostanica

s.č. 3523, na parcele č. 1783/31, popis stavby: Dielne + garáže

s.č. 6263, na parcele č. 1783/6, popis stavby: administratívna budova

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä:kotolňa na parcele 1783/37, sociálna budova (prístavba k výrobnej hale) na parc.č. 1783/16, prístavba laboratória k výrobnej hale na parc.č. 1783/30, plot pri vstupe do areálu, plot areálový, studňa, vodovodné vnútroareálové rozvody vody, vnútorná areálová kanalizácia, kanalizačné šachty, žumpa, elektrická prípojka do trafostanice, elektrické vnútroareálové rozvody, plynová prípojka, spevnené plochy

Predmet dražby:

 

Predmetom dražby je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľností a to:

nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.6087, katastrálne územie Levice,  Okresný úrad Levice, katastrálny odbor, obec  Levice, okres Levice a  to:

 

Pozemky – parcely registra „C“:

parc.č. 1783/5, výmera 22 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/6, výmera 466 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/7, výmera 43 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/12, výmera 1343 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/13, výmera 209 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/14, výmera 194 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/15, výmera 850 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/16, výmera 5122 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/17, výmera 29 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/18, výmera 641 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/19, výmera 1270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/20, výmera 1203 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/22, výmera 200 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/23, výmera 191 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/24, výmera 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/28, výmera 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/29, výmera 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/30, výmera 62 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/31, výmera 739 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/34, výmera 235 m2, druh pozemku: záhrady

parc.č. 1783/36, výmera 11671 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parc.č. 1783/37, výmera 438 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

s.č. 3505, na parcele č. 1783/5, popis stavby: Vrátnica

s.č. 3507, na parcele č. 1783/7, popis stavby: Vodáreň so studňou

s.č. 3511, na parcele č. 1783/12, popis stavby: Sklad č.3

s.č. 3512, na parcele č. 1783/13, popis stavby: Prev. budova + laboratórium

s.č. 3513, na parcele č. 1783/14, popis stavby: Sociálna budova

s.č. 3514, na parcele č. 1783/15, popis stavby: Nákupná hala

s.č. 3515, na parcele č. 1783/16, popis stavby: Výrobná hala

s.č. 3516, na parcele č. 1783/17, popis stavby: Sklad PHM

s.č. 3517, na parcele č. 1783/18, popis stavby: Závod. kuchyňa + garáže

s.č. 3518, na parcele č. 1783/19, popis stavby: Sklad č. 4

s.č. 3519, na parcele č. 1783/20, popis stavby: Sklad č.5

s.č. 3521, na parcele č. 1783/24, popis stavby: Trafostanica

s.č. 3523, na parcele č. 1783/31, popis stavby: Dielne + garáže

s.č. 6263, na parcele č. 1783/6, popis stavby: administratívna budova

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä:kotolňa na parcele 1783/37, sociálna budova (prístavba k výrobnej hale) na parc.č. 1783/16, prístavba laboratória k výrobnej hale na parc.č. 1783/30, plot pri vstupe do areálu, plot areálový, studňa, vodovodné vnútroareálové rozvody vody, vnútorná areálová kanalizácia, kanalizačné šachty, žumpa, elektrická prípojka do trafostanice, elektrické vnútroareálové rozvody, plynová prípojka, spevnené plochy, ...

 

 Hnuteľné veci:

   1.  

 

   1. číslo:

 

   1. nadobudnutia
   1. PKS 50-02

 

   1.  
   1.  
   1. 2SVK

 

   1.  
   1.  
   1. chladiacia vitrína

 

   1.  
   1.  
   1. GORENJE

 

   1.  
   1.  
   1. CALEX kombinovaná

 

   1.  
   1.  
   1. zariad.na úpravu vody

 

   1.  
   1.  

Kompresor SK 70

 

100

22.08.1997

   1. pumpa

 

105

22.08.1997

   1. ZPN

 

106

22.08.1997

   1. el.rozvádzač

 

107

22.08.1997

   1. BK-6

 

108

22.08.1997

   1. 25 PZ APH

 

110

22.08.1997

   1.   25 PZ APH

 

111

22.08.1997

Strednotlakový parný kotol

 

114

22.08.1997

Chemická úprava vody

   1. transformátor

 

115

116

22.08.1997

   1. transformátor

 

116

22.08.1997

   1. transformátor

 

117

22.08.1997

   1. rozvádzač URV

 

118

22.08.1997

   1. rozvádzač URV

 

119

22.08.1997

Rozvádzač

 

120

22.08.1997

   1. komory

 

132

22.08.1997

   1. vysavač RUWAC

 

142

22.08.1997

   1. vysavač RUWAC

 

150

22.08.1997

   1. fréza FND-32

 

170

22.08.1997

   1. sústruh SUI50

 

172

22.08.1997

   1. rovinná

 

   1.  
   1.  
   1. SV 18R13

 

   1.  
   1.  
   1. NTC
   2. vŕtačka

 

   1.  
   2.  
   1.  
   1. váhy

 

   1.  
   1.  
   1. požiarna signalizácia

 

   1.  
   1.  
   1. závora
   1.  
   1.  
   1. SARTÓRIUS 2355
   1.  
   1.  
   1. a chladenie serverovne
   1.  
   1.  
   1. váhy-2 ks

 

   1.  
   1.  
   1. stroj MINOLTA
   1.  
   1.  
   1. s príslušenstvom-serverovňa
   1.  
   1.  
   1. terminál
   1. systém SIEMENS
   1.  
   2.  
   1.  
   1. PDT 3100-scanery
   1.  
   1.  
   1. systém

 

   1.  
   1.  
   1. v používaní - nábytok
   1. čísla
   1.  
   1. súprava (Poľsko)
   1. čísla
   1.  
   1. podiel 1/1

 

 

 

 

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“

 

 

H. Opis predmetu dražby

Vodáreň so studňou súp.č.3507 na parc.č.17837 je postavená v centrálnej časti areálu, na rovinatom pozemku Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty. Vodáreň slúži na zásobovanie areálu vodou.

Stavba je samostatne stojaca, má jedno podzemné podlažie. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti, kde sa nachádza zdroj vody a technologické zariadenia a zo zádveria so schodiskom.

Základy sú betónové pásové. Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického betónu. Stropná konštrukcia je monolitická železobetónová. Strecha je plochá pochôdzna, je prístupná vonkajšími betónovými schodmi, opatrená oceľovým zábradlím. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej omietky. Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Dvere sú plné drevené. Okná sú drevené s jednoduchým zasklením. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Technické vybavenie vodárne vo výpočte neuvažujem. Samotnú studňu ohodnocujem v samostatnej položke.

Začiatok užívania stavby je v r.1933, stavba počas životnosti prešla nevyhnutnou údržbou, životnosť stavby je  100 rokov.

 

Sklad č.3 súp.č.3511 na parc.č.1783/12 je postavená v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

Stavba  skladu č.3 susedí s budovou kotolne na parc.č.1783/13 a objektami skladov na parc.č.1783/11 a 1783/10, ktoré nie sú vo vlastníctve vlastníka skladu č.3.

Sklad č.3 má dve nadzemné podlažia. Konštrukčný systém tvorí dvojtrakt. Prístup na 2. nadzemné podlažie je cez susedné budovy.

Základy sú betónové. Zvislé nosné konštrukcie tvorí železobetónový skelet s výplňou z tehlového muriva. Strecha je sedlová s krytinou z vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej omietky. Povrchy podláh sú betónové, na chodbe je terazzová dlažba. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Okná sú drevené dvojité. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom.

Začiatok užívania stavby uvažujem v r.1955, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Prevádzková budova + laboratórium súp.č.3512 na parc.č.1783/13 je postavená v južnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

Budova bola využívaná ako sociálna budova zo šatňami a zázemím. Budova  je bez podzemného podlažia, má dve nadzemné podlažia s plochou strechou.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Skeletová časť je založená na betónových pätkách. Zvislá nosná konštrukcia je čiastočne železobetónový skelet s murovanou výplňou, čiastočne stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. Schodisko je prefabrikované. Povrchy podláh sú podľa účelu použitia, vo vstupnom priestore a schodisku je dlažba z umelého kameňa, keramická dlažba na sociálnych zariadeniach, v šatniach je PVC. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Vo WC sú kombi misy a pisoáre, v predsienkach WC sú keramické umývadlá s pákovými batériami. Keramické obklady v sociálnych zariadeniach a sprchách. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody.

Začiatok užívania stavby je v r.1992, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Sociálna budova súp.č.3513 na parc.č.1783/14 je postavená v južnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova má jedno nadzemné podlažie, je napojená na nákupnú halu súp.č.3514 na parc.č.1783/15. V budove je laboratórium, kancelárie zo sociálnym zázemím.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. V objekte nie je schodisko. Povrchy podláh sú podľa účelu použitia z betónových dlaždíc, keramickej dlažby,  PVC. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych priestoroch a priestoroch laboratória. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody.

Začiatok užívania stavby je v r.1980, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Nákupná hala súp.č.3514 na parc.č.1783/15 je postavená v juzápadnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Nákupná hala je napojená budovu súp.č.3513 na parc.č.1783/14 a výrobnú halu súp.č.3515 na parc.č.1783/16.

Základy sú železobetónové pätky pod stĺpmi. Nosná konštrukcia haly je z oceľového konštrukčného rámového systému. Opláštenie je zo zateplených panelov z vlnitého plechu. Strecha je plochá zateplená, vytvorená priestorovou oceľovou priehradovou konštrukciou. Krytinu tvoria azbestocementové vlnité panely. Podlahy sú betónové liate. Okná sú oceľové zdvojené. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Objekt je zabezpečený požiarnou signalizáciou a je chránený beskozvodom.

Začiatok užívania stavbyje v r.1982, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Výrobná hala súp.č.3515 na parc.č.1783/16 je postavená v juzápadnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Výrobná hala je zo severnej strany prepojená spojovacími chodbami zo skladom č.4 súp.č.3518 na parc.č.1783/19 a skladom č.5 súp.č.3519 na parc.č.1783/20, z východnej strany susedí z nákupnom halou. Zo západnej strany je pristavené laboratórium na parc.č.1783/30.

Základy sú železobetónové pätky pod stĺpmi. Nosná konštrukcia haly je montovanej železobetónovej skeletovej sústavy s murovanou výplňou. Strešná konštrukcia je vytvorená z oceľových väzníkov a strešných panelov. Krytina je z asfaltových natavovaných pásov. Podlaha je z terazzovej dlažby. Vonkajšia omietka je vápennocementová hladená, vnútorné omietky sú hladené. Okná sú oceľové zdvojené. Vráta  a dvere sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je z centrálneho zdroja. V objekte je rozvod studenej, teplej, požiarnej, pary. Objekt je zabezpečený požiarnou signalizáciou a je chránený bleskozvodom.

Začiatok užívania stavby je v r.1970, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Budova kuchyňe + garáže súp.č.3517 na parc.č.1783/18 je postavená v centrálnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

Budova je samostatne stojaca. Pozostáva z dvoch častí - zo závodnej kuchyne s jedálňou a zázemím a z časti, kde sú garáže. Budova  je bez podzemného podlažia, má jedno nadzemné podlažie s plochou strechou.

Základy sú betónové pásové. Zvislá konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehlového muriva. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. Povrchy podláh sú podľa účelu použitia, z keramickej dlažby a PVC, v garáži je podlaha betónová. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné, alebo čiastočne presklené, garážové vráta sú plechové otváravé. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych zariadeniach a v kuchyni. Vykurovanie je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Zdrojom teplej vody je plynový ohrievač a v kuchyni sú dva zásobníkové ohrievače. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V objekte je rozvod vody, kanalizácie, plynu. Sociálne priestory tvoria WC pre mužov, WC pre ženy. Kuchyňa je vybavená varnými jednotkami, elektrickými rúrami, odsávačom pár, ventilátorom.

Začiatok užívania stavby je v r.1936, na základe údržby je životnosť stavby 100 rokov.

 

Sklad č.4 súp.č.3518 na parc.č.1783/19 je postavený v severovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

Stavba skladu č.4 susedí je s južnej strany prepojený spojovacou chodbou z výrobnou halou a na západnej hale prepojený so skladom č.5. Zásobovanie skladu je z východnej strany zásobovacou rampou.

Sklad č.4je jednoloďová stavba, má jedno nadzemné podlažie.

Základy sú montované železobetónové pätky. Nosná konštrukcia oceľový rámový skelet. Opláštenie haly je betónovými panelmi. Strecha je sedlová s krytinou z vlnitého plechu, ktorá je uložená na hornú časť oceľovej rámovej konštrukcie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Povrchy podláh sú z liateho betónu. Okná sú oceľové jednoduché. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom.

Začiatok užívania stavby je v r.1972, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Sklad č.5 súp.č.3519 na parc.č.1783/20 je postavený v severovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

Stavba skladu č.5 susedí je s južnej strany prepojený spojovacou chodbou z výrobnou halou a na východnej strane prepojený so skladom č.5. Sklad č.5 je jednoloďová stavba, má jedno nadzemné podlažie.

Základy sú montované železobetónové pätky. Nosná konštrukcia oceľový rámový skelet. Opláštenie haly je betónovými panelmi. Strecha je sedlová s krytinou z vlnitého plechu, ktorá je uložená na hornú časť oceľovej rámovej konštrukcie. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Povrchy podláh sú z liateho betónu. Okná sú oceľové jednoduché. Vráta sú oceľové otváravé. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom. Stavba je z uličnej strany poškodená, vyžaduje opravu.

Začiatok užívania stavby je v r.1977, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Trafostanica súp.č.3521 na parc.č.1783/24 je postavená v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova má jedno nadzemné podlažie, pozostáva zo štyroch miestností, ktoré majú samostatné vstupy. Budova zo západnej strany susedí so stavbou súp.č.3523 dielne +garáže na parc.č.1783/31.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vonkajšie vráta sú plechové. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych priestoroch a priestoroch laboratória. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom. Technické vybavenie trafostanice vo výpočte neuvažujem.

Trafostanica je využívaná na dodávku energie aj inými odberateľmi vrámci areálu. Začiatok užívania stavby je v r.1988, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Dielne + garáže súp.č.3523 na parc.č.1783/31 sú postavené v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova má jedno nadzemné podlažie, pozostáva z garáže pre nákladné automobily, jednej garáže s montážnou jamou, dve garáže pre osobné automobily, z elektrodielne, zámočníckej a stolárskej dielne, sociálne zariadenie. Budova z východnej strany susedí so stavbou súp.č.3521 trafostanica na parc.č.178/24.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je železobetónový skelet s výplňou z betónových tvárnic. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú montované železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, v sociálnom zariadení je keramický obklad. Vonkajšie vráta sú plechové. Dvere sú plné. Okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovanie je z centrálneho zdroja. Objekt je chránený bleskozvodom.

Začiatok užívania stavby je v r.1994, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Administratívna budova súp.č.6263 na parc.č.1783/6 je postavená v severnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú pivničné a skladové priestory. Na prvom nadzemnom podlaží je zo severnej strane hlavný vstup cez zádverie, z južnej strany vedľajší vstupu, vstupná hala, chodby, schodisko, kancelária a sociálne miestnosti - WC a umyvárne pre mužov a ženy. Vstupy do budov sú chránené prekrytým závetrím. Na 2. a 3. nadzemnom podlaží sú kancelárie, archív, schodisko, chodby a sociálne miestnosti. Strecha je prístupná cez schodiskovú šachtu.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou  izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je tehlová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú drevené trámové, čiastočne železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej omietky s akrylátovým náterom. Povrchy podláh sú v kanceláriách drevenné parkety s PVC, v komunikačných priestoroch je prevažne PVC, v sociálnych zariadeniach je PVC . Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, v sociálnych zariadeniach je keramický obklad, v niektorých kancelárskych priestoroch je drevený obklad. Dvere sú drevené rámové v drevených zárubniach. Okná sú čiastočne plastové s izolačným dvojsklom, čiastočne drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V objekte sú rozvody kanalizácie, vody, plynu. Vykurovanie je z centrálneho zdroja, vykurovacie telesá oceľové radiátory- nefunkčné. Objekt je čiastočne vykurovaný lokálne plynovými kachľami-gamatkami, funkčné 3 ks. V sociálnych zariadenia a WC sú kombi misy, pisoárové misy, keramické umývadlá.  Objekt je chránený bleskozvodom.

Začiatok užívania stavby je v r.1934, stavba bola počas životnosti obnovovaná, v čase obhliadky bola čiastočne využívaná. Budova je v zlom technickom stave, vyžaduje opravu. Životnosť stavby je 100 rokov.

 

Sociálna budova (prístavba k výrobnej hale) postavená ako sociálna časť výrobnej haly je postavená v juhovýchodnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova má jedno nadzemné podlažie, je napojená na výrobnú halu súp.č.3515 na parc.č.1783/16. Budova dispozične pozostáva z chodby, čatní a sociálnych zariadení.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú stropné panely železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. V objekte nie je schodisko. Povrchy podláh sú prevažne z terazzovej dlažby. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka, v sociálnych zariadeniach sú keramické obklady. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Keramické obklady v sociálnych priestoroch a priestoroch laboratória. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody.

Začiatok užívania stavby je v r.1970, stavba je zo zanedbanou údržbou, životnosť stavby je 60 rokov, opotrebenie počítam lineárnou metódou.

 

Prístavba laboratória na parc.č.1783/30 k výrobnej hale je postavená v západnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova bola využívaná ako technická miestnosť a laboratórium, prepojené s východnej strany s výrobnou halou súp.č.3515 na parc.č.1783/16.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropné konštrukcie sú stropné panely železobetónové. Strešná konštrukcia je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. V objekte nie je schodisko. Povrchy podláh sú prevažne z PVC. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka a keramické obkady. Vnútorné dvere sú dyhované plné. Okná sú drevené zdvojené. Vykurovanie a dodávka TÚV je centrálne, vykurovacie telesá sú oceľové rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná. Objekt je odkanalizovaný do kanalizácie, je napojený areálový rozvod vody.

Začiatok užívania stavby je v r.1970, laboratórium bolo pristavené v r.1994, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Kotolňa na parc.č.1783/37 je postavená v južnej časti areálu, na rovinatom pozemku na Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Budova má jedno nadzemné podlažie, pozostáva z miestnosti samotnej kotolne, z miestnosti pre meranie a reguláciu, miestnosti pre ventilátor, úpravu vody, skladu, šatne zo sociálnym zázemím. Budova zo západnej strany susedí so stavbou skladu č.3 súp.č.3511 na parc.č.1783/12.

Základy sú betónové pásové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti.  Zvislá nosná konštrukcia je stenová murovaná. Vnútorné priečky sú z tehál. Strešná konštrukcia je z oceľových priehradových nosníkov s krytinou z azbestocementových vlnoviek, strecha prístavby je plochá z krytinou z natavovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej hladenej omietky. Povrchy podláh sú betónové. Povrchové úpravy stien tvorí vápennocementová omietka. Vonkajšie vráta sú plechové. Okná sú drevené zdvojené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je chránený bleskozvodom. Vybavenie šatne tvorí umývadlo, sprcha, WC misa. Technické vybavenie trafostanice vo výpočte neuvažujem.

Kotolňa je odpojená od dodávky plynu. Životnosť stavby je 80 rokov.

 

Vrátnica súp.č.3505 na parc.č.1783/5 je postavená pri hlavnom vstupe do areálu, na rovinatom pozemku Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Stavba je samostatne stojaca, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Dispozične pozostáva z miestnosti samotnej vrátnice, dennej a sociálnej miestnosti.

Základy sú betónové pásové, s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehly hrúbky nad 15 do 30 cm. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropná konštrukcia je monolitická železobetónová. Strecha je plocha s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej omietky, čiastočne poškodená. Povrchy podláh sú čiastočne z keramickej dlažby a cementového poteru. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Vnútorné dvere sú dyhované plné alebo čiastočne presklené. Dvere sú plné alebo čiastočne presklené. Okná sú drevené s jednoduchým zasklením. Elektroinštalácia je svetelná. V objekte je rozvod studenej vody. Vykurovanie v objekte neuvažujem.

Stavba bola daná do užívania v r.1975, životnosť stavby je 80 rokov.

 

Sklad PHM súp.č.3516 na parc.č.1783/17 je postavený v centrálnej časti areálu, na rovinatom pozemku Kálnickej ulici v Leviciach, v okrajovej časti mesta v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty.

 Stavba je samostatne stojaca, nie je podpivničená, má jedno nadzemné podlažie. Stavba bola využívaná ako sklad jedov.

Základy sú betónové pásové. Zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu. Stropná konštrukcia je monolitická železobetónová. Strecha je plocha s krytinou z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda objektu je z vápennocementovej omietky. Podlaha je betónová. Povrchové úpravy vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka. Dvere sú plechové. Presvetlenie je zabezpečené sklobetónovými tvárnicami. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Stavba bola daná do užívania v r.1934, počas životnosti bola obnovovaná, na základe údržby je životnosť 100 rokov, interiér nebol sprístupnený.

 

Plot zo severnej strany areálu pri vstupe zo strany Kálnickej ulice má betónové základy, podmurovky a pilieriky murované z pohľadových tehál, výplň je z oceľovej tyčoviny v ráme.  Výška plota cca 2,20 m. Pri vjazde a výjazde z areálu je kovová dvojkrídlová otváravá brána a bránka. Dĺžku plota uvažujem len pri priľahlých pozemkoch, ktoré sú vlastnícky podložené, nakoľko v rámci areálu sú aj nehnuteľnosti vo vlastníctve iných osôb. Nebol predložený žiadny doklad o začiatku užívania. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 60 rokov.

Plot areálový z Tabakovej ulice, južnej strany z ulice 1.mája a čiastočne z východnej strany areálu betónové základy, pilieriky a výplň murovanú omietnutú. Výška plota cca 2,0 m. Dĺžku plota uvažujem len pri priľahlých pozemkoch, ktoré sú vlastnícky podložené, nakoľko v rámci areálu sú aj nehnuteľnosti vo vlastníctve iných osôb. Nebol predložený žiadny doklad o začiatku užívania. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 60 rokov.

Kopaná studňa vo vodárni v rámci areálu zásobuje areál vodou. Priemer 2,5 mm, hĺbka 8 m, začiatok užívania od r.1933, životnosť je 120 rokov. Technologické zariadenia nie sú predmetom posudku.

Prípojka vody je vedená z vodárne v areály do objektov v rámci areálu. K inžinierskym sieťam sa nezachovali žiadne podklady, dĺžka je odhadnutá zo skutkového stavu a odhadnutého napojenia objektov a trasovania. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 50 rokov.

Vnútorná areálová kanalizácia je čiastočne napojená priamo do verejnej siete a čiastočne do zbernej žumpy, z ktorej je z dôvodu výškových pomerov prečerpávaná splašková voda do verejnej kanalizácie.

Kanalizačné prípojky v rámci areálu sú uvažované z kameninového potrubia, priemer je uvažovaný pre celú dĺžku prípojky 150 mm, i keď sú zrejme použité aj iné priemery.  K inžinierskym sieťam sa nezachovali žiadne podklady, dĺžka je odhadnutá zo skutkového stavu a odhadnutého napojenia objektov a trasovania. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je50 rokov.

Na vonkajšej kanalizácií sú osadené kanalizačné vpusty a revízne šachty.

Žumpa - betónová monolitická aj montovaná. Objem 15 m3. Začiatok užívania v roku 1980.

Prípojka elektro zemná je vedená z verejného rozvodu, káblom do trafostanice a následne do jednotlivých objektov. Vo výpočte uvažujem s odhadovanou dĺžkou 8 m. Začiatok užívania je od r.1988, životnosť 50 rokov.

Vnútroareálové rozvody z trafostanice do jednotlivých objektov. K inžinierskym sieťam sa nezachovali žiadne podklady, dĺžka je odhadnutá zo skutkového stavu a odhadnutého napojenia objektov a trasovania. Začiatok užívania je v r.1988, životnosť je 50 rokov.

Prípojka zemného plynu je vedená z verejného rozvodu do objektu administratívnej budovy, čiastočne ako zemná, čiastočne je vedená po fasádach objektu. K inžinierskym sieťam sa nezachovali žiadne podklady, dĺžka je odhadnutá zo skutkového stavu a odhadnutého napojenia objektov a trasovania. Začiatok užívania od r.1980, životnosť je 50 rokov.

Plynovú prípojku do kotolne je nefunkčná, resp. odpojená.

Spevnené plochy v rámci areálu sú z asfaltovým povrchom. Nezachovali sa žiadne podklady o veku, plocha je odhadnutá na základe skutkového stavu a orientačných meraní. Začiatok užívania je od r.1980, životnosť je 40 rokov.

 

Pozemky - areál tabakovej prevádzky sa nachádza na medzi ulicami Kalnická cesta, Tabakova ul. 1.mája v okresnom meste Levice, v okrajovej časti  nevhodnej k bývaniu, v území so zmiešanou funkciou, v okolí sú prevažne priemyselné objekty skladov a ľahkej výroby bez výrazne negatívnych vplyvov na okolie. Pozemky sú rovinaté. Pozemky je možné napojiť na verejný rozvod vody, plynu, elektrickej energie, kanalizácie, telekomunikačné rozvody (areál má vlastný zdroj vody). Pozemky sú prístupné po spevnenej verejnej komunikácií z Kalnickej ulice.

Hnuteľné veci

Hnuteľné veci, ktoré sú predmetom dražby su v stave primeranom ich veku a bežnému opotrebeniu. Funkčnosť jednotlivých hnuteľných vecí nebolo možné overiť. Filtračné zariadenie na úpravu vody nie je kompletné.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V-4559/2016-zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 8.8.2016 v prospech AMSTERDAM TRADE BANK N.V. Holandsko, na pozemky C KN parc.č. 1783/5, 1783/6, 1783/7, 1783/12, 1783/13, 1783/14, 1783/15, 1783/16, 1783/17, 1783/18, 1783/19, 1783/20, 1783/22, 1783/23, 1783/24, 1783/28, 1783/29, 1783/30, 17832/31, 1783/34, 1783/36, 1783/37 a stavby: vrátnica-sč.3505 na C KN parc.č.1783/5, admin.budova-sč.6263 na C KN parc.č.1783/6, vodáreň so studňou-sč. 3507 na C KN parc.č.1783/7, sklad č.3-sč.3511 na C KN parc.č.1783/12, prev.budova+laboratórium-sč.3512 na C KN parc.č.1783/13, sociálna budova-sč.3513 na C KN parc.č.1783/14, nákupná hala-sč.3514 na C KN parc.č.1783/15, výrobná hala-sč.3515 na C KN parc.č.1783/16, sklad PHM - sč.3516 na C KN parc.č.1783/17, záv.kuchyňa+garáže-sč.3517 na C KN paerc.č.1783/18, sklad č.4-sč.3518 na C KN parc.č.1783/19, sklad č.5-sč.3519 na C KN parc.č.1783/20, trafostanica -sč. 3521 na C KN parc.č.1783/24, dielne+garáže-sč.3523 na C KN parc.č.1783/31,-vz. 2886/2016.

Z-1273/2017 zo dňa 24.2.2017 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva - Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor JUDr. Václav Kuna, č. EX 2879/2016 zo dňa 20.2.2017 podľa § 168 zákona NR SR 233/1995 Z.z., pre povinného ARIS TOBACCO spol. s.r.o., IČO 00588164 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35937874 na pozemky registra C KN č. 1783/5, 1783/6, 1783/7, 1783/12, 1783/13, 1783/14, 1783/15, 1783/16, 1783/17, 1783/18, 1783/19, 1783/20, 1783/22, 1783/23, 1783/24, 1783/28, 1783/29, 1783/30, 1783/31, 1783/34, 1783/36, 1783/37, stavby: sč. 3505 - vrátnica na p.č. 1783/5, sč. 3507 - vodáreň so studňou na p.č. 1783/7, sč. 3511 - sklad č. 3 na p.č. 1783/12, sč. 3512 - prev. budova -laboratórium na p.č. 1783/13, sč. 3513 - soc. budova na p.č. 1783/14, sč. 3514 - nákupná hala na p.č. 1783/15, sč. 3515 - výrobná hala na p.č. 1783/16, sč. 3516 - sklad PHM na p.č. 1783/17, sč. 3517 - závod. kuchyňa-garáže na p.č. 1783/18, sč. 3518 - sklad č. 4 na p.č. 1783/19, sč. 3519 - sklad č. 5 na p.č. 1783/20, sč. 3521 - trafostanica na p.č. 1783/24, sč. 3523 - dielne-garáže na p.č. 1783/31, sč. 6263 - administratívna budova na p.č. 1783/6 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz.857/17

Záložné právo k hnuteľným veciam v prospech navrhovateľa dražby registrované v notárskom centrálnom registri záložných práv dňa 07.09.2016 pod NCRzp 25030/2016

Nasledújúce vecné bremená udelením príklepu nezanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby zaťažený vecnými bremenami:

Trvalé právo vstupu a prístupu na parcel.č.1783/36 k dvom studniam pre požiarny vodovod a k elektrickému rozvadzaču v prospech vlastníka SLOVAK INTERNATIONAL TABAK a.s. S.I.T. BRATISLAVA (3132209300).

Trvalé a neobmedzené právo prechodu cez parcel.č.1783/36 od bodu 1 k bodu 2 (57,79m) v prospech vlastníka parc.č.1783/4.-vz.1294/97.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 550.000,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345678
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota nehnuteľnej časti predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 40/2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Petrík, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Stavebná fyzika, Odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 914498
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 28.02.2017
Hodnota hnuteľnej časti predmetu dražby bola určená v zmysle §12 ods. 1 zákona č. 527/2012 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov