Dražba nehnuteľností v obci Liptovská Kokava v katastrálnom území Liptovská Kokava

Katastrálne územie:
Liptovská Kokava
Obec:
Liptovská Kokava

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 133/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 xxxxx
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby CITY HOTEL STEVE, Ulica 1. mája č. 699, 031 01 Liptovsky Mikuláš, miestnosť "kongresový salónik"
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:40 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY A: spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
2303
 

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovská Kokava
Katastrálne územie: LIPTOVSKÁ KOKAVA

Okresný úrad – katastrálny odbor: Liptovský Mikuláš

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

525/85

záhrady

30

 

525/87

zastavané plochy a nádvoria

157

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

281

525/87

 

rodinný dom

 

PREDMET DRAŽBY B: spoluvlastnícky podiel 1/16 (spoluvlastník por. č. 7 Ovčiarka Róbert)

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
2082

Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovská Kokava
Katastrálne územie: LIPTOVSKÁ KOKAVA

Okresný úrad – katastrálny odbor: Liptovský Mikuláš

Pozemky parc. reg. „E“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

231/501

zastavané plochy a nádvoria

233

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV:  dreváreň, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, spevnená plocha, predložené schody a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 281 na parc.č. 525/87

Rodinný dom je umiestnený v okrajovej časti obce Liptovská Kokava v severnej časti s prístupom cez spoločný pozemok z hlavnej obecnej komunikácie. Samostatne stojací rodinný dom je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obývateľným podkrovím. V čase obhliadky znalcom bol RD neužívaný, súčasným majiteľom bola začatá rekonštrukcia . Rodinný dom bol postavený v roku 1960, údaj je prevzatý z potvrdenia Obecného úradu Liptovská Kokava, čomu nasvedčuje aj celkový architektonický vzhľad stavby, technológia výstavby a použité stavebné materiály. Strešná konštrukcia s krytinou z azbestocementových šablón je miestami poškodená, čoho následkom sú zavlhnuté obvodové steny.

 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko železobetónové s povrchom cementový poter. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky sú vápenné hladené. Výplne otvorov – dvere sú hladké plné alebo zasklené; okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) sú palubovky. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Elektroinštalácia je svetelná.

 

1. Nadzemné podlažie: Základy sú betónové, objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko mäkké drevo bez podstupníc. Strecha – krovy sú väznicové sedlové, manzardové. Krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na debnení. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky sú vápenné hladené. Výplne otvorov – dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstv. zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - dosky. Dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie (pákové nerezové so sprchou), pákové nerezové; záchod splachovací bez umývadla. Vykurovanie - zdroj vykurovania lokálny, na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody zásobníkový elektrický ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) svetelná, motorická; elektrický rozvádzač s poistkami.

 

2. Podkrovné podlažie: Zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné hladené. Výplne otvorov – dvere hladké plné alebo zasklené; okná dvojité drevené s doskovým ostením s dvojjvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) palubovky. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) svetelná.

 

Dreváreň

Za rodinným domom je pristavená vedľajšia drobná stavba s pôdorysom 4*3 m=12 m2, má drevení nosnú konštrukciu s pultovou strechou. Podlaha hrubá betónová, s vrátami z drevených latiek. Vnútri nie je žiadna inštalácia. Drobná stavba slúži na odkladanie dreva. 

 

Vodovodná prípojka

Napojenie na verejný vodovod bol realizovaný v roku 2003 prípojkou v dĺžke 5 m. 

 

Kanalizačná prípojka

Odkanalizovanie rodinného domu bolo novou prípojkou v roku 2003.

 

Elektrická prípojka

Elektrická prípojka bol obnovená a realizovaná zemou v roku 2003.

 

Spevnená plocha

Predložené schody

 

Pozemky

Pozemky parc.č. 525/85 a 525/87 sú oddelené, prístupné z pozemku parc.č. 231/501, ktorý je v spoločnom vlastníctve viacerých majiteľov. Pozemok parc.č. 525/87 je zastavaný hlavnou stavbou, rodinným domom,. Pozemok parc.č. 525/85 je využívaný ako záhrada za rodinným domom. Obidve parcely však oddeľuje cudzí pozemok. Pozemky sú rovinaté s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete vrátane rozvodu zemného plynu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na LV č. 2303
Záložné právo na tu vedené nehnuteľnosti KN p.č. 525/85, 525/87 a rodinný dom č.s. 281 pre záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava ( 00151653) na základe záložnej zmluvy: 0334359902, druh pohľadávky: úver - V 1098/2009;

Záložné právo na tu vedené nehnuteľnosti KN p.č. 525/85, 525/87 v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava ( 00151653) v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy číslo: 0334452488, druh pohľadávky: splátkový úver - V 2446/2009;

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1999/2014, JUDr. Soňa Stodolová Nitra - Z 1045/2015,

Na LV č. 2082
Záložné právo na tu vedené nehnuteľnosti KN p.č.231/501, podiel 1/16-ina pre záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava ( 00151653) na základe záložnej zmluvy: 0334359902, druh pohľadávky: úver - V 1098/2009;

Záložné právo na tu vedené nehnuteľnosti E KN p.č. 231/501 v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava ( 00151653), v podiele 1/16-ina, na základe záložnej zmluvy číslo: 0334452488, druh pohľadávky: splátkový úver - V 2446/2009;

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1999/2014, JUDr. Soňa Stodolová Nitra - Z 1045/2015,
Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-€
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Zuzana Škublová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 5/2018, ktorý vypracoval Ing. Dana Piatková, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.

Suma ohodnotenia: 33.400 ,- EUR