Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 048/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 11:30
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 42 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu so súpisným číslom 2943, vchod: 36, na Vajanského ulici v Lučenci (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 786/3 o výmere 1617 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku a pozemkom parcely registra „C“ č. 786/87 o výmere 47 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/88 o výmere 38 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/89 o výmere 10 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/90 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/91 o výmere 7 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/92 o výmere 11 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/93 o výmere 4 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/94 o výmere 13 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/95 o výmere 24 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/96 o výmere 33 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/97 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/98 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy, č. 786/99 o výmere 14 m2, druh pozemku: ostatné plochy, o veľkosti 74/9499, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7145, okres: Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec.

Dôvody upustenia od dražby:

Ust. § 19 ods. 1 písm. a) ZoDD

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.