Dražba nehnuteľností v obci Ľubotice v katastrálnom území Ľubotice

Katastrálne územie:
Ľubotice
Obec:
Ľubotice

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 87.000,- € 01.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 074/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Michal Jakubek
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva M.R. Štefánika
b) Orientačné/súpisné číslo 2673/212/A
c) Názov obce Vranov nad Topľou d) PSČ 093 00
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 20.07.1950
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 13,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Stavba

súp. č. 2222                        ZARIAD.STAV.-docas.s                  na parc. č. 3173

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2222 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2594.

spoluvlastnícky podiel: 1/1              

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 2145, okres: Prešov, obec: ĽUBOTICE, katastrálne územie: Ľubotice.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: vodovodná prípojka, kanalizačné prípojky, plynová prípojka, elektrická prípojka, vonkajšie schody.

H. Opis predmetu dražby

Popis dočasnej stavby – zariadenie staveniska so súp. č. 2222

Ide o dvojpodlažný montovaný objekt z priestorových drevených sendvičových buniek, založený na základovej doske. Stropy drevené, podlahy PVC a keramická dlažba, dvere dyhované plné a zasklené, okná plastové, vykurovanie dvomi plynovými kotlami a oceľovými radiátormi, strecha s krytinou asfaltové šindle, klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech, vonkajšie omietky zdrsnené. Poschodia sú komunikačne prepojené vonkajším kovovým schodiskom. Z druhého poschodia do podkrovia je oceľové točité schodisko. V čase miestneho šetrenia bol objekt prevažne prenajímaný. Na prízemí je v ľavej časti MŠ s vyučujúcimi priestormi, so sociálnymi zariadeniami a šatňami. V pravej je niekoľko kancelárskych miestnosti. Na poschodí sú kancelárske priestory, chodba a sociálne miestnosti a kuchynský kút. V podkroví sú dve izby a chodba. Objekt je napojený na miestne IS. Prístup je z verejnej komunikácie do ohradeného areálu, kde je objekt po panelových a betónových spevnených plochách. Samotný objekt a spevnené plochy sú na p. č. 3173, ktorá je vo vlastníctve druhej osoby. Vecné bremeno na danú parcelu je v prospech energetických firiem za účelom údržby a opráv, v prospech vlastníka objektu nie je uvedené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Z-6179/2012,Rozhodnutie č. 9700501/5/3431553/2012/Kola o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti pre Daňový úrad Prešov Hviezdoslavova 7,Prešov na stavbu sč 2222 na parc. KN 3173
2, P-656/2013, Rozhodnutie č 9700502/5/3772683/2013/Stk začatí daňového exekučného konania predajom nehnuteľnosti pre Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7 na stavbu sč 2222 na parc. CKN 3173
3, Z-6450/2016, Rozhodnutie č. 1644/2016 o záložnom práve v prospech Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, Ľubotice, na stavbu -zariad.stav.dočas.st. sč 2222 na parc. CKN 3173-750/16
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 101/2018 zo dňa 20.06.2018, vypracovaným znalcom Ing. Dušanom Kvaskom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 911 951 na hodnotu 87.004,81 €.
K. Najnižšie podanie 87.000,- €
L. Minimálne prihodenie 1.000,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 9.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1, Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0742018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK7831000000004360014818, variabilný symbol 0742018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 17.07.2018 o 14,30 hod. 2, 25.07.2018 o 10,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred dočasnou stavbou – zariadenie staveniska so súp. č. 2222, na ulici Tekeľová v obci Ľubotice, okres Prešov.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
Nakoľko dražba sa vykonáva v rámci speňaženia majetku v konkurze, v zmysle § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktorý je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Alexandra
c) priezvisko Kučečková
d) sídlo Werferova 1, 040 11 Košice