Dražba nehnuteľností v obci Levice v katastrálnom území Levice

Katastrálne územie:
Levice
Obec:
Levice

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 35.300,00 25.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 10959/11
Typ dražobnej vyhlášky: EX 10959/11
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Buri
Ulica: Ku Bratke 3
Obec: Levice
PSČ: 93405
Dátum konania dražby: 25.09.2018
Čas konania dražby: 08:30
Miesto konania dražby: Ku Bratke 3, 93405Levice
Vlastník: Juhászová Magdaléna, rod. Macáková a Peter Juhász, rod. Juhász
Sídlo: Na lúkach 1345/37, 934 01 Levice
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 08.08.2018
Znalecká hodnota: 35.300,00
Reálna hodnota: 35.300,00
Výška zábezpeky: 17.650,00
Číslo bankového účtu: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 1095911
Najnižšie podanie: 35.300,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 1095911
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v súlade s Exekučným poriadkom
Odovzdanie: po udelení príklepu
Dátum obhliadky: 21.09.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Levice, Na lúkach 1345/37
Ďalšie informácie : Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 21.09.2018 o 09,00 hod. na ul. Na lúkach 1345/37, Levice, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti, doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Levice
     Kataster : Levice
     Číslo listu vlastníctva: 7426
   Parcela
     Parcelné číslo: 542
     Výmera: 562
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: parcela registra C
   Stavba
     Supisné číslo: 1345
     Pracelné číslo: 542
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: