Dražba nehnuteľností v obci Lozorno v katastrálnom území Lozorno

Katastrálne územie:
Lozorno
Obec:
Lozorno

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 11.680,- EUR 27.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 027/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Marek Piršel
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 42159661
C. Miesto konania dražby priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Malacky, obec: Lozorno, katastrálne územie: Lozorno, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2485, a to konkrétne:

  • Záhradná chata so súpisným číslom 3013 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“  č. 8797. Právny vzťah k parcele č. 8797, na ktorej leží stavba 3013 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

(ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“)

H. Opis predmetu dražby

Záhradná chata súpisné číslo 3013, katastrálne územie Lozorno

Záhradná chata bola odovzdaná do užívania v roku 1999. Záhradná chata sa nachádza v zastavanom území záhradkárskej osady Podzbrodka II. Osada je vzdialená od obce Lozorno do 1 km. Občianska vybavenosť obce je dobrá. V obci je prevedený rozvod elektriny, vody, verejnej kanalizácie a zemného plynu. V osade je len rozvod elektrickej energie.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá: 

Chata je prízemná bez podpivničenia a podkrovia. Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádza obývacia miestnosť s kuchynským kútom. Podrobné dispozičné riešenie a technické prevedenie nebolo možné zistiť.

Celková podlahová plocha 1. nadzemného podlažia je 15,00 m2 (bez plochy terasy o výmere cca 22,5 m2).

 

Technické a konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Nosná konštrukcia chaty je panelová montovaná na báze dreva. Základy a podmurovka sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Stropy sú drevené trámčekové. Krovy sú drevené klincované väzníky so strešnou krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú ošetrené impregnačným náterom. Voda je zabezpečená zo studne, pričom elektroinštalácia je svetelná.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

  1. Sklad 

Sklad bol pristavený k záhradnej chate v roku 2010. Základy tvoria iba monolitické betónové pätky pod stĺpikmi. Zvislou nosnou konštrukciou je drevená nosná konštrukcia jednostranne obitá doskami. Stropy sú bez prevedenia. Krov je drevený pultový, strešná krytina plechová poplastovaná. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Podlahy sú tvorené betónovou mazaninou. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy predstavuje impregnácia. Dvere sú drevené zvlákové. Elektroinštalácia je len svetelná.

Celková podlahová plocha skladu je 4,85 m2 .

 

  1. Terasa

Terasa je vyvýšená nad terén na úroveň soklového muriva, vo výške cca 30 cm a je prevedená z monolitického betónu. Terasa je situovaná pred vstupom do záhradnej chaty a na bočnej strane záhradnej chaty.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa zákaz nakladania s majetkom na základe Uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, podľa P – 584/15,
b) Podľa GP č. 34450688-52/97 chata s.č. 3013 na parcele č. 8797/22, GP neprevedený, treba majetkoprávne vysporiadať – 257/00.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 30/2017 zo dňa 30.10.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Jánom Mikitom:
14.600,- EUR (slovom: štrnásťtisícšesťsto EURO)
K. Najnižšie podanie 11.680,- EUR (slovom: jedenásťtisícšesťstoosemdesiat EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1.000,-EUR (slovom: tisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 27, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 27, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 27, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 11.07.2018 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred záhradnou chatou so súpisným číslom 3013 nachádzajúcou sa v katastrálnom území Lozorno, v zastavanom území záhradkárskej osady Podzbrodka II, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred záhradnou chatou so súpisným číslom 3013 nachádzajúcou sa v katastrálnom území Lozorno, v zastavanom území záhradkárskej osady Podzbrodka II, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 11.07.2018 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred záhradnou chatou so súpisným číslom 3013 nachádzajúcou sa v katastrálnom území Lozorno, v zastavanom území záhradkárskej osady Podzbrodka II, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 08:30 hod., stretnutie záujemcov je pred záhradnou chatou so súpisným číslom 3013 nachádzajúcou sa v katastrálnom území Lozorno, v zastavanom území záhradkárskej osady Podzbrodka II, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred záhradnou chatou so súpisným číslom 3013 nachádzajúcou sa v katastrálnom území Lozorno, v zastavanom území záhradkárskej osady Podzbrodka II, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava