Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 108.000,00 Eur 11.06.2018 Stiahnuť
AUGEA dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2018-001
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUGEA dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Horná65/A974 01 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva Horná
b) Orientačné/súpisné číslo 65/A
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 31373/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50678507
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Lev, Ul. Československej armády 2, 934 01 Levice
D. Dátum konania dražby 11. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby Prvé (1.) kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 7872 pre katastrálne územie Levice.

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

- stavba so súpisným číslom 309, postavená na parcele č. 4984/1;
- pozemok parcely registra „C“, parcelné číslo 4984/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 747m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova so súpisným číslom 309 postavená na parcele č. 4984/1 je navrhnutá ako polyfunkčný objekt, kde každé podlažie je s rozdielnou funkciou. Na prízemí je navrhnutý obchodný priestor, prístupný priamo z chodníka ulice v južnej čelnej časti. V severnej časti je riešené zázemie obchodného priestoru so zásobovaním cez dvor a technická miestnosť - kotolňa, slúžiaca pre celú budovu. Poschodie je riešené ako administratívne podlažie s kanceláriami, skladom, kuchynkou a sociálno-hygienickým zázemím. V podkroví sú navrhnuté tri bytové jednotky. V súčasnosti je budova v štádiu prestavby so zrealizovanou strechou, vonkajším schodiskom, okami a vchodovými dverami na prízemí a poschodí, bez priečok na prízemí a v podkroví a bez finálnych úprav podláh, stien, stropov, fasád a bez zriaďovacích predmetov a vybavenie.

Pozemok parcely registra „C“, parcelné číslo 4984/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 747m2sa nachádza v intraviláne mesta Levice, vo východnej časti mesta. Je nepravidelného obdĺžnikového tvaru kolmo na ulicu Červenej armády, z kotrej je priamo prístupný. Pozemok je rovinatý s upraveným povrchom, oplotený zo strany ulice a z ostatných strán ohraničený zástavbou susedných budov.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Právo prechodu cez parcelné číslo 4984/1 v prospech vlastníkov parcelných čísel 4984/9, 4984/12, 4984/11, 4984/3 až 4984/8. - vz. 1256/96, vz. 3203/10.

• V-853/2011 - záložné právo na úver poskytnutý Československá obchodná banka, a.s. Bratislava, IČO 36 854 140 zo dňa 03.03.2011, na nehnuteľnosť C KN p.č. 4984/1 a stavbu na p.č. 4984/1-sč. 309 budova . - vz. 710/11.

• V-5209/2013 Zmluva o zriadení záložného práva na úver poskytnutý Balasková Miriama,
r. Balasková (29.02.1988) zo dňa 01.10.2013, rozhodnutie zo dňa 27.11.2013 na nehnuteľnosť C KN p.č. 4984/1 a stavba na p.č. 4984/1 - sč.309. - vz.3446/13.

• Z-6809/2016 zo dňa 28.10.2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra, Č.: 103778378/2016 zo dňa 22.08.2016, právoplatné dňa 04.10.2016, v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, na parc. reg. C č. 4984/1 a stavbu: budova so súp.č. 309 na parc.č. 4984/1, vo vlastníctve daňového dlžníka Harangozó Erik r. Harangozó nar. 06.02.1980, v podiele 1/1. - vz. 4003/16.

• Z-2809/2017 zo dňa 04.05.2017 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra, č.: 100461577/2017 zo dňa 14.03.2017, právoplatné dňa 20.04.2017, v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre daňového dlžníka Erik Harangozó nar. 06.02.1980 na CKN p.č. 4984/1 a stavba: budova so súp.č. 309 na parc.č. 4984/1, vo vlastníctve Harangozó Erik r. Harangozó nar. 06.02.1980, v podiele 1/1. - vz. 2249/2017.

• Z-1052/2018 zo dňa 21.2.2018 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra, č.: 100158187/2018 zo dňa 17.1.2018, právoplatné dňa 14.2.2018, v zmysle § 81 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre daňového dlžníka Erik Harangozó nar.6.2.1980 na pozemky registra CKN p.č. 4984/1 a stavba: budova so súp.č.309 na parc.č. 4984/1, vo vlastníctve Harangozó Erik r.Harangozó nar. 6.2.1980, v podiele 1/1. - vz.1249/2018.

• Z-1871/2018 zo dňa 03.04.2018 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Nitra č. 100459108/2018 vykonateľné dňa 07.03.2018, právoplatné 22.03.2018 v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov pre daňového dlžníka Erik Harangozó r. Harangozó (nar. 06.02.1980) na pozemok registra C-KN parc. č. 4984/1 a stavbu budova súp.č. 309 na p.č. 4984/1 vo vlastníctve Erik Harangozó r. Harangozó (nar. 06.02.1980) v podiele 1/1. - vz. 1654/2018.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 161.500,00 Eur
K. Najnižšie podanie 108.000,00 Eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ragas
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nad plážou
b) Orientačné/súpisné číslo 9
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 974 01
e) Štát Slovakia
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 17.07.1987
V. Odhad ceny predmetu dražby 108.000,00 Eur