Dražba nehnuteľností v obci Lipany v katastrálnom území Lipany

Katastrálne územie:
Lipany
Obec:
Lipany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 252.000,00 € 24.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 076/4-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Tomáša Čiževského, Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva č. 774 vedenom Okresným úradom Sabinov – katastrálny odbor, okres: Sabinov, Obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany, ako:

 • stavba so súpisným číslom 849 nachádzajúca sa na parcele č. 1300/46, budova,

 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1299/3 vo výmere 274 m2, Trvalé trávne porasty,

 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1299/4 vo výmere 260 m2, Trvalé trávne porasty,

 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/15 vo výmere 2186 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/23 vo výmere 411 m2, Trvalé trávne porasty,

 • pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/46 vo výmere 508 m2, Zastavané plochy a nádvoria,

Príslušenstvo tvorí: Plot z východnej strany, plot z pletiva 1, plot z pletiva 2, plot z oceľových tyčiek, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, elektrická prípojka, spevnené plochy, prípojka zemného plynu, (ďalej len „Predmet dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Predmetom ohodnotenia je samostatne stojací, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami, nachádza sa na ulici Mlynská v Lipanoch. Objekt bol postavený ako administratívna budova pre firmu Obzor Lipany. Predmet dražby nebol v čase obhliadky znalcom sprístupnený, znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov uvedených v znaleckom posudku č. 91/2017, ktorý vypracoval Ing. Jozef Majtner. Hlavnou stavbou je budova postavená v roku 1983, ktorá je v čase obhliadky nevyužívaná. Budova bola skolaudovaná ako výrobno – sociálna budova. Naposledy bola využívaná na výrobné, skladovacie a kancelárske účely.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Budova s.č. 849

Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Lipany, v jeho okrajovej časti, na ul. Mlynskej. Jedná sa o oplotený areál, ktorý bol pôvodne súčasťou väčšieho celku a neskôr bol od neho odčlenený a oplotený. Severným smerom je rieka Torysa a za ňou železničná trať Prešov – Plaveč. Východným smerom sú priemyselné budovy a za nimi areál ČOV. Západným smerom je obytná zóna s rodinnými domami. Prístup je po miestnych asfaltových komunikáciách vo vlastníctve obce.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Vstup do budovy je z čelnej strany. V budove sú výrobné, skladové, administratívne a sociálne priestory.

TECHNICKÝ POPIS: Budova je založená na základových pätkách a pásoch s vyhotovenou izoláciou proti vode. Zvislá nosná konštrukcia je z monolitické železobetónového skeletu. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Stropy železobetónové, panelové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, na ktorú bola pri oprave položená PVC fólia. Fasádne omietky sú zo striekaného brizolitu, vnútorné omietky vápenno-cementové hladké. Vnútorné schodište dvojramenné, podlahy z PVC podlahoviny aj keramickej dlažby. Dvere drevené hladké, plné aj presklené. Okná z PVC profilov. Vykurovanie ústredné s kotlom na plynné palivo. Svetelná aj motorická elektroinštalácia. Rozvod studenej aj teplej vody, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. Budova je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu vodovod, kanalizácia, zemný plyn a elektrina.

VEK A STAV: Budova bola odovzdaná do užívania v roku 1983. V roku 1996 bola plynofikovaná. V roku 2008 a hlavne v rokoch 2013 až 2015 bola realizovaná výrazná modernizácia vnútorných priestorov, podláh, priestorov kancelárií a sociálnych priestorov. V roku 2008 bola opravená strešná krytina a klampiarske konštrukcie. V tomto roku boli postupne vymenené okná za plastové.

Sklad bez s.č. na parcele KN C č. 1300/23 Budova bola pristavaná k budove s.č. 849. Je murovaná, strecha je šikmá s krytinou z profilovaného plechu. 

Pozemky

Na parcele KN C č. 1300/46 stojí budova s.č. 849, na parcele KN C č.1300/23 stojí sklad bez s.č.  Na parcele KN C č. 1299/3 je spevnená plocha, parcela KN C č. 1300/15 tvorí dvor a zelenú plochu, na parcele  KN C č. 1299/4 je zelená plocha.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 774, k.ú. Lipany:
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva P-25/2018,V-1228/2012, V-1346/2013,V1448/2017 pre ČSOB, a.s. Žižkova 11,811 02 Bratislava na pozemky C KN 1299/3,1299/4,1300/15,1300/23,1300/46 a budova čs.849 na C KN 1300/46-číslo zmeny 160/2018
Časť „C“: ŤARCHY
 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 4518074P/N1, V-1228/2012 na pozemky C KN 1299/3, 1299/4, 1300/15, 1300/23, 1300/46 a stavbu s.č. 849 na C KN 1300/46 pre Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
 Zmluva o zriadení záložného práva č.4518074P/N2,V-1346/2013 pre Československú obchodnú banku, a.s. Michalská 18,816 63 Bratislava,IČO:36 854 140 na pozemky C KN 1299/3,1299/4,1300/15,1300/23,1300/46 a stavbu čs.849 na C KN 1300/46.
 Zmluva o zriadení záložného práva č.4518074P/N3,V-1448/2017 zo dňa 26.9.2017 pre Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11,811 02 Bratislava,IČO:36 854 140 na pozemky CKN 1299/3,1299/4,1300/15,1300/23,1300/46 a stavba čs.849 na C KN 1300/46-číslo zmeny 365/2017
Iné údaje: GP č.312/2014-číslo zmeny 849/2014
Poznámka: Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 68/2018
Meno znalca: Ing. Milan Gardoš
Dátum vyhotovenia: 05.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 252.000,00 €

K. Najnižšie podanie 252.000,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS:00762018, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS: 00762018, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.07.2018 o 14.00 hod. Obhliadka 2: 04.07.2018 o 10.00 hod.
Miesto obhliadky Mlynská 1, Lipany
Organizačné opatrenia Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Čiževský
d) sídlo Námestie slobody 47, 08301 Sabinov