Dražba nehnuteľností v obci Lipníky v katastrálnom území Lipníky

Katastrálne územie:
Lipníky
Obec:
Lipníky

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 54.000,- € 11.09.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 059/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén, Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 11. 09. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 155               Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 455 m2

parc. č. 156/1           Orná pôda                                                   o výmere 1149 m2

Stavba

súp. č. 64                   Rodinný dom                                              na parc. č. 155

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 75, okres: Prešov, obec: LIPNÍKY, katastrálne územie: Lipníky.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctve: garáž za domom, plot od ulice, plot v záhrade, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka zemného plynu, prípojka elektro, spevnená plocha 1, spevnená plocha 2, spevnená plocha 3, vonkajšie schody.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 64

Rodinný dom č. s. 64 je samostatne stojaci na parc. č. 155 v obci Lipníky v okrese Prešov. Je to samostatne stojaci murovaný, jednobytový, čiastočne podpivničený rodinný dom. Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na inžinierske siete samostatnými prípojkami - elektrická prípojka, plynová prípojka bez plynomeru, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka do vlastnej žumpy. V čase obhliadky bol čiastočne obývaný, v čase obhliadky mal nedokončenú nadstavbu podkrovia a prístavby I.NP. Dátum začatia užívania rodinného domu bol stanovený na základe predloženého Potvrdenia o veku stavby - pôvodná časť rodinného domu postavená v roku 1964. Podľa vyjadrenia vlastníka ohodnocovanej nehnuteľností bola v roku 2007 realizovaná čiastočná rekonštrukcia I.NP. spočívajúca vo výmene pôvodných drevených okien za okna plastové, rekonštrukcie kúpeľne, rekonštrukcie kuchyne, rekonštrukcie elektroinštalácie, ústredného vykurovania a realizáciou nových podláh. V roku 2012 bola realizovaná nadstavba podkrovia s novou konštrukciou krovu, s novou strešnou krytinou a s realizovanou prístavbou I.NP, ktorá v čase obhliadky nie je ukončená. K úplnému dokončeniu ostáva previesť vnútorné schodisko vedúce do podkrovia, dokončenie vlastného podkrovia - priečky, strop, tepelné izolácie, ZTI, ELI, vykurovanie, podlahy, dvere, omietky, obklady, podlahy, zariaďovacie predmety kúpeľne s plánovaným zateplením celého rodinného domu a realizáciou nových vonkajších omietok. 1. Podzemné podlažie: Rodinný dom je osadený v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie, murivo suterénu z monolitického betónu, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké v kotolni, miestnosť skladu bez omietok, strop železobetónový monolitický s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie ostatné z oceľového pozinkovaného plechu, dvere drevené hladké, okná drevené jednoduché, podlahy ostatných miestností z cementového poteru, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia, rozvod zemného plynu, kanalizácia z potrubia PVC, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač TÚV na plyn, zdroj vykurovania kotol ústredného vykurovania na plyn, vybavenie - 1x drezové umývadlo nerezové, 1xbežná batéria. 1. Nadzemné podlažie: Rodinný dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, podmurovka priemernej výšky nad 1 m betónová, murivo murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 30-40 cm, s plánovaným zateplením kontaktným zatepľovacím systémom, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, z časti poškodené, strop drevený trámový s rovným podhľadom, z časti bez podhľadu, v roku 2012 v rámci nadstavby podkrovia realizovanou novou železobetónovou konštrukciou stropu na trapézový plech, klampiarske konštrukcie ostatné, z oceľového poplastovaného plechu, fasádne omietky pôvodné vápenné štukové, v časti podkrovia a prístavby I.NP nie sú, dvere drevené dyhované, vchodové dvere nové drevené rámové z r. 2014, okná plastové s izolačným dvojsklom, okenné žalúzie plastové, podlahy v izbách plávajúce laminátové, poškodené, bez ukončovacích detailov, podlahy ostatných miestností z PVC a z prevažujúcej keramickej dlažby, poškodené, ústredné vykurovanie teplovodné s oceľovými vykurovacími panelmi, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia, rozvod zemného plynu, kanalizácia z plastového potrubia, vnútorný keramický obklad miestnosti kúpeľne výšky nad 135 cm, keramický obklad vane, keramický obklad kuchyne pri kuchynskej linke, elektrický rozvádzač s automatickým istením, vnútorné vybavenie - kuchynská linka z materiálov na báze z dreva, drezové umývadlo nerezové, plynový šporák s elektrickou rúrou, plechová vaňa, umývadlo, splachovacie WC, 1x páková vodovodná batéria so sprchou, 2x páková vodovodná batéria. Plánované konštrukcie na I.NP: Vnútorné schody oceľové, schodnicové s dreveným obkladom schodiskových stupňov. 1. Nadstavba podkrovia. Realizované konštrukcie: Murivo murované z pórobetónových tvárnic, v skladobnej hrúbke 30 cm a s plánovaným zateplením kontaktným zatepľovacím systémom, okná plastové s izolačným sklom, krov drevený hambálkový, strešná krytina z oceľového tvarovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy z oceľového plechu, úplné strechy. Plánované konštrukcie: Vnútorné omietky vápenné štukové, strop drevený trámový s rovným podhľadom s tepelnou izoláciou, klampiarske konštrukcie ostatné z oceľového poplastovaného plechu, fasádne omietky z omietok na báze z umelých látok, dvere drevené dyhované, okenné žalúzie, podlahy v izbách plávajúce laminátové, podlahy ostatných miestností z keramickej dlažby, ústredné vykurovanie teplovodné s oceľovými vykurovacími panelmi, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia, kanalizácia z plastového potrubia, vnútorný keramický obklad miestnosti kúpeľne výšky nad 135 cm. Plánované vnútorné vybavenie: 1x WC v prevedení kombi, 2x páková batéria so sprchou, 1x samostatná sprcha, vodovodná batéria, 2x umývadlo. Časť stavebných konštrukcií je poškodená, resp. nedokončená, z tohto dôvodu znalec uvažuje s ich nedokončenosťou stanovenej odborným odhadom podľa skutkového stavu. Dom v čase obhliadky bol iba čiastočne užívaný, jeho ďalšie užívanie si bude vyžadovať investície do zanedbanej údržby, do dokončenia rekonštrukcie, do opravy, resp. do výmeny poškodených prvkov a vybavenia. Technický popis vyhotovenia po dokončení v zmysle metodiky: 1. Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové. Podlahy - dlažby a podlahy ostatných miestností - cementový poter, tehlová dlažba. Vybavenie kuchýň - drezové umývadlo oceľové smaltované. Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie – ostatné. Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 1. Nadzemné podlažie: Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc. Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové; okenice a vonkajšie rolety – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. 1. Podkrovné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky. Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) – svetelná. Popis podlaží: 1. Podzemné podlažie: Dispozične má suterén dva sklady a kotolňu. Jeden zo skladov je prístupný z dvora. 1. Nadzemné podlažie: má pristavané predsieň, chodbu, dve predné izby, zadnú izbu, kuchyňu, kúpeľňu a zadný vstup s chodbou. Prístavba z roku 2012: Dispozične má prístavba pristavanú verandu. Prístavba z roku 2012: Podkrovie po dokončení bude mať schodisko, chodbu, kúpeľňu a tri izby.

Popis pozemkov

Pozemok, parcela č.: 155 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 455 m2 tvorí pozemok zastavaný rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvorí dvor okolo domu a časť záhrady za domom v zastavanej časti obce Lipníky v okrese Prešov, v lokalite IBV v uličnej zástavbe rodinných domov, komunikácia pred domom je verejná miestna komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívnym účinkom je skutočnosť, že pozemok nie je dlhodobo užívaný, zarastený burinou a náletovými drevinami, bez údržby. V lokalite je mierne zvýšený záujem o podobné pozemky s prihliadnutím na dobrú dostupnosť krajského mesta Prešov vzdialeného 14 km.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, V-853/2015, Zmluva o zriadení záložneho práva pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášikova 48, Bratislava IČO 00151653 na poz.CKN 155, CKN 156/1 a rod.dom č.s.64 na CKN 155- pol.vz.17/15
2, Z 7357/2016 - Exekučný príkaz EX 759/2016 na zriadenie záložného práva, Súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, na parc.C KN 155, 156/1 a rodinný dom s.č.64 na parc.C KN 155, zo dňa 22.11.2016, - 72/16
POZNÁMKY:
1, P 539/2016 - Upovedomenie o začatí exekúcie EX 759/2016 zriadením exekučného záložného práva, od Súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, na parc.C KN 155, 156/1 a rodinný dom s.č.-64 na parc.C KN 155, zo dňa 26.10.2016, - 69/16
2, P 128/2018 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k V 853/15, pre: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, na parcely CKN 155, 156/1 a rodinný dom s.č. 64 na parcele CKN 155 v podiele 1/1 vlastníka pod B1, zo dňa 19.4.2018 - číslo zmeny 32/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 123/2018 zo dňa 15.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 50.557,09 €.
K. Najnižšie podanie 54.000,- €
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0592018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0592018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 27.08.2018 o 16,30 hod. 2, 03.09.2018 o 14,30 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 64 v obci Lipníky, okres Prešov.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice