Dražba nehnuteľností v obci Ličartovce v katastrálnom území Ličartovce

Katastrálne územie:
Ličartovce
Obec:
Ličartovce

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35799200
C. Miesto konania dražby Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov, miestnost "Salónik I."
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 15:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 125, katastrálne územie Ličartovce, Okresný úrad Prešov – katastrálny odbor, obec Ličartovce, okres Prešov a to:

 

Pozemky parcely registra „C“:

Parcelné číslo 130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 546 m2

Parcelné číslo 131, druh pozemku záhrady, výmera 51 m2

 

Stavby:
súpisné číslo: 149, na parcele číslo: 130, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísane na liste vlastníctva najmä: Plot uličný na parc.č. 130, bočný plot na parc.č. 130, bočný plot na parc.č. 130, studňa kopaná, prípojka vody na parc.č. 130, prípojka kanalizácie na parc.č. 130, žumpa na parc.č. 130, spevnená plocha betónová na parc.č. 130, domáca vodáreň (darling) na parc.č. 130, prípojka zemného plynu na parc.č. 130, vonkajšie schody na parc.č. 130, spevnená plocha na parc.č. 130, polovegetačky na parc.č. 130.

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) upúšťa v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. h) zákona o dobrovoľných dražbách od vyššie uvedených  nehnuteľností.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.