Dražba nehnuteľností v obci Ľubotice v katastrálnom území Ľubotice

Katastrálne územie:
Ľubotice
Obec:
Ľubotice

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 01.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 074/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 13,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Stavba

súp. č. 2222                        ZARIAD.STAV.-docas.s                  na parc. č. 3173

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 2222 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2594.

spoluvlastnícky podiel: 1/1            

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 2145, okres: Prešov, obec: ĽUBOTICE, katastrálne územie: Ľubotice.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: vodovodná prípojka, kanalizačné prípojky, plynová prípojka, elektrická prípojka, vonkajšie schody.

H. Opis predmetu dražby

Popis dočasnej stavby – zariadenie staveniska so súp. č. 2222

Ide o dvojpodlažný montovaný objekt z priestorových drevených sendvičových buniek, založený na základovej doske. Stropy drevené, podlahy PVC a keramická dlažba, dvere dyhované plné a zasklené, okná plastové, vykurovanie dvomi plynovými kotlami a oceľovými radiátormi, strecha s krytinou asfaltové šindle, klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech, vonkajšie omietky zdrsnené. Poschodia sú komunikačne prepojené vonkajším kovovým schodiskom. Z druhého poschodia do podkrovia je oceľové točité schodisko. V čase miestneho šetrenia bol objekt prevažne prenajímaný. Na prízemí je v ľavej časti MŠ s vyučujúcimi priestormi, so sociálnymi zariadeniami a šatňami. V pravej je niekoľko kancelárskych miestnosti. Na poschodí sú kancelárske priestory, chodba a sociálne miestnosti a kuchynský kút. V podkroví sú dve izby a chodba. Objekt je napojený na miestne IS. Prístup je z verejnej komunikácie do ohradeného areálu, kde je objekt po panelových a betónových spevnených plochách. Samotný objekt a spevnené plochy sú na p. č. 3173, ktorá je vo vlastníctve druhej osoby. Vecné bremeno na danú parcelu je v prospech energetických firiem za účelom údržby a opráv, v prospech vlastníka objektu nie je uvedené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Z-6179/2012,Rozhodnutie č. 9700501/5/3431553/2012/Kola o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti pre Daňový úrad Prešov Hviezdoslavova 7,Prešov na stavbu sč 2222 na parc. KN 3173
2, P-656/2013, Rozhodnutie č 9700502/5/3772683/2013/Stk začatí daňového exekučného konania predajom nehnuteľnosti pre Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7 na stavbu sč 2222 na parc. CKN 3173
3, Z-6450/2016, Rozhodnutie č. 1644/2016 o záložnom práve v prospech Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, Ľubotice, na stavbu -zariad.stav.dočas.st. sč 2222 na parc. CKN 3173-750/16
POZNÁMKY:
1, P 218/2018 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. 074/2018 zo dňa 27.06.2018, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, navrhovateľ: JUDr. Michal Jakubek, M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou-zapísaný v zozname správcov MsSR pod č. S 751 správca úpadcu: SEMOS, spol.s r.o Prešov, na stavbu s.č. 2222 ZARIAD.STAV.docas.s na parcele CKN 3173 - číslo zmeny 466/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 74.000,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 74.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 87.004,81 €