Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1753/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Levice, obec: LEVICE, okres: Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 10236 pod B1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice a to:

  1. pozemok parcela registra „C“ KN, parc. č.: 4985/1, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 157 m²,
  2. pozemku parcela registra „C“ KN, parc. č.: 4985/2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m²,
  3. stavba, bez súpisného čísla, postavená na parc. č. 4985/2, popis stavby: rozostavaná stavba, druh stavby: rozostavaná stavba

Podiel 1/1

 

H. Opis predmetu dražby

A. Rozostavaná stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 4985/2. Stavba sa nachádza v centrálnej časti okresného mesta Levice na ulici Červenej armády v obytnej časti s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

 

Dispozičné riešenie:

Dispozícia rozostavanej stavby sa skladá zo základov, vrchnej stavby pozostávajúcej zo štyroch  nadzemných  podlaží a zastrešenia. V 1. nadzemnom podlaží (1.NP) sa nachádza prechodná garáž do dvora, kde sú vybudované stojiská pre osobné autá.

Popis stavby:

Základy tvoria pásy zo železobetónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z keramických tehál min. hrúbky 45 cm a opatrením na požadovaný tepelný odpor podľa STN. Stropy sú betónové nespáliteľné. Zastrešenie je riešené dreveným krovom sedlového tvaru so skladanou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené na streche a parapetoch. Úpravy vnútorných povrchov tvoria dvojvrstvové vápenné omietky a estetické nástreky. Úpravy vonkajších povrchov sú vyhotovené z exteriérovej omietky na báze umelých látok a na prízemí je vyhotovený obklad fasády. Vnútorné keramické obklady sú vyhotovené na prízemí, na ostatných podlažiach nie sú dokončené. Schody sú drevené. Dvere sú hladké plné a zasklené, niektoré dvere nie sú osadené a chýbajú. Vráta sú z ulice s automatickým ovládaním, cez ktoré je zabezpečený vstup do dvora. Okná sú plastové s izolačným presklením. Povrchy podláh tvoria keramické dlažby - čiastočne vyhotovené a ostatné podlahy v bytoch nie sú vyhotovené / dokončené. Vykurovanie je podlahové teplovodné so samostatnými kotlami umiestnenými mimo bytového priestoru. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvody IT sú vybudované pod omietkami s vývodmi. Vnútorný vodovod  tvorí rozvod z plastových rúr ako rozvod studenej i teplej vody. Vnútorná kanalizácia má zvislé zvody a ležaté rozvody z plastových rúr zo všetkých zariad'ovacích predmetov. Ohrev teplej vody je riešený lokálne. Vybavenie kuchýň sa nevyskytuje v objekte. Vnútorné hygienické zariadenia ako umývadlá, vane alebo sprchovacie kúty vrátane WC v stavbe nie sú osadené. Výťahy sa v dome nevyskytujú.

 

Základy   o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*0,25/4 = 31,91 m².

Vrchná stavba pozostáva zo 4 nadzemných podlaží.

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*3,04/4 = 387,99 m².

2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*3,17/4 = 404,58 m².

3. Nadzemné podlažie (3.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*3,17/4 = 404,58 m².

4. Nadzemné podlažie (4.NP) o rozmeroch (11,5+11,6)*(11,2+10,9)*2,98/4= 380,33 m².

Zastrešenie je o rozmeroch  (11,5+11,6)*2,255*(11,2+10,9)/8 = 143,90 m².

Obstavaný priestor stavby je celkom 1 753,29 m3.

 

B. Príslušénstvo:

Vonkajšia úprava:

1. Prípojka vody. Vodovdná prípojka je vybudovaná z PVC  o priemere DN 40 mm, vrátane navŕtavacieho pásu a má dĺžku 3,00 bm. Bola daná do užívania od r. 2017.

2. Prípojka kanalizácie. Kanalizačna prípojka a rozvody - potrubie je plastové o priemere DN 150 mm, v dĺžke 3,00 bm,aj táto bola daná do užívania od r. 2017.

3. Prípojka plynu, prípojka je o priemere DN 25 mm, o dĺžke 3,00 bm, korá bola daná do užívania od roku 2017.

4. Prípojka na el. sieť. Jedná sa o NN káblovú prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 3,00 bm, bola  daná do užívania od r. 2017.

 

C. Pozemky:

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej map vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice umiestnené v zastavanom území obce a to:

- Pozemky zapísané pod parc. č. 4985/1 o výmere 157 m² evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

- Pozemky zapísané pod parc. č. 4985/2 o výmere 127 m² evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rozostavaná stavba je v štádiu dokončenia so  žiadosťou na Stavebný úrad Levice o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
- Na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov § 553b ods.1 - Až do zániku zabezpečovacieho prevodu práva veriteľ nie je oprávnený prevedené právo previesť ďalej na inú osobu ani ho inak zaťažiť v prospech inej osoby, V-6500/2016. - vz. 4213/16
- P-221/2018 zo dňa 27.2.2018, Začatie výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností pozemok C KN p.č.4985/1, 4985/2, rozostavaná stavba bez súp.č. na C KN p.č.4985/2 predajom na dražbe podľa zákona č.527/2002 Z.z., veriteľ a nadobúdateľ zabezpečujúceho práva: Miroslav Hinca, nar.12.8.1969, dlžníčka a predchádzajúca vlastníčka: Edita Karafová, nar.5.7.1989, vz.806/18, 954/18.
P-415/2018 zo dňa 26.4.2018 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.A 07/2018, konanej dňa 30.5.2018, dražobník Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. Levice IČO 36 706 655, na pozemky C KN p.č.4985/1, 4985/2 a rozostavanú stavbu rodinného domu bez súpisného čísla na pozemku C KN p.č.4985/2,-vz.1394/18.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 232.000,- eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kpt. Nálepku
b) Orientačné/súpisné číslo 31
c) Názov obce Levice d) PSČ 934 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby podľa ZP č.64/2018 zo dňa 31.03.2018