Dražba nehnuteľností v obci Liptovská Kokava v katastrálnom území Liptovská Kokava

Katastrálne územie:
Liptovská Kokava
Obec:
Liptovská Kokava

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 50.100,00 € 06.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 195/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prima banka Slovensko, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31575951
C. Miesto konania dražby CITY HOTEL STEVE, Ulica 1. mája č. 699, 031 01 Liptovský Mikuláš, miestnosť ʺkongresový salónikʺ
D. Dátum konania dražby 06. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných na listoch vlastníctva č. 1771 a č. 2376, katastrálne územie: Liptovská Kokava, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor, obec Liptovská Kokava, okres Liptovský Mikuláš a to:
 

LV č. 2376

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 488/3, výmera: 213 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 488/7, výmera: 108 m2, druh pozemku: záhrady

 

LV č. 1771

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 488/1, výmera: 69 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 488/5, výmera: 67 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 488/6, výmera: 176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

• súpisné číslo: 173,  na parcele č. 488/1, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

• súpisné číslo: 173,  na parcele č. 488/5, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: hospodárska stavba na parc.č. KN-C 488/6, plot od cesty, plot od záhrady, vodovodná prípojka p.č. 488/3, vodomerná šachta na p.č. 488/3, kanalizačná prípojka p.č. 488/3, elektrická prípojka, predložené schody p.č. 488/1, spevnená plocha p.č. 488/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. číslo 173 na parc.č. 488/1 je stavebne spojený s rodinným domom s tým istým súpisným číslom ale na parc.č. KN-C 488/5. Obidva rodinné domy sa nachádzajú v centrálnej časti obce s prístupom z hlavnej obecnej komunikácie.

 

Dispozičné riešenie:

Jednoduchá stavba obsahuje dve nadzemné podlažia a obývateľné podkrovie. Vchod do domu je z južnej strany z dvora. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, chodba so schodiskom, jedna obytná izba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. V 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve obytné izby a v podkroví sa nachádza jedna izba.

Vek rodinného domu bol znalcom stanovený na základe potvrdenia Obecného úradu v Liptovskej Kokave, kde je uvedené že stavba bola daná do užívania v roku 1982. V roku 2013-2015 bola realizovaná rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny okien za plastové, novej kuchynskej linky, zateplenia s novou omietkou nových laminátových plávajúcich podláh. Životnosť znalec vzhľadom na celkový stavebno-technický stav stanovil na 100 rokov. 

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tvárnic v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm;

- deliace konštrukcie - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické

- Schodisko - železobetónové s povrchom keramická dlažba

- Fasádne omietky - plynosilikátová omietka

- Vnútorné omietky – vápenné hladené;

- vnútorné obklady – v prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny z PVC, lino;

- dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák  plynový s elektrickou rúrou, odsávač pár;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva 5 m

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá 1 x;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou 1 x; - pákové nerezové 2 x ; záchod - splachovací bez umývadla 1 x

- Vykurovanie - ústredné - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn v kombinácii s kotlom na tuhé palivo - obidva kotly sa nachádzajú v suteréne vedľajšieho rodinného domu na parc.č. KN-C 488/5 ale využívajú sa iba pre rodinný dom na parc.č. 488/1.

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja;

- zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým  istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tvárnic v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm;

- deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - železobetónové s povrchom PVC

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - plynosilikátové omietky

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné hladené

- Dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - plávajúce laminátové podlahy

- Vykurovanie - ústredné - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná

 

1. Podkrovné podlažie

- deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvovrstvovým zasklením

- Vykurovanie - ústredné - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná

 

Rod. dom súp. číslo 173 na parc.č. KN-C 488/5 sa nachádza v prednej časti od ulice a stavebne je spojený svojou východnou stranou s vedľajším rodinným domom na parc.č. 488/1.

Dispozičné riešenie:

Jednoduchá stavba je čiastočne podpivničená s jedným nadzemným podlažím. V suteréne sa nachádza jedna miestnosť určená ako kotolňa a v nadzemnom podlaží sa nachádza chodba, komora a dve izby. V čase obhliadky je rodinný dom bez kuchyne, bez sociálneho zariadenia, neužívaný.

Vek tohoto zrubového rodinného domu znalec stanovil na základe potvrdenia obecného úradu Liptovská Kokava o dátume výstavby.

 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm

- Stropy - klenbové

- Dvere - zvlakové; okná - jednoduché drevené

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - drevené zrubové v hrúbke nad 20 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom

- Vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité rámové (von a dnu otvárané)

- Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami

 

Hospodárska stavba na parc.č. 488/6 je pristavaná k rodinnému domu z východnej strany. Založenie stavby je na základových betónových pásoch. Nosný systém je drevený zrubový. Sedlová strecha je pokrytá azbestocementovými šablónami. Podlaha je v časti betónová, v časti hlinená. Vráta drevené latové. Stavba je bez okenných otvorov a bez inštalácií. V súčastnosti sa využíva na odkladanie záhradného náradia a dreva a tvorí doplnkovú funkciu k rodinnému domu.

 

Plot od cesty sa nachádza v predzáhradke rodinného domu na hranici pozemku od verejnej komunikácie. Plot je založený na betónových základoch s betónovou omietnutou podmurovkou Výplň plota je z drevených latiek v oceľovom ráme.  Súčasťou oplotenia je brána ja bránka v tom istom materiálovom vyhotovení.

Plot od záhrady z južnej strany je založený na betónových základových pätkách pod oceľovými stĺpikmi, na ktorých je upevnené drôtené pletivo.

Vodovodná prípojka p.č. 488/3 vedená z prednej časti od verejného vodovodu cez dvor s napojením do prízemia rodinného domu na p.č. 488/1. Prípojka pitnej vody je z oceľového potrubia a pre rodinný dom má dĺžku cca 16 m.

Vodomerná šachta je situovaná v predzáhradke rodinného domu na prívode domovej prípojky. Je z b etónovej monolitickej konštrukcie s oceľovým poklopom.

Kanalizačná prípojka p.č. 488/3 je vedená z prednej strany od verejnej kanalizácie v priľahlej komunikácii do rodinného domu. Podľa výpovede vlastníka je prevedená ako rúra kameninová.

Elektrická prípojka je káblová zemná o dĺžke 8,9m.

Predložené schody na parc.č. 488/1 sú na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z keramickej dlažby.

Spevnená plocha na p.č. 488/1 je s povrchom dláždeným z keramickej dlažby o výmere 4,5 m2.

 

Pozemky spolu tvoria jeden funkčný celok. Pozemok parc.č. KN-C 488/5 je zastavaný zrubovým rodinným domom súp.číslo 173, pozemok parc.č. KN-C 488/1 je zastavaný murovaným rekonštruovaným rodinným domom súp.číslo 173. Pozemok parc.č. KN-C 488/6 je zastavaný vedľajšou drevenou stavbou - humnom, ktoré tvorí doplnkovú funkciu k rodinnému domu.

Pozemky parc.č. KN-C 488/3 a 488/7 sú priľahlé, tvoria dvor a v liste vlastníctva č. 2376 je evidované záložné právo v práve prechodu cez tieto pozemky pre vlastníkov pozemku parc.č. 488/2.

V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, vrátane rozvodu zemného plynu. Napojenie je na hlavnú obecnú komunikáciu. Lokalita na úpätí Vysokých Tatier je lukratívna na bývanie resp. na individuálnu rekreáciu.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia nasledujúcimi záložnými právami:

LV č. 2376
Por. číslo vlastníka 1
Záložné právo na KN p.č.488/3,488/7 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. (31575951) na základe záložnej zmluvy č.331208 - V 578/2013 zo dňa 27.3.2013;

Záložné právo na KN p.č.488/3,488/7 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. (31575951) na základe záložnej zmluvy č.031208A - V 1368/2013 zo dňa 3.6.2013;

Vl.1 Ambrozová Miroslava - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 140EX 2221/17, JUDr. Martin Rišian Žilina, Z-365/2018,

Por. č. vlastníka 2
Záložné právo na KN p.č.488/3,488/7 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. (31575951) na základe záložnej zmluvy č.331208 - V 578/2013 zo dňa 27.3.2013;

Záložné právo na KN p.č.488/3,488/7 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. (31575951) na základe záložnej zmluvy č.031208A - V 1368/2013 zo dňa 3.6.2013;

LV č. 1771
Por. číslo vlastníka 1
Záložné právo na KN p.č.488/1,488/5,488/6 a stavbu s.č. 173 na p.č. 488/1 a 488/5 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. ( 31575951) na základe záložnej zmluvy č.331208 - V 578/2013 zo dňa 27.3.2013; Z 1243/18-pvz.109/18;

Záložné právo na KN p.č.488/1,488/5,488/6 a stavbu s.č. 173 na p.č. 488/1 a 488/5 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. ( 31575951) na základe záložnej zmluvy č.031208A - V 1368/2013 zo dňa 3.6.2013;

Por. číslo vlastníka 2
Záložné právo na KN p.č.488/1,488/5,488/6 a stavbu s.č. 173 na p.č. 488/1 a 488/5 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. ( 31575951) na základe záložnej zmluvy č.331208 - V 578/2013 zo dňa 27.3.2013; Z 1243/18-pvz.109/18;

Záložné právo na KN p.č.488/1,488/5,488/6 a stavbu s.č. 173 na p.č. 488/1 a p.č.488/5 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. ( 31575951) na základe záložnej zmluvy č.031208A - V 1368/2013 zo dňa 3.6.2013;

Vl.2 Ambrozová Miroslava - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 140EX 2221/17, JUDr. Martin Rišian Žilina, Z-365/2018,

Por. číslo vlastníka 3
Záložné právo na KN p.č.488/1,488/5,488/6 a stavbu s.č. 173 na p.č. 488/1 a 488/5 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. ( 31575951) na základe záložnej zmluvy č.331208 - V 578/2013 zo dňa 27.3.2013; Z 1243/18-pvz.109/18;

Záložné právo na KN p.č.488/1,488/5,488/6 a stavbu s.č. 173 na p.č. 488/1 a p.č.488/5 v prospech záložného veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s. ( 31575951) na základe záložnej zmluvy č.031208A - V 1368/2013 zo dňa 3.6.2013;

Všetky nasledujúce vecné bremená v prípade úspešnej dražby nezanikajú a vydražiteľ nadobúda predmet dražby s právami a záväzkami z nich vyplývajúcimi:

LV č. 2376
Por.číslo vlastníka 1
Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu cez pozemok C KN 488/7 v celom rozsahu v prospech
oprávnených z vecného bremena ako vlastníkov pozemku C KN 488/2 - V 625/2010,

Por. č. vlastníka 2
Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu cez pozemok C KN 488/7 v celom rozsahu v prospech
oprávnených z vecného bremena ako vlastníkov pozemku C KN 488/2 - V 625/2010,
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 18/2018, ktorý vypracovala Ing. Dana Piatková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912731. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 18.01.2018
50.100,00 € (slovom: päťdesiattisícsto eur)
K. Najnižšie podanie 50.100,00 € (slovom: päťdesiattisícsto eur)
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 € (slovom: jedentisíc eur)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,00 € (slovom: päťtisíc eur)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001, vedený v Prima banka Slovensko a. s., s variabilným symbolom 1952018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky, 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK48 5600 0000 0094 4299 2001, vedený v Prima banka Slovensko a. s., s variabilným symbolom 1952018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,-EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.termín: 20.06.2018 o 15:15 hod. 2.termín: 02.07.2018 o 15:15 hod.
Miesto obhliadky Liptovská Kokava
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 0948/917 601. Po-Pi 8:00 - 16:00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava