Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 57.900,-€ 14.06.2018 Stiahnuť
MARENČÍK dražby, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 02/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MARENČÍK dražby, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Snežienkova 1726/494901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Snežienkova
b) Orientačné/súpisné číslo 1726/4
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 38932/N
IV. IČO/ dátum narodenia 48172022
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby zasadacia miestnosť v sídle spoločnosti Službyt Levice, spol., s.r.o., Poľná 8, 934 04 Levice
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníkov: Patrik Pap, rodený Pap, narodený: 14.04.1989, trvale bytom: Súkennícka 3057/7, 934 05 Levice, štátny občan SR a Andrea Papová, rodená Ivanová, narodená 12.06.1987, trvale bytom: Súkennícka 3057/7, 934 05 Levice, státny občan SR, nachádzajúce sa v katastrálnom území Levice, evidované v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor na LV č. 6326 ako:

  • byt č. 2 na prízemí., vchod o. č. 31 nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.č. 3029 postavenom na parcele registra „C“ parc. č. 3609/2 na ul. Saratovská Bytový dom so súp. č. 3029 je postavený na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 3609/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 497 m2
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 3029 o veľkosti 8413/296006
  • podiel priestoru na pozemku – parcele registra „C“ – parc. č. 3609/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 497 m2, o veľkosti 8413/296006
H. Opis predmetu dražby

Dom je postavený na Saratovskej ulici / sídlisko Rybníky v Leviciach. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory (kočikáreň, sušiareň, mangľovňa), pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody. Vo vchodoch sú na prízemí 2 bytové jednotky a na ostatných podlažiach sú umiestnené 3 bytové jednotky. Bytový dom je zateplený.

Spoločné zariadenia:

Rozvod plynu, Elektroinštalácia, Centrálny rozvod vody, Kanalizačné zvody (splaškové a dažďové), Vykurovanie, Slaboprúdové rozvody, Bleskozvod, Výťahy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 2 na prízemí (1 nadzemné podlažie):

Byt sa nachádza v krajnej sekcii bytového domu na prízemí. Byt pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne, chodby, komory,

kúpeľne a WC.

Vybavenie bytu (nakoľko nebola umožnená obhliadka bytu predpokladám štandardné vybavenie bytu)

Podlahy - laminátové podlahy v obytných izbách a PVC v kúpeľni, WC, chodbe a kuchyni

Okná - plastové vymenené

Vnútorné dvere - dyhované, vchodové dvere - drevené pôvodné,

Vykurovanie bytu - ústredné teplovodné, vykurovacie telesá - radiátory oceľové panelové,

Rozvody elektriny, istenie umiestnené v chodbe,

Rozvody vody pre teplú aj studenú vodu, vodovodné batérie - pákové ,

Vnútorné povrchy - vápenno cementové omietky,

Vybavenie kúpeľne- vaňa a umývadlo/ záchod - keramický záchod ,

Vybavenie kuchyne - plynový sporák, nerezový drez, kuchynská linka,

Bytové jadro - pôvodné

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
v časti B LV č. 6326 v Poznámkach zapísané :
- P-148/2018 zo dňa 5.2.2018, Začatie výkonu záložného práva veriteľa Vlastníci bytov a nebytových priestorov, v zastúpení Službyt Levice, spol.,s.r.o., IČO: 34 117 989, splnomocnenec MARENČÍK dražby, s.r.o., Nitra, ktorý realizuje záložné právo predajom na dražbe - na byt č. 2, prízemie, vchod č. 31, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 413/296006 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 26 - Pap Patrik r.Pap nar. 14.4.1989 a Papová Andrea r.Ivanová nar. 12.6.1987, v podiele 1/1, vz.532/18.
v časti C LV č. 6326 v Ťarchách sú zapísané :
- Zriadenie záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa § 15 zák.č. 182/1993 Z. z.
- V-5651/2014 - zmluva o zriadení záložného práva č. Z 1484069-14 zo dňa 18.11.2014 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava IČO:31320155 na byt č. 2 na prízemí, vchod č. 31 vo vlastníctve pod B 26 - Pap Patrik r. Pap nar. 14.04.1989 a Andrea Papová r. Ivanová nar. 12.06.1987 v 1/1 a podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 8413/296006. -4273/14, -4337/14
- Z-5810/2016 zo dňa 16.9.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny exekútor Mgr. Jozef Deák, č. EX 8653/2016 zo dňa 12.9.2016, podľa § 167 až § 178 a nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35942436 Bratislava, pre povinného Pap Patrik r.Pap nar. 14.4.1989, na byt č. 2, prízemie, vchod č. 31, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8413/296006 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 26 - Pap Patrik r.Pap nar. 14.4.1989 a Papová Andrea r.Ivanová nar. 12.6.1987, v podiele 1/1. - vz.3005/16.
- Z-7228/2016 zo dňa 18.11.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor JUDr. Andrea Nemčíková, č. EX 498/2016 zo dňa 11.11.2016, podľa § 168 nasl. zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného: Združenie na ochranu práv investorov - občanov, Bratislava-Staré Mesto, IČO 45741867, pre povinného Pap Patrik r.Pap nar. 14.4.1989, na byt č. 2, prízemie, vchod č. 31, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8413/296006 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku, vo vlastníctve pod B 26 - Pap Patrik r.Pap nar. 14.4.1989 a Papová Andrea r.Ivanová nar. 12.6.1987, v podiele 1/1.-vz.3776/16.
Iné údaje: S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí spoločných zariadení domu a pozemku.
K vlastníkovi 26 (BSM) manželka Andrea Papová, Čajkov 244, 935 24.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 52.610,-€
K. Najnižšie podanie 57.900,-€
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Alena Guzmická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bardyho
b) Orientačné/súpisné číslo 706/20
c) Názov obce Ivanka pri Nitre d) PSČ 95112
e) Štát Nitriansky kraj
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 10.03.1972
V. Odhad ceny predmetu dražby vo výške 57.900,-€ určená znaleckým posudkom č. 49/2018 vypracoval dňa 26.03.2018 znalec Ing. Martin Hrnčiar, znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: Stavebníctvo a odvetvia: Odhad hodnoty nehnuteľnosti a pozemné stavby, evidenčné číslo znalca: 915 232.