Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 11.100,- € 06.09.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 3119/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Vajanského 8,10, Levice, súp.č. 2386, prostredníctvom správcu Okresné stavebné bytové družstvo Levice
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Ku Bratke
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Levice d) PSČ 93405
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00171590
C. Miesto konania dražby Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č.  5101, vedený katastrálnym odborom  Okresného úradu Levice  pre okres Levice,  obec  Levice,  kat. územie  Levice pod B 53 a to:

  1. byt č. 10, na 3.p.  bytového  domu súp.č. 2386,  číslo vchodu  8  v  Leviciach, adresa:  ul. Vajanského     8, vedený ako  stavba –  bytový dom postavenom na pozemku  parc. č.  492,
  2. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 2386 postavenom na pozemku parc. č. 492 a spoluvlastnícky podiel  k pozemku Parcela registra „C“ KN  parc. č. 492, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere: 1090 m² o veľkosti 1930/648940,

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom číslo súpisné 2386  je postavený na ulici Vajanského v Leviciach. Dispozične má dom jedno podzemné podlažie (suterén) a osem nadzemných podlaží (prízemie a  sedem poschodí). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 5 vchodov. Bytový dom je panelovej stavebnej sústavy T 06B sceľovaný obvodový plášť pórobetónový s kompletizovanými prvkami. Nosný systém v bodových domoch sa dva navzájom kolmé priečne nosné systémy krížia. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm.

Bytový dom súpisné číslo 2386 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 492 v okrajovej obytnej časti s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť. Dostupnosť železničnej stanice Levice je do 5 min. Dostupnosť na diaľnicu R1 je do 25 km. Dostupnosť miestnych úradov je do 10 min. Základná obchodná sieť a služby sú dostupné. Základná zdravotná starostlivosť, základné školy sú dostupné. Samotná nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku s dostupnosťou po verejnej komunikácii s možnosťou priameho vstupu z ulice Vajanského. Prístup do bytového domu je na úrovni I.NP (prízemie).

 

 

 

Byt č. 10 sa nachádza v stredovej sekcii domu súp. č. 2386 na 3.p.:

Popis bytu je pravdepodobný, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre jeho nesprístupnenie.

Byt pozostáva z garzónky, chodby, kúpeľne, záchodu. Byt je pravdepodobne v pôvodnom stave. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Popis konštrukcií v byte:

Aj technické riešenie bytu je pravdepodobné, nakoľko nebolo umožnené vykonať znaleckú obhliadku pre nesprístupnenie. V popise je uvažované, že byt je v pôvodnom stave bez modernizácie a rekonštrukcie.

Úpravy vnútorných povrchov sú z vápenej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené z PVC krytiny. Vykurovanie je vyhotovené ako rozvody ústredného vykurovania k jednotlivým vykurovacím telesám s meračmi spotreby tepla. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte tvorí z oceľového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je dodávaná centrálne. V kuchyni je plynový sporák a linka s drezovým umývadlom a s vodovodnou batériou. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plechová vaňa s batériou, umývadlo a, WC misa. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Spoločnými časťami bytového domu sú najmä: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia a priestor vo vnútro bloku, vchody, schodiská, chodby, závetria, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, ventilačné komíny, vodovodné, kanalizačné, elektrické a  teplonosné prípojky, prípojky studenej a teplej vody po ventily, odpadové stúpačky vrátane odbočky, elektroinštalácie výťahu, elektroinštalácie od skríň merania po istič, osvetlenia v spoločných častiach a zariadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.

Súčasťou spoločných zariadení bytového domu nie sú: slaboprúdové rozvody (káblová televízia, dátová linka a telefónna linka), vrátane zariadenia a príslušných potrubných rozvodov, ktoré sú umiestnené v a na spoločných častiach bytového domu, a ktoré sú vo vlastníctve tretích osôb, ktorým predávajúci umožnil tretím stranám zriadiť vyššie uvedené zariadenia, pričom kupujúci sa ich umiestnenie v a na spoločných častiach bytového domu zaväzuje strpieť.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom bol daný do užívania v r. 1976. Obytný dom je v dobrom technickom stave, je udržiavaný a s pravidelnou údržbou. Opotrebenie domu je primerané veku stavby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Zriadenie záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa § 15 zak.c.182/1993 Zb.
• Z-1385/2018 zo dňa 7.03.2018, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 34/2017-27 zo dňa 6.03.2018, Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Soňa Stodolová súdny exekútor podľa ust. § 168 zák. č. 233/1995 Z. z., v prospech oprávneného Mesto Levice IČO:00307203 na byt č.10, 3. p., vchod č.8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1930/648940 vo vlastníctve povinného pod B 53 - Tužinský Branislav r.Tužinský nar. 12.01.1978 v podiele 1/1. -vz.883/2018
Iné údaje:
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu a pozemku.
Poznámka:
• P-470/2016 zo dňa 25.7.2016 - oznámenie o začatí výkonu záložného práva, dražobná spoločnosť Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. Levice, IČO: 36 706 655, ktorá realizuje záložné právo formou dobrovoľnej dražbyna byt č.10, na 3. poschodí, vo vchode č.8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1930/648940 vo vlastníctve pod B-53 Tužinský Branislav r.Tužinský nar. 12.1.1978, -vz.2429/2016.
• P-428/2017 zo dňa 29.03.2017, Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č.EX 34/2017-21 zo dňa 24.03.2017, Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Soňa Stodolová súdny exekútor podľa ust.§ 168 zák. č. 233/1995 Z. z., v prospech oprávneného Mesto Levice IČO:00307203 na byt č.10, 3. p., vchod č.8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 1930/648940 vo vlastníctve povinného pod B 53 - Tužinský Branislav r.Tužinský nar.12.01.1978. -1260/17
• P-547/2018 zo dňa 8.6.2018 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom na dražbe záložným veriteľom vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul. Vajanského 8,10, sč.2386 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Levice, dražobník Dražby a reality- PAMAŠA s.r.o.Levice, IČO 36706655, na byt č.10, 3.p., vchod č.8 vo vlastníctve pod B 63 - Tužinský Branislav r. Tužinský nar.12.1.1978 v 1/1,-vz.1902/18.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
podľa ZP č.163/2018 zo dňa 28.06.2018
K. Najnižšie podanie 11.100,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 242018,
2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
4. v hotovosti k rukám dražobníka,
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka, 2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou, 3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, 4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, 5. príjmový doklad od dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 242018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 17.08.2018 o 10.30 hod. a 31.08.2018 o 10.30 hod.
Miesto obhliadky Levice, Vajanského 2386/8
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193 deň pred obhliadkou.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
- vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní,
- predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov,
- užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
- predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Yvlin
c) priezvisko Hörömpöliová
d) sídlo Na bašte 1, 934 01 Levice