Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 104.000,00 18.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX128/15
Typ dražobnej vyhlášky: EX128/15
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Ingr
Ulica: Wolkova 4
Obec: Bratislava
PSČ: 85101
Zastupujúci exekútor: Andrea Farkašová
Ulica: Vrútocká 12
Obec: Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 18.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Wolkrova 4, 85101Bratislava
Vlastník: Rita Vražbová
Sídlo: 29.augusta 81, Levice
Podiel: 4/5
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 04.06.2018
Znalecká hodnota: 130.000,00
Reálna hodnota: 104.000,00
Výška zábezpeky: 52.000,00
Číslo bankového účtu: SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Najnižšie podanie: 104.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady – právo doživotného bývania a užívania pre Šturcovú Teodoru, r. Bázlikovú, nar. 01.04.1935 – vz. 39/94
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 27.06.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: 29.augusta 81, Levice
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Levice
     Kataster : Levice
     Číslo listu vlastníctva: 4724
   Parcela
     Parcelné číslo: 6604
     Výmera: 606
     Druh: Vinice
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 6605
     Výmera: 784
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 81
     Pracelné číslo: 6605
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: