Dražba nehnuteľností v obci Lučenec v katastrálnom území Lučenec

Katastrálne územie:
Lučenec
Obec:
Lučenec

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 31 760 EUR 21.06.2018 Stiahnuť
PRO aukcie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 022018/1
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PRO aukcie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska 1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 83219/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46771778
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LexCreditor k.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Laurinská
b) Orientačné/súpisné číslo 3/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81101
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 47245913
C. Miesto konania dražby priestory Notárskeho úradu JUDr. Viera Kalinová, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 21. 06. 2018
E. Čas konania dražby 09.00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo opakovanej
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 10519 , k.ú. Lučenec, obec LUČENEC, okres Lučenec  a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

4288/1

159

Zastavané plochy a nádvoria

4288/2

58

Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby postavené na pozemkoch parcely registra „C“

súpisné číslo

na parcele číslo

popis stavby

2608

4288/1

Rodinný dom

(ďalej len ako  „ Predmet dražby“) .

 

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 2608 je umiestnený v  zástavbe samostatne stojacich novších rodinných domov, so vstupom z komunikácie Mlynská. Pôdorysné rozmery domu sú pravidelné, obdĺžnikovitého tvaru, s prekrytím plochou strechou. Objekt je čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami.

Dispozične členenie:

1.PP: prístup z exteriéru, pivnica, miestnosť kotlíka ÚK a bojlera mimo prevádzky

1.NP: vstup, schodisko, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, 4x izba, balkón s ext. schodmi

2.NP: schodisko, chodba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 4x izba, 2x balkón

Konštrukčné vyhotovenie stavby je na základoch s vodorovnou izoláciou. Konštrukcia je z porothermových tvárnic bez zateplenia s brizolitovou omietkou a keramickým obkladom ako sokel, stropy sú rovné. Strešná konštrukcia je dvojplášťová, prekrytá natavovanou lepenkou, s kompletným oplechovaním.  Výplne otvorov sú drevené s ext. hliníkovými žalúziami. Dvere sú plné hladké alebo presklené v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú celoplošné plávajúce parkety alebo vlysy,  v kúpeľni a WC je  dlažba, v kúpeľni je keramický obklad, zariaďovacie predmety sú štandardné keramické ( napr. umývadlo, WC, na poschodí je rohová plastová vaňa, na prízemí vaňa odstránená) s klasickými batériami, WC je so spodnou nádržkou. Kuchyňa je zariadená štandardnou kuchynskou linkou bez spotrebičov a digestora, s  nerezovým drezom s pákovou batériou, na prízemí je kuchynská linka demontovaná. Omietky sú vápenno cementové.  Vykurovanie je cez oceľové alebo liatinové rebrové radiátory, zdroj vykurovania je kotlom  do komína umiestnený v suteréne so zásobníkom TÚV mimo prevádzky a z prietokového demontovaného kotla na poschodí povodne umiestnený v kúpeľni. Na poschodí je v chodbe umiestnený teplovzdušný krb. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami zo vzdušnej prípojky nn na stĺpe s meraním na dome.  Rozvod vody je studenej z verejnej siete, cez spoločné vodomernú šachtu.  Kanalizácia  je zrealizovaná zvislá a ležatá  do uličnej kanalizácie na hranici nezastavaného pozemku, plynofikácia domu je v r. 1997, plyn je z verejnej siete  cez merač na dome, mimo prevádzky. Pozemok je uzavretý bránou pre spoločný vstup s rodinným domom Mlynská 44B umiestnený v zadnej časti pozemku, spevnená plocha je  a dlažbou prevažne zo zámkovej dlažby.

Príslušenstvom Predmetu dražby je: uličné vráta, uličné vrátka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy - zámková dlažba

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 2608 je umiestnený v  zástavbe samostatne stojacich novších rodinných domov, so vstupom z komunikácie Mlynská. Pôdorysné rozmery domu sú pravidelné, obdĺžnikovitého tvaru, s prekrytím plochou strechou. Objekt je čiastočne podpivničený, s dvomi nadzemnými podlažiami.

Dispozične členenie:

1.PP: prístup z exteriéru, pivnica, miestnosť kotlíka ÚK a bojlera mimo prevádzky

1.NP: vstup, schodisko, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, 4x izba, balkón s ext. schodmi

2.NP: schodisko, chodba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 4x izba, 2x balkón

Konštrukčné vyhotovenie stavby je na základoch s vodorovnou izoláciou. Konštrukcia je z porothermových tvárnic bez zateplenia s brizolitovou omietkou a keramickým obkladom ako sokel, stropy sú rovné. Strešná konštrukcia je dvojplášťová, prekrytá natavovanou lepenkou, s kompletným oplechovaním.  Výplne otvorov sú drevené s ext. hliníkovými žalúziami. Dvere sú plné hladké alebo presklené v oceľových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú celoplošné plávajúce parkety alebo vlysy,  v kúpeľni a WC je  dlažba, v kúpeľni je keramický obklad, zariaďovacie predmety sú štandardné keramické ( napr. umývadlo, WC, na poschodí je rohová plastová vaňa, na prízemí vaňa odstránená) s klasickými batériami, WC je so spodnou nádržkou. Kuchyňa je zariadená štandardnou kuchynskou linkou bez spotrebičov a digestora, s  nerezovým drezom s pákovou batériou, na prízemí je kuchynská linka demontovaná. Omietky sú vápenno cementové.  Vykurovanie je cez oceľové alebo liatinové rebrové radiátory, zdroj vykurovania je kotlom  do komína umiestnený v suteréne so zásobníkom TÚV mimo prevádzky a z prietokového demontovaného kotla na poschodí povodne umiestnený v kúpeľni. Na poschodí je v chodbe umiestnený teplovzdušný krb. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami zo vzdušnej prípojky nn na stĺpe s meraním na dome.  Rozvod vody je studenej z verejnej siete, cez spoločné vodomernú šachtu.  Kanalizácia  je zrealizovaná zvislá a ležatá  do uličnej kanalizácie na hranici nezastavaného pozemku, plynofikácia domu je v r. 1997, plyn je z verejnej siete  cez merač na dome, mimo prevádzky. Pozemok je uzavretý bránou pre spoločný vstup s rodinným domom Mlynská 44B umiestnený v zadnej časti pozemku, spevnená plocha je  a dlažbou prevažne zo zámkovej dlažby.

Príslušenstvom Predmetu dražby je: uličné vráta, uličné vrátka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy - zámková dlažba

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Predkupné práva:
- Navrhovateľ nemá informácie o žiadnom predkupnom práve viažucom sa k Predmetu dražby.

b) Záložné práva:
Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §29 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmito záložnými právami:

- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653, č.V 3732/13 z 21.01.2014, na C KN p.č.4288/1, 4288/2 a stavbu s.č.2608 na C KN p.č.4288/1 - 255/14
- Záložné právo č. 3037/49629/942/2017-Fr. z 27.12.2017, v prospech Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 316181, na pozemky registra C KN parc.č. 4288/1, 4288/2, zapísané do KN 05.01.2018, Z-5294/2017 - vz.80/18

c) Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby
- Navrhovateľ nemá informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k Predmetu dražby.

d) Iné skutočnosti viaznuce na Predmete dražby
- Počas trvania záložného práva č. 3037/49629/942/2017-Fr. z 14.11.2017 sa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 Daňového poriadku zakazuje daňovému dlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane - Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 316181, na pozemky registra CKN parc.č. 4288/1, 4288/2, zapísané do KN 02.01.2018, P-1180/2017 - vz. 11/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 37/2018, ktorý vypracovala Ing. Arch. Iveta Horáková , znalkyňa v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 15.03.2018

Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 39 700 EUR
K. Najnižšie podanie 31 760 EUR
L. Minimálne prihodenie 300 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu: SK1611000000002921881358 vedený v Tatra banke, a.s. . Variabilný symbol 0220181
b) V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
c) Banková záruka
d) Notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom .
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Dražobníka. b) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky c) Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky DO otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď po skončení dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, číslo účtu SK1611000000002921881358 vedený v Tatra banke, a.s. , pod variabilným symbolom 0220181 a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 05.06.2018 o 11.00 hod. Obhliadka 2: 11.06.2018 o 11.00 hod.
Miesto obhliadky Miesto predmetu dražby
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore min. 24 hodín vopred na tel. čísle +421 911 433 330
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje o priebehu dražby notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
b) Ak ide o predmet dražby podľa §20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť , predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v tomto oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O tom dražobník túto osobu poučí.
c) Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
d) Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
e) Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Tatiana
c) priezvisko Vršanská
d) sídlo Družstevná 2, 831 04 Bratislava