Dražba nehnuteľností v obci Liptovský Hrádok v katastrálnom území Liptovský Hrádok

Katastrálne územie:
Liptovský Hrádok
Obec:
Liptovský Hrádok

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 70.200,- € 03.07.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2350/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82948
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2 poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:30
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Liptovský Hrádok, obec: LIPTOVSKÝ HRÁDOK, okres: Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 577, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod B1, B2, B3 a B4:

  1. rodinný dom súp. číslo 625 postavený na  pozemku  parc. č. 1039/21
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1039/21, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 309m²,

Podiel: 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 (1/1)

H. Opis predmetu dražby

A. Rodinný dom súpisné číslo 625 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 1039/21 v katastrálnom území Liptovský Hrádok v meste Liptovský Hrádok na ul. Dr. A. Škarvana 625/6. Rodinný dom sa nachádza cca 1 km. od centra meste, cca 11 km od centra okresného mesta Liptovský Mikuláš a cca 100 km od krajského mesta Žilina v okrajovej časti mestskej časti v obytných častiach so zástavbou prevažne rodinnými domami.

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je dvojpodlažná medziúrovňová stavba, ktorá je osadená do svahu. Suterén je umiestnený pod zadnou sekciou stavby. V suteréne sa nachádzajú nasledovné priestory: Garáž, kotolňa, chodba, sklad, práčovňa a sauna. Na obytnom podlaží, ktoré sa nachádza na dvoch úrovniach, sa nachádzajú dve bytové jednotky so spoločným vstupom. Jedna bytová jednotka obsahuje chodbu, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu halu a dve izby. Bytová jednotka nad suterénom obsahuje tri obytné izby, kuchyňu, kúpeľňu a chodbu.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 13,65*7,15 o výmere 97,60 m2.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z cementového  poteru. Úpravy vonkajších povrchov sú obklady fasád keramické. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti práčovne, vane a WC. Výplne otvorov tvoria dvere  rámové s výplňou a okná  plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy sú z podlahovín a z  keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové  rámové s výplňou a sauna. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je  kombinácia kotla ústredného vykurovania na plyn a na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod  zemného plynu.

1. Nadzemné podlažie (1. NP) o rozmeroch 13,65*7,15+13,35*6,70 o výmere 187,04 m2.

Základy sú betónové a  objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Strechu tvorí krov pultový s krytinou strechy z pozinkovaných plechov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva a okná  plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú vyhotovené z parkiet a z veľkoplošných parkiet a podlahy ost. miestností  z keramických dlažieb. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou a sporák  plynový, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene a splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. -Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod  zemného plynu.

B.  Príslušenstvo:

1. Prípojka vody. Vodovodné prípojky a rády  oceľové potrubie o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 8,20 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1988.

2. Vodomerná šachta betónová s oceľový poklopom vrátane vybavenia o rozmeroch 1,05*1,2*1,85 = 2,33 m3. Šachta bola zrealizovaná v r. 1988.

3. Prípojka kanalizácie z  potrubia plastového o DN 150 mm, dĺžka 6,30 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1988.

4. Prípojka plynu  o priemere DN 25 mm dĺžka 8,50 bm. Bola zrealizovaná v r. 1988.

5. Prípojka el. energie Jedná sa o NN káblovú  prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 7,20 bm, ktorá    bola  daná do užívania od r. 1988.

6. Spevnené plochy, jedná sa o plochu s povrchom z monolitického betónu  do hrúbky 100 mm o rozmeroch s výmerou 7,50*0,60*2,00+13,50*1,00 = 22,50  m2, spevnené plochy boli dané do užívania od r. 1988.

C. Pozemky    

Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 1039/21 o výmere 309 m² ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady viaznuce na nehnuteľnosti ani žiadne práva spojené s nehnuteľnosťou ani predkupné práva a neboli zistené žiadne vecné bremená, ktoré by vznikli na základe osobitného právneho predpisu. Dom bol postavený a daný do užívania v roku 1988.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Por. č. : 1, 2, 3, 4:
VL.1,2,3,4 - Záložné právo na pozemok C KN p.č.1039/21, stavba so s.č.625 na pozemku C KN s p.č.1039/21, v prospech : Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO 31335004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava v podiele 1/2, 1/6, 1/6, 1/6, druh pohľadávky : úver V 3185/2013 zo dňa 22.10.2013;
Poznámka pre B1, B2, B3 a B4:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom, Prvá stavebná sporiteľna, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, - výkon záložného práva sa uskutoční predajom nehnuteľností formou dobrovoľnej dražby, P-401/2016

B3:
Vl.3 Zdena Šulcová - žalobkyňa - Uznesenie Okresného súdu Lipt. Mikuláš sp. zn. 20C/99/2016, kde súd nariaďuje žalovanej PSS, s.s., Bajkalská 30, P.O.BOX 49, 829 48 Bratislava, povinnosť zdržať sa výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, k spoluvlastníckemu podielu žalobkyne o veľkosti 1/6-ina, a to až do právoplatného skončenia konania vedeného na OS Lipt. Mikuláš pod sp. zn. 20C/99/2016, P-470/2016

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z – 1347/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
podľa ZP č. 108/2018 zo dňa 12.05.2018
K. Najnižšie podanie 70.200,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na
účet dražobníka, IBAN: SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 162018,
2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
4. v hotovosti k rukám dražobníka,
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka, 2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou, 3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, 4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, 5. príjmový doklad od dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 162018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 13.06.2018 o 13.45 hod. a 28.06.2018 o 13.45 hod.
Miesto obhliadky Liptovský Hrádok, Dr. A. Škarvana 625/6
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
- vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní,
- predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov,
- užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
- predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Yvlin
c) priezvisko Hörömpöliová
d) sídlo Na bašte 1, 93401 Levice