Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 54.300,00 EUR 14.06.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 01/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby zasadacia miestnosť v sídle spoločnosti Službyt Levice, spol., s.r.o., Poľná 8, 934 04 Levice
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníkov: Bc. Štefan Srna, rodený Srna, narodený: 03.03.1964, trvale bytom: Ľanová 3065/1, 934 05 Levice, štátny občan SR a Zuzana Srnová, rodená Kiššová, narodená 08.09.1961, trvale bytom: Ľanová 3065/1, 934 05 Levice, štátny občan SR, nachádzajúce sa v katastrálnom území Levice, evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 7424 ako:

 - byt č. 10 na 4.p., vchod o. č. 1 nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.č. 3065 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 894/17 na ul. Ľanová

Bytový dom so súp. č. 3065 je postavený na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 894/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 567 m2

 - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 3065 o veľkosti 7857/331734

 - podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 894/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 567 m2, o veľkosti 7857/331734

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom je postavený na Ľanovej ulici č. 1 v Leviciach. Dom má osem nadzemných podlaží. Zo vstupu sa vchádza na prízemie na ktorom sa nachádzajú 2 byty na ostatných poschodiach sú taktiež 2 byty v suteréne sú pivničné priestory. V bytovom dome sa nachádza výťah ktorý je prístupný na medziposchodiach. Bytový dom má 3 vchody.  Bytový dom je v pôvodnom stave.

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, chodby, vchody, schodštia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.   

Spoločné zariadenia:

Bleskozvod, rozvody STA, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 10 na 3 poschodí (4 nadzemné podlažie):

Byt sa nachádza v stredovej sekcii bytového domu na 3 poschodí. Byt pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne s WC. Jedná sa o trojizbový byt kde bola však predelením izby vytvorená ďalšia izba.  Byt je po rekonštrukcii. 

Vybavenie bytu:

Podlahy - laminátová podlaha v obytných izbách a keramická dlažba v kúpeľni s WC, chodbe a kuchyni

Okná - pôvodné drevené

Vnútorné dvere - dýhované z roku 2012,  vchodové dvere - drevené.

Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá  - radiátory oceľové panelové,

Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,

Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - pôvodné točky ,

Vnútorné povrchy - vápenno cementové omietky, obklady v kúpeľni a za kuchynskou linkou

Vybavenie kúpeľne- vaňa a umývadlo/ záchod - keramický záchod ,

Vybavenie kuchyne - plynový sporák, drez, kuchynská linka

Bytové jadro - murované po rekonštrukcii

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 7424 v Poznámkach zapísané :
P-147/2018 zo dňa 5.2.2018 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva DD 01/2018, záložný veriteľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení Službyt Levice, s.r.o. IČO 34117989, predajom na dražbe podľa zákona č.527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, na byt č.10, 4.p., vchod č.1 vo vlastníctve Srna Štefan r. Srna Bc. nar.3.3.1964 v 1/1, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 7857/331734,-vz.525/18..
v časti C LV č. 7424 v Ťarchách sú zapísané :
Zriadenie záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa § 15 zák.č. 182/93 Z.z..
V-4046/2012 - záložné právo na úver poskytnutý TRENFIN, s.r.o., Trenčín, IČO: 47 790 865 (Z-6184/2015 - Zlmuva o postúpení pohľadávky a práv a povinností plynúcich z úverovej zmluvy zo dňa 11.8.2015, pôvodný veriteľ INFINANCE CREDIT, s.r.o. Trenčín, IČO-44732911), zo zmluvy zo dňa 3.10.2012 v znení dodatku zo dňa 7.11.2012, Rozhodnutie zo dňa 14.11.2012, na byt č.10, 4.p. vchod č.1, vo vlastníctve pod B-32 Srna Štefan r.Srna Bc. nar.3.3.1964 a Zuzana Srnová r.Kiššová nar.8.9.1961 v podiele 1/1 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 7857/331734. - vz. 2988/12, 469/16
V-2266/2014 - zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 09.05.2014 v prospech EMAAR Invest, s.r.o. Banská Bystrica, IČO:47484403 na byt č. 10 na 4.p., vchod č. 1 vo vlastníctve pod B 32 - Srna Štefan r.Srna Bc. nar.03.03.1964 a Zuzana Srnová r.Kiššová nar.08.09.1961 v 1/1 a podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 7857/331734. -3203/14
Z-7400/2015 zo dňa 20.11.2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., č. EX 14033/15 zo dňa 11.11.2015, podľa § 168 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného Pohotovosť, s.r.o., Bratislava, IČO 35807598, pre povinného Bc. Srna Štefan r.Srna nar. 3.3.1964, na byt č. 10, 4.p., vchod č.1, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7857/331734 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 32 - Bc Srna Štefan r.Srna nar. 3.3.1964 a Srnová Zuzana r.Kiššová nar. 8.9.1961, podiele 1/1. - vz.486/16.
Z-5124/2017 zo dňa 24.8.2017, Exekučný príkaz na zriadením exekučného záložného práva-Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý, PhD., č.EX 17830/17 zo dňa 18.8.2017, podľa § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803 pre povinného Srna Štefan r.Srna nar. 3.3.1964, na byt č. 10, 4.p., vchod č.1, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7857/331734 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 32 - Srna Štefan r.Srna nar. 3.3.1964 a Srnová Zuzana r.Kiššová nar. 8.9.1961, podiele 1/1, vz.3104/17.
Z-1168/2018 zo dňa 26.2.2018 - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. EX 11804/16 zo dňa 21.2.2018, Exekútorský úrad Levice, súdny exekútor JUDr.Ing. Jozef Buri, LLM, podľa § 168 ods.1 písm.b) a nasl. zákona NR SR č.233/95 Z.z., v prospech oprávneného Mesto Levice, IČO 00307203 Levice, na byt č. 10, 4.p., vchod č.32, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 7857/331734 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 32 - Bc. Srna Štefan r.Srna nar. 3.3.1964 a Srnová Zuzana r.Kiššová nar.8.9.1961. - vz.778/18.
Iné údaje: S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí spoločných zariadení domu a pozemku.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 51.000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 54.300,00 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Alena Guzmická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bardyho
b) Orientačné/súpisné číslo 706/20
c) Názov obce Ivanka pri Nitre d) PSČ 95112
e) Štát Nitriansky kraj
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 10.03.1972
V. Odhad ceny predmetu dražby vo výške 54.300,-€ určená znaleckým posudkom č. 32/2018 vypracoval dňa 4.3.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232.