Dražba nehnuteľností v obci Lučatín v katastrálnom území Lučatín

Katastrálne územie:
Lučatín
Obec:
Lučatín

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.05.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 100N/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica, malý salónik na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 30. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

507

Banská Bystrica

Lučatín

Banská Bystrica

Lučatín

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

697/4

Zastavané plochy a nádvoria

33

 

 

 

 

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

242

697/4

Rekreačný domček

           

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

644

Banská Bystrica

Lučatín

Banská Bystrica

Lučatín

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

697/1

Zastavané plochy a nádvoria

155

H. Opis predmetu dražby

Rekreačný dmček bol postavený na pôvodných základoch garáže, ktoré ohraničovali pôvodnú garáž odstránenú pri prestavbe, ktorá bola realizovaná v roku 2004.  Vek rekreačného domčeka 2018 - 2004 = 14 rokov. Na základe technického stavu nehnuteľnosti zistenej pri obhliadke predpokladaná životnosť 100 rokov, opotrebenie nehnuteľnosti je primerané jej veku. 

Jedná sa o dvojpodlažný domček s jedným nadzemný podlažím a podkrovným podlažím, založený na pôvodných základoých pásoch z betónu s vodorovnou aj zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie v 1. n.p. tvorí murivo z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm a  v podkroví tvorí zvislé nosné konštrukcie murivo z tehál v skladobnej hrúbke  40 cm. Vonkajšia úprava povrchov šľachtená omietka, kontaktný zatepľovací systém bez finálnej úpravy, vnútorná úprava povrchov stien vápenná hladká omietka. Deliace konštrukcie murované z tehál. Konštrukcia stropu betónová s rovným podhľadom. Konštrukcia krovu drevená hambálková s betónovou krytinou Bramac. Okná plastové s okennými žalúziami. Dvere hladké plné dýhované.  Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa na poistkové automaty. Rozvod studenej aj teplej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné,radiátory oceľová rebrové.   Vnútorné úpravy povrchov hladká omietka, keramický obklad v kúpeľni v podkroví. Podlahy cementový poter, v kúpeľni a na chodbe keramická dlažba. Kuchyňa bez vnútorného vybavenia. Kúpeľňa v podroví vybavená umývadlom s obyčajnou batériou a WC misou combi.

Rekreačný domček je napojený na  prípojku vody zo spoločnej studne, elektrickú prípojku a kanalizačnú prípojku.

Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: kuchyňa, komora, denná izba

Dispozičné riešenie 1. podkrovné podlažie: izba, kúpeľňa, chodba

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rekreačný dmček bol postavený na pôvodných základoch garáže, ktoré ohraničovali pôvodnú garáž odstránenú pri prestavbe, ktorá bola realizovaná v roku 2004.  Vek rekreačného domčeka 2018 - 2004 = 14 rokov. Na základe technického stavu nehnuteľnosti zistenej pri obhliadke predpokladaná životnosť 100 rokov, opotrebenie nehnuteľnosti je primerané jej veku. 

Jedná sa o dvojpodlažný domček s jedným nadzemný podlažím a podkrovným podlažím, založený na pôvodných základoých pásoch z betónu s vodorovnou aj zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie v 1. n.p. tvorí murivo z tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm a  v podkroví tvorí zvislé nosné konštrukcie murivo z tehál v skladobnej hrúbke  40 cm. Vonkajšia úprava povrchov šľachtená omietka, kontaktný zatepľovací systém bez finálnej úpravy, vnútorná úprava povrchov stien vápenná hladká omietka. Deliace konštrukcie murované z tehál. Konštrukcia stropu betónová s rovným podhľadom. Konštrukcia krovu drevená hambálková s betónovou krytinou Bramac. Okná plastové s okennými žalúziami. Dvere hladké plné dýhované.  Elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvodná skriňa na poistkové automaty. Rozvod studenej aj teplej vody z pozinkovaného potrubia. Vykurovanie ústredné teplovodné,radiátory oceľová rebrové.   Vnútorné úpravy povrchov hladká omietka, keramický obklad v kúpeľni v podkroví. Podlahy cementový poter, v kúpeľni a na chodbe keramická dlažba. Kuchyňa bez vnútorného vybavenia. Kúpeľňa v podroví vybavená umývadlom s obyčajnou batériou a WC misou combi.

Rekreačný domček je napojený na  prípojku vody zo spoločnej studne, elektrickú prípojku a kanalizačnú prípojku.

Dispozičné riešenie 1. nadzemné podlažie: kuchyňa, komora, denná izba

Dispozičné riešenie 1. podkrovné podlažie: izba, kúpeľňa, chodba

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 507:
- NA PARC. Č. 697/4 + Č. S. 242 NA P. Č. 697/4: ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE POHĽADÁVKU SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. SUCHÉ MÝTO 4, BRATISLAVA, IČO: 00 151 653 Č. ZML. V 5930/2005 ZO DŇA 19. 1. 2006 - VZ 7/2006, VZ 71/2007
- Na parc.č. C-KN 697/4 + č.s. 242 na parc.č. 697/4:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 356/13-22 zo dňa 29.7.2013, zapísané do KN dňa 1.8.2013, súdny exekútor Mgr.Eva Uhaľová,Nám.SNP 6/11,960 01 Zvolen -71/2013
- Na parc.č.C-KN 697/4 + č.s. 242 na parc.č.697/4:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 1091/2013-19 zo dňa 5.2.2014, zapísané do KN dňa 11.2.2014, súdny exekútor JUDr.Zuzana Borárosová,Kolískova 1,841 05 Bratislava -16/2014
- Na parc.č.C-KN 697/4 + č.s. 242 na parc.č.697/4:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 669/2013-17 zo dňa 5.2.2014, zapísané do KN dňa 11.2.2014, súdny exekútor JUDr.Zuzana Borárosová,Kolískova 1,841 05 Bratislava- 17/2014
- Na parc. CKN č. 697/4 + č. s. 242 na parc. CKN č. 697/4:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2118/2013-14 zo dňa 10.3.2014, súdny exekútor JUDr. Zuzana Borárosová, Kolíska 1, 841 05 Bratislava, zapísané do KN dňa 17. 3. 2014 - ČZ 26/2014
- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1845/2013 zo dňa 8. 4. 2014, súdny exekútor JUDr. Zuzana Borárosová, Kolískova 1, 841 05 Bratislava, zapísané do KN dňa 14.4 2014 - 42/2014
- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 287/2014-4 zo dňa 17.7.2014 (zápis do KN 22.7.2014), súd. ex. JUDr. Roman Fogta, 974 01 Kynceľová 77 - 81/2014
- Na parc. CKN č. 697/4 a s.č. 242 na parc. CKN č. 697/4:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 308/2016-26 zo dňa 12.1.2018, súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD., Framborská 3605/41, 010 01 Žilina, zapís do KN vykonaný 24.1.2018 -čz 18/2018
Poznámka:
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 11/2015 zo dňa 7.4.2015, súdny exekútor Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, Vrbovská cesta 96, 921 01 Piešťany, zákaz nakladania s nehnuteľnosťami -591/2015
LV č. 644:
- Na parc. č. 697/1:
Záložné právo pre pohľadávku Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4, Bratislava, IČO: 00 151 653 č. zml. V 5930/2005 zo dňa 19. 1. 2006 - VZ 7/2006, VZ 71/2007
- Na byt č. 1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom parc. č. KN 697/3, 697/1 a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Právo doživotného bývania a užívania pre: Elena Šagátová, nar. 27. 8. 1941 na základe darovacej zmluvy č. V 3280/2000 zo dňa 13. 11. 2000 - VZ 71/2000, VZ 71/2007
- Na byt č.1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu: Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 356/13-22 zo dňa 29.7.2013, zapísané do KN dňa 1.8.2013, súdny exekútor Mgr.Eva Uhaľová,Nám.SNP 6/11,960 01 Zvolen -71/2013
- Na byt č.1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 1091/2013-19 zo dňa 5.2.2014, zapísané do KN dňa 11.2.2014, súdny exekútor JUDr.Zuzana Borárosová,Kolískova 1,841 05 Bratislava -16/2014
- Na byt č.1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.EX 669/2013-17 zo dňa 5.2.2014, zapísané do KN dňa 11.2.2014, súdny exekútor JUDr.Zuzana Borárosová,Kolískova 1,841 05 Bratislava -17/2014
- Na byt č. 1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 2118/2013-14 zo dňa 10. 3. 2014, súdny exekútor JUDr. Zuzana Borárosová, Kolíska 1, 841 05 Bratislava, zapísané do KN dňa 17. 3. 2014 - ČZ 26/2014
- Na byt č. 1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1845/2013 zo dňa 8. 4.2014, súdny exekútor JUDr. Zuzana Borárosová, Kolískova 1, 841 05 Bratislava, zapísané do KN dňa 14.4 2014 - 42/2014
- Na byt č. 1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 287/2014-4 zo dňa 17.7.2014 (zápis do KN 22.7.2014), súd. ex. JUDr. Roman Fogta, 974 01 Kynceľová 77 - 81/2014
- Na byt č. 1/prízemie, vchod 1 a podiel 12483/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 308/2016-26 zo dňa 12.1.2018, súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD., Framborská 3605/41, 010 01 Žilina, zápis do KN vykonaný 24.1.2018 -čz 18/2018
- Na byt č. 2/I. poschodie, vchod 2 a podiel 10054/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Záložné právo pre pohľadávku Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO. 31 749 542 č. zml. V 2863/2008 zo dňa 27. 5. 2008 - VZ 36/2008
- Na byt č.2/I.poschodie, vchod 2 a podiel 10054/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 356/13-22 zo dňa 29.7.2013, zapísané do KN dňa 1.8.2013, súdny exekútor Mgr.Eva Uhaľová,Nám.SNP 6/11,960 01 Zvolen -71/2013
- Na byt č.2/I.poschodie, vchod 2 a podiel 10054/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. Ex 287/2014-4 zo dňa 17.7.2014 (zápis do KN 22.7.2014), súd. ex. JUDr. Roman Fogta, 974 01 Kynceľová 77 - 81/2014
- Na byt č. 2/I.posch., vchod 2 a podiel 10054/22537 na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu a k pozemkom:
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1039/15 zo dňa 2.3.2017, súdny exekútor JUDr. Andrea Ondrejková, Vrútocká 12, 821 04 Bratislava (zápis do KN 7.4.2017) - čz 24/2017
- Na byt č. 2/I. poschodie, vchod 2 a podiel 10054/22537 k pozemkom a na spoločných častiach a zariadeniach domu:
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 308/2016-26 zo dňa 12.1.2018, súdny exekútor JUDr. Jozef Augustín, PhD., Framborská 3605/41, 010 01 Žilina, zapís do KN vykonaný 24.1.2018 -čz 18/2018 z nakladania s nehnuteľnosťami -591/2015
Poznámka:
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 11/2015 zo dňa 7.4.2015, súdny exekútor Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, Vrbovská cesta 96, 921 01 Piešťany, zákaz nakladania s nehnuteľnosťami -591/2015

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 10 620,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Stanislav Hric
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bielidla
b) Orientačné/súpisné číslo 902/16
c) Názov obce Spišské Podhradie d) PSČ 053 04
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 18.07.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 24/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 24.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 11 800,00 €