Dražba nehnuteľností v obci Liptovský Hrádok v katastrálnom území Liptovský Hrádok

Katastrálne územie:
Liptovský Hrádok
Obec:
Liptovský Hrádok

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 03.07.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2350/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby zasadacia miestnosť č. 250 (malá zasadačka) na 2. poschodí budovy Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:30
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Liptovský Hrádok, obec: LIPTOVSKÝ HRÁDOK, okres: Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 577, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod B1, B2, B3 a B4:

  1. rodinný dom súp. číslo 625 postavený na  pozemku  parc. č. 1039/21
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1039/21, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 309m²,

Podiel: 1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 (1/1)

H. Opis predmetu dražby

A. Rodinný dom súpisné číslo 625 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 1039/21 v katastrálnom území Liptovský Hrádok v meste Liptovský Hrádok na ul. Dr. A. Škarvana 625/6. Rodinný dom sa nachádza cca 1 km. od centra meste, cca 11 km od centra okresného mesta Liptovský Mikuláš a cca 100 km od krajského mesta Žilina v okrajovej časti mestskej časti v obytných častiach so zástavbou prevažne rodinnými domami.

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je dvojpodlažná medziúrovňová stavba, ktorá je osadená do svahu. Suterén je umiestnený pod zadnou sekciou stavby. V suteréne sa nachádzajú nasledovné priestory: Garáž, kotolňa, chodba, sklad, práčovňa a sauna. Na obytnom podlaží, ktoré sa nachádza na dvoch úrovniach, sa nachádzajú dve bytové jednotky so spoločným vstupom. Jedna bytová jednotka obsahuje chodbu, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu halu a dve izby. Bytová jednotka nad suterénom obsahuje tri obytné izby, kuchyňu, kúpeľňu a chodbu.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (1.PP) o rozmeroch 13,65*7,15 o výmere 97,60 m2.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z cementového  poteru. Úpravy vonkajších povrchov sú obklady fasád keramické. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti práčovne, vane a WC. Výplne otvorov tvoria dvere  rámové s výplňou a okná  plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy sú z podlahovín a z  keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná a umývadlo. Záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové  rámové s výplňou a sauna. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je  kombinácia kotla ústredného vykurovania na plyn a na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod  zemného plynu.

1. Nadzemné podlažie (1. NP) o rozmeroch 13,65*7,15+13,35*6,70 o výmere 187,04 m2.

Základy sú betónové a  objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm a deliace konštrukcie tvoria priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Strechu tvorí krov pultový s krytinou strechy z pozinkovaných plechov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky  vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené z tvrdého dreva a okná  plastové s viacvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú vyhotovené z parkiet a z veľkoplošných parkiet a podlahy ost. miestností  z keramických dlažieb. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou a sporák  plynový, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene a splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. -Vnútorné rozvody kanalizácie sú z liatinového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod  zemného plynu.

B.  Príslušenstvo:

1. Prípojka vody. Vodovodné prípojky a rády  oceľové potrubie o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 8,20 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1988.

2. Vodomerná šachta betónová s oceľový poklopom vrátane vybavenia o rozmeroch 1,05*1,2*1,85 = 2,33 m3. Šachta bola zrealizovaná v r. 1988.

3. Prípojka kanalizácie z  potrubia plastového o DN 150 mm, dĺžka 6,30 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 1988.

4. Prípojka plynu  o priemere DN 25 mm dĺžka 8,50 bm. Bola zrealizovaná v r. 1988.

5. Prípojka el. energie Jedná sa o NN káblovú  prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 7,20 bm, ktorá    bola  daná do užívania od r. 1988.

6. Spevnené plochy, jedná sa o plochu s povrchom z monolitického betónu  do hrúbky 100 mm o rozmeroch s výmerou 7,50*0,60*2,00+13,50*1,00 = 22,50  m2, spevnené plochy boli dané do užívania od r. 1988.

C. Pozemky    

Pozemok evidovaný pod parcelným číslom 1039/21 o výmere 309 m² ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Na základe miestneho šetrenia a na základe dodaných podkladov je možné konštatovať, že na posudzovanej nehnuteľnosti neexistujú žiadne závady viaznuce na nehnuteľnosti ani žiadne práva spojené s nehnuteľnosťou ani predkupné práva a neboli zistené žiadne vecné bremená, ktoré by vznikli na základe osobitného právneho predpisu. Dom bol postavený a daný do užívania v roku 1988.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Por. č. : 1, 2, 3, 4:
VL.1,2,3,4 - Záložné právo na pozemok C KN p.č.1039/21, stavba so s.č.625 na pozemku C KN s p.č.1039/21, v prospech : Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO 31335004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava v podiele 1/2, 1/6, 1/6, 1/6, druh pohľadávky : úver V 3185/2013 zo dňa 22.10.2013;

Poznámka pre B1, B2, B3 a B4:
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom, Prvá stavebná sporiteľna, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, - výkon záložného práva sa uskutoční predajom nehnuteľností formou dobrovoľnej dražby, P-401/2016
- Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A16/2018, ktorá sa koná dňa 03.07.2018 o 12:30 hod., v Banskej Bystrici, dražobník: Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice, P-97/2018,
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 63.800,- €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 00000
c) Názov obce Levice d) PSČ 934 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby 70 200,00 €, podľa ZP č. 108/2018 zo dňa 12.05.2018.